Bymiljøetaten har sendt varsling (datert 7. juli) til Bydel Nordre Aker, som er høringsinstans, om at etaten vil skilte med p-forbud på begge sider av Nandrups vei, mellom Grefsenkollveien og Kjelsåsveien.

– Grunnlaget for forslaget til reguleringen er opprettelse av parkering forbudt på begge sider avveien for å sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken, som et tiltak gjennom prosjektet KFT. Vi ber om at eventuelle bemerkninger til forslagene til skiltforskrift og skiltplan blir sendt oss innen fire uker. Dersom det ikke er innvendinger til reguleringen, vil Bymiljøetaten umiddelbart etter utløpet avhøringsfristen vedta forskriften i henhold til forslaget.

Det er 25-bussen som har ruten gjennom Nandrups vei.

Som bildet viser er det allerede skiltet på ene siden av veien.

Om prosjektet KFT, Kraftfulle fremkommelighetstiltak, står det blant annet følgende på kommunens hjemmeside:

(KFT) er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hensikten med KFT er å identifisere utfordringer for kollektivtrafikken og gjennomføre tiltak som gir kortere reisetid og økt forutsigbarhet for buss og trikk i Oslo. KFT består i hovedsak av mindre tiltak som ikke krever omregulering eller bygging i stort omfang. Tiltakene skal kunne utføres forholdsvis raskt, med mulighet for tilbakestilling dersom de viser seg å ikke fungere etter hensikten.

Eksempler på tilpasninger er tilpasning av lyskryss, skilt og veioppmerking, ruteomlegging og holdeplassendringer, endring av parkering og varelevering og etablering av kollektivfelt.

Videre står det at siden 2013 har KFT gjennomført mer enn 80 separate enkelttiltak i Oslo. Disse spenner fra enkle tilpasninger med skilt og oppmerking, til utvidelse av veibane og etablering av kollektivfelt.

Om 2022 står det videre:

I år tar vi fatt på oppgraderinger og endringer spesielt rettet mot trikken. Totalt dreier det seg om 11 enkelttiltak fordelt på tre kategorier: Fjerning av parkeringsplasser og endring av varelevering, synliggjøring av trikkens trasé gjennom kryss, og holdeplassendringer.