Selv om Helse Sør-Øst har fått staten til å godkjenne reguleringsplanen for nytt Rikshospital «i stort», får kommunen mange liknende søknader om byggetillatelser på området framover. Også framover bør Oslos politikere fortsette å være årvåkne for hva som skjer på Rikshospitaltomta. Så hva kan vi lære av helikoptersaken?

Helikoptersaken begynte som en «liten» byggesøknad til Plan- og bygningsetaten (PBE) i oktober 2022. Som i byggesaker flest, fikk bare fire-fem naboer som grenser til den aktuelle tomta, nabovarsel. Bydelsutvalget var ikke involvert, heller ikke vellet.

Svarfristen var kort. Heldigvis gikk alarmen, og vellet og naboer var blant de som kom på banen, søkte om og fikk avgi høringsuttalelser.

De selvutnevnte høringsinstansene fulgte nøye med på andre dokumenter i «Nye OUS». Snart var det klart for oss at mange av opplysningene i søknaden om helikopterpad, ikke samsvarte med blant annet styredokumenter i foretaket. Tiden de fortalte oss at det ville ta å bygge nytt rikshospital med permanent helikopterpad, var ikke 7-8 år som det sto i søknaden, men minst 15 år.

Det reelle antallet helikopteravganger og -landinger viste seg også være mange flere enn de oppgitte 3-4 i måneden. Plan- og bygningsetaten valgte likevel å stole på at opplysningene i søknaden var riktige, og ga rammetillatelse. Den ble påklaget av 41 naboer, gjenboere, interessegrupper og fagforeninger. Politikerne lyttet til oss, og saken ble til slutt gjort til gjenstand for en høring i Oslo kommune i november i fjor, som nok er hovedgrunnen til at tillatelsen nå er trukket.

Slik planene for «Nye OUS» står nå, skal en mengde sykehusfunksjoner gradvis flyttes fra Ullevål til Rikshospitalet og Aker. I denne flytende situasjonen har ikke Oslo noen landingsplass for de nye redningshelikoptrene som Norge har vedtatt å skifte til.

En prøvelanding med SAR Queen på Ullevål sykehus i høst, måtte forberedes i to uker, med blant annet stenging av kollektivtrafikken langs Kirkeveien, en prosedyre som tydeligvis ikke har vært særlig fristende å gjenta.

Da et SAR Queen nærmet seg OUS i februar, måtte det lande på fotballbanen på Voldsløkka, der politipatruljer sikret området og pasienten måtte fraktes videre med ambulanse: Med det tidstapet og den risikoen for pasientsikkerheten som riksrevisor har advart mot, dersom Oslo skulle finne på å satse på fotballbanen som landingsplass.

Fra Oslo universitetssykehus har det vært taust siden høringen i november, men ifølge media blir ny, alternativ lokalisering lenger nord på Rikshospitalet-tomta utredet (H-4 alternativet). PBE tillot ingen makeover av gammel søknad. OUS må begynne på nytt.

I tillegg til å inneholde riktig antall landingsaksjoner og riktig varighet av «tiltaket», forlanger PBE at en eventuell ny søknad skal «vurdere effekten av rotorvind og støy fra helikoptret nøye opp mot nærliggende naturverdier (skog, dens naturverdier og bruk av den lokale befolkingen)».

Jeg er en av den ca 3000 mennesker sterke lokale befolkningen som bor nord/nord-øst for «tiltaket». I den første søknaden ble vi helt glemt. Der står det at "(t)iltaket er plassert på en eiendom som inneholder Rikshospitalets bygninger og anlegg, samt friområde/grøntareal mot vest. Eiendommene vest for tiltaksområdet består av boliger i form av småhusbebyggelse. Mot øst ligger Gaustad sykehus, et vernet sykehusanlegg med tradisjonell utforming og fotavtrykk fra midten av 1800-tallet. Det kan derfor ikke sies at området har en bestemt bebyggelsesstruktur."

Her er altså en hel himmelretning – nord – med sine 3000 innbyggere, helt forsvunnet. Vi lever i en nokså bestemt bebyggelsesstruktur; blokker og rekkehus. Flyttes «tiltaket» lenger mot nord, vil det ligge mindre enn 100 meter fra boliger, og det er grunn til å frykte at hele eller deler av borettslag/ sameier må eksproprieres.

H-4 alternativet vil dessuten påføre flere naboer støyforurensning enn forrige alternativ. For miljøets del vil konsekvensene for «grøntarealet» (som for øvrig er vernet), bli like store, og en viktig markakorridor måtte stenges for at ikke objekter som rotorvinden virvler opp, skal skade mennesker. Livet i Sognsvannsbekken vil risikere å dø ut på grunn av brannskum.

Sar Queen AW 101 vil uten tvil bedre helseberedskapen i Norge. I november/ desember – om et drøyt halvår – skal derfor disse helikoptrene erstatte SEA King i hele Helse Sørøst-regionen. Men Oslos sykehus mangler godkjent landingsplass. Dersom vi skal fortsette å endre sykehusstrukturen i Oslo etter Helse Sør-Øst sine planer, finnes det ikke gode nok svar på hvor i Oslo de skal lande. Bør ikke en så viktig brikke være på plass før vi starter å bruke 50 milliarder på nye sykehusbygg?

PS. Oslo har en stor sykehustomt der helikoptrene kunne fått plass til å lande: Ullevål sykehus.