Høringssvar fra aksjonsgruppen Ja til Stor Park i Nydalen til både utbyggingen i Sandakerveien 121 og 113-119, inkludert park i Nydalen. Fristen for å sende inn høringssvar er 20. februar.

Kampen for store grøntarealer, friluftsområder og park har pågått lenge i Nydalen. Underskriftskampanjen fra mai-august 2019 samlet nær 3000 underskrifter og setter et formelt startpunkt for denne kampen.

I november 2020 ba byrådet PBE om å utrede en så stor park som mulig i Nydalen, noe etter ble Tiltaksliste for Offentlige Rom i Nydalen (TOR Nydalen) ferdigstilt. Denne pekte på et behov på 15-20 mål med park mellom Sandakerveien 121 og Sandakerveien 113-119. I tillegg en park på 5 mål på nabotomten Gunnar Schjelderups vei 9, samt flere andre mindre områder.

Sammen med utbyggerne Avantor og Obos leverer nå PBE et planforslag til en park på 11,7 mål. Valg om park i Nydalen er et valg for de neste 100 årene minst. Nydalen har kun denne ene sjansen igjen, og valget av størrelse på og utforming av park for videreutvikling av Nydalen må sees i dette perspektivet, ikke det kortsiktige behovet for å realisere noen flere leiligheter.

Med denne bakgrunn har bydel Nordre Aker i sitt høringssvar til de aktuelle planforslagene gjentatt sitt vedtak om at parken må være på minst 15 mål, mens bydel Sagene har vedtatt i sitt høringssvar at parken må være på minst 20 mål.

Utforming

Forslag til park er formet med to relativt smale striper i en L form. Utformingen i seg selv reduserer parkens nytte- og bruksverdi. Formen gjør at selv om det er 11,7 mål, vil den oppleves som enda mindre enn det. Formen reduserer opplevelsen av rom og frihet, og formen på parken reduserer rekreasjonsverdien av parken. Når du står i den ene enden av L formen, ser du ikke den andre pga av bebyggelsen som omkranser L-formen. Det reduserer romopplevelsen. L-formens smale striper reduserer brukbarheten av parken i forhold til plasskrevende aktivitet.

Slik bydel Nordre Aker har bedt om i tidligere vedtak, ønsker vi at parken skal ha en rektangulær form som gir best mulig parkopplevelser pr mål. Vi ber kommunen redegjøre for hva som er fordelene og ulempene med den fysiske utformingen av parken.

Dernest ber vi kommunen finne en bedre løsningen på utformingen, som nyttegjør arealene på en best mulig måte.

Parken slik den er foreslått er gjennom programmert, med små soner definert til ulike aktiviteter, oppdelt av gang og sykkelvei. Vi ber kommunen redegjøre for hvordan frilek, fantasi og plasskrevende aktivitet for både barn, ungdom og voksen stimuleres ved etablering av den foreslåtte parken.

Les også

Kjenn din besøkelsestid, Raymond. Det er mulig å få til en større park uten å ruinere kommunekassa

Folkehelse

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for Folkehelse Mina Gerhardsen uttaler i NAB 06.05.20 følgende

På vegne av folkehelsen blir vi bekymret over at områder bygges så tett at det ikke tar hensyn til folks behov for luft, lys og muligheter til å drive med aktivitet. Nydalen står i fare for å bli nok et eksempel på det

Mina Gerhardsen

Forskningen viser at det er viktig at slike uteområder er nært nok der folk bor. For barn er radiusen kun 50 meter, for eldre 300 meter og voksne 400 meter. Nordmenn sitter for mye stille.

Bare én av tre klarer å innfri anbefalingene om å bevege seg 30 minutter per dag. Barn og ungdom sitter stille mer enn halvparten av tiden de er våkne. Mangel på fysisk aktivitet er negativt for helsen vår og økt tilrettelegging for lek, tur og trening er en investering i bedre folkehelse. Forskningen er krystallklar, barn, ungdom, voksne og eldre må ha steder der de kan drive aktivitet og være i bevegelse for å underbygge god folkehelse.

Fra bydel Sagene sitt høringssvar for disse plansaken fra februar 23 kan vi lese følgende: «Selv om planforslagene gir et bedre byrom enn forslagene tidligere i prosessen, er det fremdeles langt unna å bli et "helsefremmende nærmiljø"».

