Fotgjengere må ut i veien fordi fortauene er for snaue. Bilene bruker fortauene som møteplass for å vike for motgående trafikk. Syklister er ikke ønsket noe sted og veksler mellom å irritere fotgjengerne på fortauet og bilene i veien. Ordnet atskilt trafikk er et ideal, men Oslo har ikke nok areal å ta av og må utvikles som en levende organisme, med de forutsetningene som allerede ligger der.

Oslo SV ønsker en sterkere regulering av fellesarealene. Gater og fortau må frigjøres til felles nytte. Befolkningsøkning, aldring og mer hjemlevering av varer og tjenester skaper mer behov for plass til myke og harde trafikanter. Privatbiler, hjemmesykepleie, pakkeleveranser, matleverandører, syklister, utrykningskjøretøyer og fotgjengere hindres alle av plassproblemer i boliggatene.

Oslo SV ønsker derfor å innføre beboerparkering i hele Oslo. Dette har vært vellykket på de stedene det er innført, ved at garasjer og egne biloppstillingsplasser tas i bruk og fremmedparkeringer blir borte. Skolebarna får bedre vilkår for å sykle og gå til skolen, snørydding og vedlikehold av veiene blir enklere og bedre og gatene blir mer fremkommelig for alle. Veiene i Oslo er et fellesgode som ikke utnyttes optimalt uten regulering.

Bydelsutvalget i bydel Nordre Aker har nå enstemmig vedtatt å be Bymiljøetaten om hjelp til å utrede hvor og hvordan beboerparkering kan innføres i vår bydel. SV inviterer bydelens beboere til å bidra med lokalkunnskap, for å gjøre gatene i vår bydel tryggere for alle som ferdes her.

LES OGSÅ: