NORDRE AKER: I forbindelse med bearbeiding etter en traumatisk hendelse, opplevde en familie i Nordre Aker at det var vanskelig å få tak i akutt psykologtilbud fra bydelen til barn.

– Alternativene for barn var enten helsesykepleier på skolen eller å kontakte fastlege. Begge alternativene ville ta en viss tid å komme i gang med, og ville innebære mange trinn før man kom til riktig behandlingssted, sier moren i familien, til Nordre Aker Budstikke.

Hun ønsker ikke stå frem med navn av hensyn til familien.

– Det vi savnet, og som vi synes er underlig at bydelen ikke har, er et lavterskel psykologtilbud til barn som har behov for en rask vurdering og eventuell behandling. Når et tilbud fantes for voksne er det ille at barn ikke kan få det. Hjelp hos Robust ble også nevnt som et alternativ, men en initial rask vurdering hos en barnepsykolog burde likevel være første tiltak i dette og sannsynligvis flere andre tilfeller.

Robust er et lavterskel samtaletilbud til barn, unge og deres familier som strever med konflikter, bekymringer eller problemer av ulik art, og drives av Kirkens Bymisjon.

– BUP Nord (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, journ.anm.) tilbyr øyeblikkelig hjelp, men det er ved betydelig mer alvorlige psykiske symptomer. Skolehelsetjenesten kan nok i mange tilfeller være en nyttig første instans, men opplevdes ikke som riktig nivå i dette tilfellet, og vil uansett ikke være det samme som å få en vurdering hos barnepsykolog, fortsetter moren.

– Situasjonen var veldig belastende, vi måtte ringe mange steder, og det var nesten umulig å finne informasjon fra bydelen om hvilken hjelp som finnes til barn, men vi forsto jo til slutt at et slikt tilbud ikke finnes. Oslo kommunes sentralbord satte over til forskjellige steder, hvor ingen kunne svare på om bydelen hadde noe slikt tilbud til barn.

Hun forteller at familien til slutt fikk tak i et tilbud gjennom en privatpraktiserende barnepsykolog.

– Men det virker urimelig at kun personer som kan betale 1500 kroner per time, eller er heldige å være forsikret, kan få et slikt tilbud.

– Ingen lovpålagt tjeneste


Bydelsoverlege Bjørn Sletvold svarer på spøsmål fra Nordre Aker Budstikke at Bydel Nordre Aker verken har psykologtjeneste for barn eller voksne.

– Det er ingen lovpålagt tjeneste for kommunen å ha. Førstelinjetjenesten for barn består av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt fastlegetjenesten. Fastlege er ansvarlig for å henvise til spesialisthelsetjenesten der det er indisert, sier han.

– BUP er spesialisthelsetjeneste og har etter det som kommer frem av saken vurdert at symptombildet ikke er av en slik art at det ikke er påkrevet med spesialisthelsetjeneste. Kommunen har et sentralt psykososialt kriseteam som kan tre inn akutt ved større traumatiske hendelser. Dette ligger under Helseetaten - sosial ambulant akuttjeneste, eller SAA.

Oslohjelpa

Sletvold sier videre at bydelen har eget psykososialt kriseteam som trer inn etter det akutte forløpet som SAA tar seg av.

– Normalt etter få dager til en uke. Bydelens kriseteam bistår også familier med barn. Det kan være vanskelig å finne frem i tjenestene for bydelens innbyggere. Bydelen jobber med å etablere Oslohjelpa med «en dør inn»-funksjon slik at det blir enklere å søke hjelp.

Oslohjelpa er i utgangspunktet for familier med barn fra 0 til 6 år. På sine nettsider skriver Oslo kommune dette om Oslohjelpa:

«Trenger familien din råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen? Ta kontakt med Oslohjelpa i bydelen din. Vi gir rask hjelp uten henvisning og skjemaer. Familier med barn fra 0 til 6 år kan få hjelp, også familier med sammensatte behov. Tilbudet er gratis. Du trenger ikke henvisning, vedtak, diagnoser eller fylle ut skjema for å få hjelp.»

Byrådssekretær i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Celia Lima, kommenterer:

– Oslo er nå inne i flere viktige forandringsprosesser med hensyn til hvordan vi møter barn og unge som trenger hjelp. Oslohjelpa er byrådets store satsing på lavterskel hjelp, uten krav om henvisning, diagnose eller at man er «syk nok». Oslohjelpa skal spørre «Hva er viktig for deg?», og gi tilbud ut fra det personen selv opplever å trenge hjelp med. Uten henvisninger fram og tilbake i systemet – Oslohjelpa skal ha kompetente fagfolk tilgjengelig som et lavterskeltilbud, ut fra hva det er behov for lokalt, enten det er psykolog, helsesykepleier eller andre profesjoner.

I første omgang er tilbudet hovedsakelig rettet mot barn og familier. Oslohjelpa er nå startet opp i alle bydeler, og når det bygges opp og utvides er målet at flere får hjelp, med det de trenger, når de trenger det.

– Når man står midt oppe i en krise trenger vi å vite at det er mulig å få hjelp. Da skal det ikke være størrelsen på lommeboka som avgjør. Det må også være lett for innbyggeren å finne fram i tilbudet, og der er Oslohjelpa en viktig satsing for å skape én dør inn til kommunens hjelpetilbud. Det skal være kommunen som koordinerer seg for innbyggeren, ikke motsatt, legger Lima til.

Men Oslohjelpa er i utgangspunktet for barn i alderen 0 til 6 år:

– På sikt skal den også være for eldre barn og unge, avslutter Lima.

Nordre Aker


Bydelsdirektør i Nordre Aker, Øyvind Henriksen, forteller hvordan bydelen bruker pengene de har fått gjennom tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet:

– Vi har finansiert fire stillinger over tilskuddsordningen. Én sentralt i Oppvekst- og familieavdelingen, to i helsestasjonstjenesten og én i Seksjon psykisk helse. Disse stillingene brukes aktivt i satsinger som «Barnehjernevernet», Oslohjelpa - som starter i løpet av høsten, og «Raskere psykisk helse».

Han forklarer videre at det er psykologen i psykisk helse som leder faggruppen som har ansvaret for utvikling og opprettelse av rask psykisk helsehjelp i bydelen og implementering av FIT – Feedback Informerte Tjenester.

– Det er krav om psykolog for å opprette FIT. Tentativ oppstart av tilbudet er 1. november 2020. Psykologen er ansatt i fast stilling og skal i første rekke drive pasientnært arbeid, enten via en-til-en-veiledning eller gruppetilbud. Tverrfaglig skolehelsetjeneste ved tre ungdoms- og tre videregående skoler i bydelen har til sammen to årsverk psykolog som har vært finansiert av tilskuddet.

Han trekker også frem RPH - Rask psykisk helsehjelp - vil være vedtaksløst når det kommer i gang, og bestå av tre årsverk.

– Dette vil med stor sannsynlighet øke tilgjengeligheten på seksjonens tjenester betraktelig. Målgruppen vil være 16 år og oppver. Tjenesten vil for mange pasienter være inngangen til det kommunale hjelpeapparatet. Seksjon psykisk helse utarbeider et forvaltningssystem hvor man automatisk viderehenviser søkere til andre tjenester i seksjonen om behovene bør ivaretas mer hensiktsmessig med vedtaksbasertetjenester. På denne måten opprettholder vi prinsippet om «En dør inn» på en god måte.

Han legger også til at arbeid med traumeinformert by pågår og Bydel Nordre Aker har jobbet mye med skolering av ansatte på dette feltet.

---

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!