Vi ber kommunen redegjøre for hvordan størrelsen og utformingen av den foreslåtte parken understøtter bedre folkehelse i Nydalen, med omkringliggende områder - og hva som skal til for å gjøre størrelsen og utformingen bedre og god nok i et folkehelseperspektiv for området utover de to tomtene som nå er foreslått å bygges ut for å skape et helsefremmende nærmiljø i Nydalen.

Les også

Dette er arrogant og udemokratisk overfor befolkningen og folkevalgte organer

Støy

Den foreslåtte parken vil være omkranset av støy over anbefalt nivå på hele sin vestlige side, samt de delene av den foreslåtte parken som vender sørover. Støymessig er dette i rød sone. Vi ber kommunen redegjøre for hvilke vurderinger som ligger til grunn i fht brukbarhet for Nydalens og det omkringliggende områdets befolkning av den foreslåtte parken, når støyforurensningen i denne delen er av en slik art som det er dokumentert i planforslaget.

Kan kommunen forsvare at det i et slikt perspektiv er en park på 11,7 mål, eller ligger kvaliteten i deler av den foreslåtte parken på et så dårlig nivå, at den reelle brukbarheten av den foreslåtte parken er mindre enn det som går frem av planforslaget?

Størrelse

I planforslaget for Sandakerveien 121 og 113-119 stilles det direkte krav pga av BRA og overliggende krav som utgjør 10,395 mål av det foreslåtte parkarealet på 11,7 mål.

Kommunen har tradisjon for å benytte 500 meter i radius for å definere behov for park. 500 meter radius fra Sandakerveien 113-119/121 dekker hele Nydalen og Lillo, samt langt over Storokrysset.

Her legger vi til grunn at TOR Nydalen dokumenterte et behov for en park på 15-20 mål, mellom disse to tomtene, mens bydel Sagene vedtar at parken må være på 20 mål, vedtar bydel Nordre Aker at parken må være på 15 mål samt rektangulært utformet i ett stykke.

Planforslaget innfrir ikke på disse kravene, og de dokumenterte behovene på noen måte. Med disse to sakene er det planlagt opp mot 1000 nye leiligheter, samt at det i omkringliggende utbyggingsprosjekter allerede legges opp til ytterligere 1000 leiligheter. Faktum er at utviklingen i Nydalen aldri vil slutte, så de planlagte prosjektene vil erstattes av nye i all fremtid.

Vi ber kommunen redegjøre for hvordan den foreslåtte parkens størrelse skal kunne dekke Nydalens behov for gode og helsefremmende parkområder de neste 10, 20, 50 og 100 årene fremover, samtidig som Sandakerveien 113-119 er den eneste ubebygde tomta av noen størrelse i Nydalen.

Høybygg

Spesielt i aksen øst vest vil den foreslåtte parken være omkranset av bygg på opptil 40 meter foreslått høyde, med verandaer. Dette vil gjøre øst - vest aksen i parken til en opplevd korridor, mens den vestlige delen har redusert kvalitet pga støy.

Vi ber kommunen utrede og besvare hvordan høyde, inkludert verandaer over parken, kombinert av støyforurensing i rød sone i deler av parken, vil redusere den opplevde rekreasjonsmuligheten i den foreslåtte parken. Dette ønsker vi at kommunen gjør ut fra et ståstedsperspektiv, samt fra ulike brukergruppers perspektiv; barn, ungdom, voksne og eldre.

Sol skygge forhold

Den foreslåtte parken er omkranset av bygg med opptil 40 meters høyde. Dette vil bety at deler av parken vil være i skygge til enhver tid. Om morgen/formiddag vil øst vest korridoren være i skygge, mer om vinteren enn om sommeren selvsagt. Den delen som er mest i sol her om dagen, er selvsagt forbeholdt den foreslåtte barnehagen - som i sin natur er adskilt fra fri bruk når barnehagebarna benytter den. Området som er i sol om morgenen/formiddagen i nord sør aksen er samtidig den delen med mest støy.

Om ettermiddagen går solen ned bak BI. Fra tidlig ettermiddag vil den foreslåtte parkens vestlige del mot Sandakerveien bli skyggelagt først, og dermed være enda mindre attraktivt som rekreasjonsområde. Gårdsrommene mellom blokkene på de to tomtene vil ha enda dårligere sol/skyggeforhold. Her skriver i allefall Avantor at deres gårdsrom vil ha lite sol, og at deres gårdsrom vil avlastes av parken - altså dokumenteres det her, at parken vil bli brukt som gårdsrom for de nye leilighetene, og reduseres som et tilbud for hele Nydalen.

