GREFSEN: Det er sykkelfeltet på nordsiden av Grefsenveien, fra Lettvintveien og ned til Storokrysset, som droppes i denne omgang. Denne traséen skal etableres samtidig som hele Storokrysset reguleres og utvikles. Det er planlagt at arbeidet med reguleringsplan for Storokrysset skal starte i januar 2018.

Grefsenveien har i dag flere trafikale utfordringer, og i tillegg må eksisterende trikkeskinner tilpasses nye trikker som kommer sommeren 2020. I veien ligger det også en eldre og utslitt hovedvannledning som Vann- og avløpsetaten må bytte ut. For å unngå nye gravinger i området i relativ nær fremtid er det bestemt at begge disse arbeidene tas samtidig, skriver Bymiljøetaten i et pressenotat.

Utskifting av vannledning

Det er Vann- og avløpsetaten som skal skifte hovedvannledningen mellom Disen og Storo. Det vil gi økt kapasitet og større sikkerhet i byens vannforsyning.

Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten skal separere dagens fellesledninger for spillvann og overvann i egne ledninger. Dette gir mindre fare for tilbakeslag i kjellere og renere vann i Akerselva og Oslofjorden, ifølge Bymiljøetaten.


Kritisk til trikkeløsningen

Torsdag 15. juni var de ansvarlige for prosjektet Grefsenveien i Bymiljøetaten i bydelsutvalget for å redegjøre for planene.

Det første forslaget til oppgradering av Grefsenveien fikk flere kritiske bemerkninger lokalt, fordi kollektivtrafikken ikke fikk egen trasé i Grefsenveien. Bydelsutvalget sa i sin uttalelse at de var usikre på om Grefsenveien egentlig egner seg som en del av hovedsykkelveinettet, og ba Bymiljøetaten utrede alternative sykkeltraseer i andre gater på strekket mellom Grefsen og Storo.

På bakgrunn av tilbakemeldingene har Bymiljøetaten nå gjort endringer i planforslaget.

Fortsatt sykkel

Men å fjerne syklene fra Grefsenveien er uaktuelt. Grefsenveien er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, som nå ligger til behandling i bystyret. Dette betyr at prosjektet skal anlegge sykkelfelt i veien, opplyste Rune Gjøs, leder for Sykkelprosjektet i Oslo kommune, under redegjørelsen i BU-møtet.

- Det har vært noe motstand mot planene om sykkeltilrettelegging i Grefsenveien, hvor begrunnelsen er at veisnittet er for smalt. Vi mener veien er bred nok og skal finne gode løsninger både for trikk, biler, syklister og fotgjengere, utdyper Eva Tømmervåg, seksjonssjef for Gate- og kollektivprosjekter i Bymiljøetaten, i pressenotatet.

I notatet viser Bymiljøetaten videre til at det i Oslo er det bred politisk enighet om å tilrettelegge for mer sykling, noe også det forrige byrådet jobbet for.

- Den store oppslutningen rundt flere og bedre sykkelveier i byen blir en stadig viktigere faktor i alle infrastrukturprosjekter i regi av kommunen, sier Tømmervåg.

Sykkeltelling

Grefsenveien anses som attraktiv og med et stort potensial for sykkeltrafikk, ifølge etaten. En sykkeltelling foretatt i Grefsenveien 8.-14. juni i år viste at det gjennom disse dagene ble registrert 7678 syklister i Grefsenveien (tellingene ble gjort overfor Storokrysset), noe som gir et snitt per dag på 1097 syklister.

- Vi erkjenner at det er noen utfordringer forbundet med å løse fremkommelighet for alle trafikantgrupper i Grefsenveien. Om veien hadde vært bredere ville det vært enklere, men løsningene vi har valgt mener vi er forsvarlige. At vi nå utsetter deler av sykkelplanene nedover mot Storokrysset er ikke en nedprioritering av syklistene. Det er en erkjennelse av at løsningen som ble presentert tidligere hadde noen svakheter inn mot krysset, sier Tømmervåg.

