I januar varslet Bane NOR at det var besluttet å utsette oppstart av utbyggingsprosjektet Plattformforlengelse Gjøvikbanen – Hakadal og Movatn stasjon.

– Bakgrunnen er at kostnadene for å gjennomføre prosjektene har økt ut over gitte kostnadsrammer. I tillegg ser Bane NOR det som nødvendig å prioritere de prosjektene langs Gjøvikbanen som gir mest mulig effekt og dermed økt fremføring av tog, herunder målet om et tog i timen til Gjøvik og økt kapasitet for godstog.

Men nå er planforslaget lagt ut for offentlig ettersyn.

– Hensikten med planforslaget er å oppgradere plattformene for å kunne håndtere nye tog og å gi stasjonen en bedre standard. Bane NOR vil etablere en overgang mellom plattformene og en gangforbindelse mellom stasjonsområdet og Greveveien. Planområdet ligger i Marka. Statsforvalteren har gitt tillatelse til planarbeidet. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, står det i saken.

– Ingenting er endret

Bane NOR svarer Nordre Aker Budstikke om saken:

– Ingenting er endret. Selv om Bane NOR har utsatt prosjektet på Movatn stasjon så legger Oslo kommune reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. På denne måten vil vi få en endelig vedtatt reguleringsplan som gjør det enklere å ta opp igjen arbeidet med prosjektet hvis det blir aktuelt, ifølge Halldis Skogen, kommunikasjonsrådgiver Gjøvikbanen, i Bane NOR.

Total kostnadsramme for oppgradering av Gjøvikbanen er 1,3 milliarder kroner.

– Kostnadene vi viser til er de totale kostnadene for oppgraderingen av Gjøvikbanen. Tiltakene på Movatn har liten innvirkning på den overordnede effekten vi skal oppnå med oppgraderingen, nemlig at vi skal kunne kjøre ett tog i timen til Gjøvik og øke kapasiteten for gods på Gjøvikbanen.

Området skal etter planen omreguleres fra landbruks-, natur- og friluftsområde til jernbane.

Parkering og gangbru

I planforslaget står det også følgende:

Parkering reguleres ikke, men inngår under formålet Bane - jernbane. Eksisterende parkeringsplass til rundt ti biler videreføres i planen. Det etableres en ny sykkelparkering under tak med plass til seks sykler.

Parkering ved stasjonen, som tidvis kan være kaotisk vinterstid, da Movatn er en av de store markaportene.

– Parkeringsplassen er ikke en del av reguleringsplanen. Vi beholder eksisterende parkering for reisende fra Movatn stasjon. Det er heller ikke planlagt å gjøre disse avgiftsbelagte. I tillegg er det planlagt å etablere sykkelparkering under tak for seks sykler, opplyser Skogen videre.

Gangbroa som er tegnet inn på illustrasjonen skal gjøre det tryggere å krysse sporene.

– Det er planlagt å fjerne eksisterende midtplattform og bygge to nye plattformer. Gangbrua sikrer trygg kryssing av sporene. Plasseringen på nordsiden av stasjonen er gjort ut fra at den skal være enkelt tilgjengelig fra eksisterende parkering, at den skal forårsake minst mulig inngrep i naturen og skli best mulig inn i terrenget.

Det går også skiløyper og turvei mot blant annet Tømte, Ørfiske og Kjelsås litt lenger nord for stasjonen.

Frist for å uttale seg til planen er innen 15. august.