Vi ber kommunen redegjøre for solskygge forholds påvirkning av brukbarheten til den foreslåtte parken, og hvilken redusert effekt skygge på både gårdsrom og park, vil ha på brukbarheten av den foreslåtte parken. Vi ber kommunen redegjøre for dette i en bruksscenarievurdering, ut fra ulike brukergruppers behov, som barn, ungdom, voksne og eldre.

Les også

Utbyggingen er for volumiøs, byggene er for høye og den foreslåtte parken er for liten

Bortfall av Idrettsbaner

Med den foreslåtte utbyggingen i Sandakerveien 121 forsvinner to idrettsbaner. Kommunen har i tidligere dialog, se svar til spørsmål om tema fra Sofie Rana, estimert området til 3 mål. Vi mener imidlertid det er større, da grøntstrukturen rundt inkluderes i lek og annen bruk. Området henger naturlig sammen med regulert friområde i Gunnar Schjelderups vei, og utgjør de siste 25 årene det eneste friområdet av noen betydning i Nydalen øst for Akerselva.

Med at de to idrettsbanene forsvinner reduseres kvaliteten på friområdet i Gunnar Schjelderups vei vesentlig. Det er ikke hensyntatt og vurdert i planforslagene over hodet.

Det påstås i planforslaget for Sandakerveien 121 at idrettsbanen skal erstattes av innendørs tilbud på 2000 kvm. Dette er beviselig feil. Innendørs tilbud kan aldri erstatte utendørs tilbud, dessuten er området sterkt redusert i størrelse.

Vi ber kommunen redegjøre for hvilken reduksjon av tilbud til Nydalens befolkning, bortfallet av idrettsbanene vil ha. Inkludert i dette vil vi at kommunen redegjør for hvilken reell verdi bortfallet av idrettsbanene utgjør for friområdet i umiddelbar nærhet i Gunnar Schjelderups vei har. Som eksempel påpeker vi at ballbanen i sommerhalvåret benyttes av en gruppe bangladeshere 1-3 ganger i uken. Disse har sitt utgangspunkt i hybelhuset i Gunnar Schjelderups vei 33. Vi stiller som eksempel spørsmål ved hvor disse nå skal spille cricket og ber kommunen svare ut det.

Et annet eksempel er at under pandemien ble idrettsbanene aktivt brukt av idrettslag så fjernet som Korsvoll, da deres innendørs baner var stengt. Vi ønsker således at kommunen redegjør for effekten av bortfallet av idrettsbanene i en ny tilsvarende situasjon, hvor innendørs tilbud faller bort - og alle andre idrettsbaner er fullbooket - et kontinuerlig faktum i Nordre Aker.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft i byutvikling er fundamentert i FNs bærekraftsmål. I dette ligger krav til at beboere skal bygge identitet og tilhørighet til det stedet de bor. Det innebærer at folk skal kunne møtes på tvers av alder, kultur og sosial tilhørighet for å skape integrering og gode fellesskap.

I Nydalen er det mange tilbud, og flere vil det bli med den foreslåtte utbyggingen. Utfordringen er at alle disse tilbudene koster penger å benytte, penger spesielt barn og unge ikke har tilgang til når de skal være ute med venner. Penger studenter eller andre lavinntektsgrupper ikke har tilgang til når de skal skape tilhørighet og oppleve rekreasjon i fellesskap.

Den foreslåtte parkens utforming, støyforurensning og ikke minst størrelse, kombinert med bortfall av lavterskel idrettsbaner tilfredsstiller ikke behovene til den eksisterende befolkningen, eller den tilkommende.

Vi vil be kommunen redegjøre for utbyggingen i de aktuelle plansaken i et sosialt bærekraftsperspektiv for hele Nydalens befolkning. Jamfør sosial bærekraft ønsker vi en brukerscenarie betraktning fra barn, ungdom, voksne og eldres perspektiv, fra ulike sosiale lag, samt integrering mellom folk med ulik kulturell bakgrunn.