Slik sikres trikkens fremkommelighet

I den reviderte løsningen utsettes utviklingen av sykkelfeltet ned mot Storokrysset (på nordsiden av Grefsenveien) fra Lettvintveien og ned til Storokrysset. Syklistene blir her henvist til å dele felt med bilene. Denne sykkelveistrekningen skal utvikles samtidig som hele Storokrysset reguleres og utvikles, i prosjektets fase 3.

Kollektivtrafikken (trikk og buss) får egen trasé i retning Storokrysset. I retning Disen trikkeholdeplass vil kollektivtrafikk og biltrafikk måtte dele trasé, mens syklistene i denne retningen får eget sykkelfelt.

Videreutviklet løsning for Grefsenveien

- Det er naturlig å behandle nederste delen av Grefsenveien samtidig som vi ser på Storokrysset, og gjennom vår reviderte løsning oppnår vi følgende: Vi kommer i mål med den nødvendige trikkeoppgraderingen i Grefsenveien i tide, målsetningen om å øke trikkens fremkommelighet opprettholdes, det blir en mer sammenhengende sykkeltilrettelegging både i Grefsenveien og i Storokrysset og ikke minst så sikrer reguleringsplanen rundt Storokrysset en demokratisk og involverende prosess, sier Tømmervåg.

Noen detaljer i de tre fasene som skal sikre en god og helhetlig trafikkløsning:

Fase 1: Grefsenveien øvre


Planlagt oppstart vinteren 2018, med forventet byggeperiode på halvannet år.

* Separat kollektivfelt for buss og trikk på hele strekningen ned mot Storokrysset (på nordsiden av Grefsenveien).
* Fra Storokrysset og opp til Disen (sørsiden av Grefsenveien) deler trikk, buss og bil trasé.
* To kjørefelt for bil inn mot Storokrysset (nordsiden), i tillegg til kollektivfelt.
o Ett felt for høyresvingende trafikk og trafikk rett frem.
o Ett felt for venstresvingende trafikk.
* Eget sykkelfelt fra Storokrysset og opp til Disen.
* Sykkelfelt i begge retninger ovenfor Lettvintveien.
* Utskifting av hovedvannrør (Vann- og avløpsetaten).

Fase 2: Grefsenveien nedre


Byggestart planlagt våren 2018, ferdigstillelse sommeren 2020.

  • For strekningen Vitaminveien (rundkjøringen) til Åsengata er løsning og prosess ennå ikke avklart.
  • Det er imidlertid viktig å ferdigstille sportiltakene innen mai 2020 for testkjøring av nye trikker.

Fase 3: Storokrysset


Reguleringsplanarbeidet planlagt oppstart vinteren 2018.

  • Storokrysset og Vitaminveienkrysset reguleres og utvikles. Begge kryssene skal ha sammenhengende sykkeltilrettelegging i tråd med gjeldende standarder.
  • I dette prosjektet skal det også etableres sykkelfelt fra Storokrysset til Lettvintveien (på nordsiden av Grefsenveien).

Byggeperioden

I løpet av byggeperioden vil det tidvis bli nødvendig å stenge Grefsenveien helt for trafikk på grunn av at vann- og avløpsledningene skal graves langt ned i bakken. Hvordan trafikkavviklingen skal sikres i perioden, er ennå ikke klart.

- Vi vil jobbe for at dette blir så smidig og forutsigbart som mulig. Beboerne skal vite når gater stenger og hva som skjer i prosjektet i god tid. Kommunkasjon med nærmiljøet blir viktig, sa Sven Øvergaard, kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, til lokalpolitikerne torsdag.

Når det gjelder hvordan man skal få plass til å etablere sykkelfelt også nedover i Grefsenveien, i forbindelse med reguleringen av Storokrysset, i prosjektets fase 3, svarte kommunikasjonsrådgiver Maria Suhr:

- Vi tror vi skal klare å tilegne oss de nødvendige meterne for å få plass til sykkelfeltet. Ved å gjennomføre plangrep med involvering av beboere tror vi på en fin løsning.