GREFSEN/DISEN: Grefsenveien, fra Storo til Disen ligger til politisk behandling i bydelsutvalget (BU). Det er Sweco, på oppdrag fra Oslo Sporveier AS, som utarbeider forslag om flere store endringer på dette veistrekket.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Trikkesporene på strekningen skal fornyes, og ett forslag er å dele trikkesporene fra øvrig trafikk, med kantstein mellom kjørebane og trikketrasè.

I krysset med Kapellveien foreslås det etablert en midtdeler som skal gjøre gangfeltet over Grefsenveien mer trafikksikkert.

Parkeringsplassene langs Grefsenveien foreslås fjernet, og det foreslås videre en firefelts løsning der trikken går i midten i egen trasè.

140 søkere til ni lærerstillinger på Morellbakken

Sykkeltrase?

Det er kun et par dager siden det igjen var et trafikkuhell mellom syklist og bilist i Grefsenveien, nettopp på strekningen som er nevnt.

Hva med sykkeltrase?

- Viktig å få til begge deler. Bedre fremkommelighet for trikken er aller viktigst når Grefsenveien fra Disen til Storo skal oppgraderes, men vi må også gjøre det lett å sykle, sier Erik Borge Skei, leder av bydelens Miljø- plan – og samferdselskomite og nestleder av bydelsutvalget (BU).

Komiteen har allerede fattet vedtak i saken.

- Strekket fra Disen til Storo er en flaskehals for trikken, og bedre fremkommelighet må ha høyeste prioritet. Derfor må venstresvinger begrenses, og vi anbefaler en egen trikketrasé, i alle fall ned mot Storokrysset, sier leder av komiteen, og nestleder av BU, Erik Borge Skei (V).

Egen trikketrase med kjørefelt på hver side, kan gjøre det trangt for sykkeltrase

- Et dilemma

- Det er et dilemma. Men vi må få til en god sykkeltrasé fra Kjelsås og ned til Storo, og denne er tenkt i Grefsenveien. Derfor ber vi om at det enten skisseres og planlegges en alternativ sykkeltrasé fra Kjelsås/Grefsen og ned til Storo, som bør være tilsvarende god, eller at det utarbeides et alternativ med sykkelfelt i begge retninger, sier Skei.

Les også: Dyrere på trikken? Den må du lenger ut på landet med!

- Vi mener at det er helt avgjørende at trikk og sykkel ses på samlet, legger Borge Skei til.

Byråden vil fremskynde sykkeltrase i Grefsenveien

Enveiskjøring i Lettvintveien likevel?

Den politiske komiteen mener videre at det må være en rundkjøringsmulighet på Disen for at trafikk fra Storo skal kunne komme inn til områder nord for Grefsenveien. I tillegg ber komiteen om at det på nytt vurderes enveiskjøring i Lettvintveien, i forbindelse med de foreslåtte endringene.

- Snudd enveiskjøring i Engveien, det vil si mot sør, frarådes da vi mener det vil kunne gi økt snikkjøring i rushtrafikken helt ned mot Storokrysset, sier Skei.

Han legger til.

- P-forbud nødvendig

- Endringene gjør det som nevnt nødvendig å fjerne parkeringsplassene i denne delen av Grefsenveien, for å sikre fremkommelighet for trikken. Samtidig er vi svært opptatt av at det skal være næringsvirksomhet her. Vi ber derfor om at enkelt av disse plassene erstattes i sideveiene til Grefsenveien, sier Skei.

En oppgradering og kanskje flytting av Disen holdeplass har også vært tema hos Sporveien. Nå skal det vurderes andre løsninger, ifølge Sweco.

Det er Borge Skei svært glad for.

-Det er klokt. Vi bad om at tidligere planer skulle avvises, og er glad for å bli hørt. Samtidig er det viktig at dette arbeidet ikke stopper opp. Det haster med å få til en oppgradering, og disse planene må også ses i sammenheng med oppgraderingen av trikketraseen fra Disen og ned til Storo.

Påbudt høyresving

I tillegg går det av Swecos forslag frem at det «konkluderes» med anbefaling om tiltak som på påbudt høyresving til og fra alle sidegatene. Dette innebærer at rett-fram bevegelser eller venstresvinger til og fra sidegatene blir forbudt. Dette vil være aktuelt i alle eller i noen av kryssene.

Se også faktaboks for flere vurderinger i Grefsenveien, av Sweco.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Faktaboks - Grefsenveien

Fra Swecos forslag og vurdering:

Krysset Grefsenveien-Lettvintveien

 • Lettvintveien har stor trafikk og dette vanskeliggjør å forby venstresvinger. Det er vurdert en løsning med signalanlegg i krysset med Lettvinveien.
 • Skal en slik løsning fungere må det utredes en ny holdeplassløsning for Disen Holdeplass.
 • Her bør det utredes en ny løsning der det også vurderes om Lettvintveien nord for Grefsenveien kan stenges eller enveisreguleres.
 • En rundkjøringsløsning på Disen holdeplass bør også vurderes i denne sammenhengen. Dette vil kunne gjøre det lettere å påby høyresving ut og inn av alle kryssene, også for Lettvintveien.
 • Det foreslås å snu enveiskjøringen i Engveien nord for Grefsenveien mot sør dersom høyresvinger påbys til og fra Engveien. Den nye rundkjøringen i Storokrysset vil gjøre at tilgjengeligheten til Engveien blir tilfredsstillende.
 • Dette kan imidlertid gjøre Engveien til en omkjøringsvei ved kø i Grefsenveien i morgenrushtiden. Det kan eventuelt forhindres med en bomlukking av Morells vei mellom Engveien og Bjerkeallèen.

3-felt i Grefsenveien:

 • Den foreslåtte løsningen med 4 felt og to felt for trikken, vil gi best fremkommelighet for trikken gjennom området. Det bør vurderes om det er behov for eget felt for trikken i nordgående retning i Grefsenveien på strekningen.
 • En 3-felts løsning vil ha følgende muligheter
 • Bedre trafikksikkerhet for gående og syklister, kortere krysnings- strekning, færre felt å forholde seg til, lettere å få tilstrekkelig bredde på refuger. Mulig plass for eget sykkelfelt i retning fra Storokrysset.
 • Økt trafikksikkerhet for venstresvingende trafikk fra sideveger , en mer lesbar situasjon og færre felt å forholde seg til.
 • Bedre mulighet for vareleveringer og eventuelt mulig å gjøre fortauene bredere.

Anbefalte trafikkløsninger:

 • Påbudt høyresving i kryssene med Engveien og Bjerkeallèen med fysisk skille for å hindre ulovlig kjøring
 • Snu kjøreretningen på enveiskjøringen i Engveien nord for Grefsenveien

Løsninger som også bør vurderes:

 • 3-felts løsning i Grefsenveien
 • Nærmere analyse av krysset Grefsenveien og Lettvintveien hvor løsningen for Disen holdeplass sees i sammenheng.