Finansieringsløsninger for en folkepark i Nydalen

Her skisseres enkelte mulige alternativer som vi mener kommunen må vurdere før man går videre med etablering av park og nye opp mot 1000 leiligheter på disse 2 tomtene i Nydalen.

Dette er siste sjanse for Nydalen, for å få en stor park, og den foreslåtte parken er for liten:

  • Se arealutnyttelse av Sandakerveien 113-119 og 121 i sammenheng med andre planlagte omreguleringer i området, f. eks Gunnar Schjelderups vei 9 og Vitaminveien 5B, og vurdere hvor/hvordan man best kan få til en større folkepark på tvers av disse. Her ber vi kommunen redegjøre for hvilket mulighetsrom som ligger i å samkjøre kravene fra TOR Nydalen i fht disse tomtene, og realisere det i en stor park i størrelsesorden 15-20 mål. I kommunens svar mener vi det ikke er tilstrekkelig å si at det er andre eiere, eller andre saker. Det som mangler i Nydalen, og er årsaken til at Nydalen kommer så dårlig ut som den gjør, er på grunn av manglende planlegging. Her må kommunen ta helhetlige grep - og det er de helhetlige grepene for hele området, Nydalen, Lillo og Storo vi vil ha svar på her!
  • Tilby Avantor og/eller OBOS makeskifte på tomter. Avantor har uttrykt, senest på paneldebatt om medvirkning på Deichman Nydalen i november 2022, at de har tilbudt kommunen makebytte av Sandakerveien 113-119, men har blitt avvist av kommunen på det. Vi krever at kommunen redegjør for hvilke muligheter som finnes innenfor denne løsningen, uten å si at dette ikke er vanlig i Oslo. Ingenting av det som skjer i Nydalen, er vanlig, så her må kommunen også utrede ordentlig og grundig før man går videre med disse plansakene
  • Innføre rekkefølgekrav om medfinansiering av areal til park for de 15-18 planlagte reguleringsplanene i Nydalen som pågår nå - samt nye som kommer til. En slik løsning, som vi mener vi har juridisk faktasjekket, er det juridisk fullt mulig å gjennomføre. I sine svar til Sofie Rana på hennes spørsmål om en slik løsning tidligere i saksgangen, skriver PBE/EBY at det er fullt mulig for bystyret å vedta et slikt krav. Med en slik løsning er det i realiteten kun et tidsspørsmål før finansiering av park er gjort fra privat hold. Dette er et vesenspunkt vi og enkelte politikere har stilt spørsmål om en rekke ganger, uten å få tilstrekkelig godt utredede svar. Spesielt dette må kommunen utrede, og da ikke ved å si at det er vanskelig, men i forhold til hva det juridiske grunnlaget er for å innføre rekkefølgekrav i hvor mange tiår fremover. Dette alternativet er helt nødvendig for bystyret å kunne ta stilling til, før saken legges frem. I Nydalen, eller for Oslo, er ikke rask avklaring et viktig element i disse sakene, det er kvalitet som teller. Det spiller ingen rolle om saken tar ett år til, all den tid valget som gjøres nå er et valg for de neste 100 årene minst.
  • Som et siste punkt mener vi kommunen må delta i spleiselaget, og kjøpe/ekspropriere et areal til parkformål. Som et minimum bør kommunen kjøpe fra OBOS arealet som i dag brukes som ballbaner. Arealet bør omreguleres fra næring til park og verdsettes som park/rekreasjon, ref prosessen som pågår i forbindelse med Sukkerbiten. Ballspill blir tilnærmet umulig i den foreslåtte parken i skrånende terreng med boliger på begge sider. OBOS uttrykker at innendørsaktiviteter i trykkerihallene kan kompensere for det ballspillarealet som blir borte. Eksisterende ballbane har en helt annen tilgjengelighet enn det en innendørshall vil ha. Innendørs tilbud kan aldri erstatte utendørs tilbud. Det er en kjensgjerning kommunen må realisere, også i denne saksbehandlingen. Vi krever derfor at ballbanene beholdes der de er og slik de er. Størrelsen på disse er mye diskutert, Obos måler de kun innenfor ballbanene, mens vi inkluderer grøntområdet rundt, da de inkluderes, altså er i bruk i ballspill/lek - som det heter under krav om erstatningsareal i planforslagene, i lek og ballspill. I vår vurdering er ballbanene i praktisk bruk nærmere 5 mål i størrelse.