MARIDALEN: – Snøen var forurenset, og til dels langt over grenseverdiene, sier Frode Hult, seksjonsleder Vannmiljø i Vann- og avløpsetaten (VAV), Oslo kommune, til Nordre Aker Budstikke.

Analyseresultatet viser at grenseverdiene i drikkevannsforskriften er overskredet for krom, nikkel, bly, klorid og PAH16 (polyaromatiske hydrokarboner).

Bymiljøetaten tok ikke egne prøver

Vann- og avløpsetaten krevde 22. februar umiddelbar stans i Bymiljøetatens midlertidige lagring av snø på Låkeberget parkeringsplass i Maridalen nord i Oslo. Parkeringsplassen ligger på det nærmeste 450 meter fra Maridalsvannet, som forsyner 90 prosent av Oslos innbyggere med drikkevann.

Bymiljøetaten tok ikke prøver av snøen som ble dumpet i Maridalen.

– Bymiljøetaten tar prøver av snøen som lagres i deponier. Områdene det her er snakk om er ikke deponier, men midlertidige lagringsplasser for oppmåket snø i nærområdet, sa pressekontakt Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten i forrige uke.

Vann- og avløpsetaten tok prøver

Det gjorde imidlertid Vann- og avløpsetaten, som har som praksis å ta stikkprøver av mulige forurensningskilder til drikkevannskilden.

Torsdag 1. mars, en uke etter at snødumpingen ble stoppet, ble det hentet inn snøprøver fra parkeringsplassen ved Låkeberget i Maridalen, opplyser seksjonsleder i VAV, Frode Hult.

Han understreker at dette kun er en stikkprøve og ikke en full analyse for all snøen.

Snøen ble levert til et eksternt analyselaboratorium (ALS Laboratory Group) for analyse. Resultatene viser at snøen var forurenset i henhold til drikkevannsforskriften.

Blant annet var innholdet av bly 4,5 ganger høyere enn grenseverdiene i drikkevannsforskriften, mens det var over dobbbelt så mye nikkel som det forskriften tillater.


Tungmetaller

På spørsmål om innholdet i snøen kunne utgjøre en reell forurensningsfare for Maridalsvannet, svarer Hult ja.

– Hvilke av disse verdiene er verst?

– Det er summen av flere tungmetaller og hydrokarboner som tilsier at snøen var forurenset. Dette er typiske resultater vi finner i snø fra bilveier, sier han.

Han mener resultatene underbygger at det var riktig av VAV å gripe inn og stanse snødumpingen i Maridalen, med hjemmel i drikkevannsforskriftens paragraf 4.

– Vi vet ikke hvor snøen kom fra, men den så møkkete ut, og prøvene viser at den er forurenset. Det skal ikke dumpes snø i nedslagsfeltet til drikkevannskilden Maridalsvannet, sier Hult.

Han understreker at VAV er glad for at Bymiljøetaten responderte raskt, stoppet dumpingen og fjernet snøen etter pålegg fra VAV.

– Her var vi heldige med været og lave temperaturer som forhindret smelting, men det spiller egentlig ingen rolle. Den snøen skal ikke dumpes der i utgangspunktet.


Tok tid å fjerne

– Hvorfor ble prøvene tatt først 1. mars, én uke etter at VAV krevde stans i dumpingen?

– Da Bymiljøetaten (BYM) umiddelbart svarte bekreftende at de skulle fjerne snøen, anså vi problemet langt på vei løst for drikkevannskilden. Likevel ble vi etter hvert nysgjerrig på hva slik snø inneholder, sier Hult.

– Er det garantert at all prøvesnøen faktisk stammer fra BYMs dumping, siden de startet opprydning allerede påfølgende helg?

– Ja, all snøen var ikke fjernet da vi var ute og tok snøprøvene 1. mars. BYM startet med fjerningen fredag 23. februar (etter at vi stoppet dem 22. februar) og holdt på gjennom helgen og ut i neste uke. Det var svært mye snø som var lagret der. På ettermiddagen 1. mars var BYM helt ferdig med å rydde den tilkjørte snøen, svarer Hult.

Hevdet snøen ikke var skitten

Bymiljøetaten har hele tiden fastholdt at snøen i Maridalen kun kom fra lokalveier i nærområdet, og derfor ikke var skitten. Den skulle kun lagres i en kortere periode, før den skulle kjøres til snøsmeltingslekteren. Denne forklaringen gjentok miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i bystyrets spørretime 28. februar.

– I midlertidige deponi skal ikke snøen smelte. Den fjernes i løpet av to-tre arbeidsdager. Slik får man bedre utnyttet kapasiteten på Terje (snøsmeltingslekteren) i helgene, ved at man da kan smelte snø som er ryddet tidligere. Men det er ikke skitten snø som dumpes, og det er ikke et deponi, sa Berg i bystyret.

Fylkesmannen grep inn

Fykesmannen var imidlertid ikke beroliget av Bymiljøetaten og miljøbyrådens forsikringer. 5. mars sendte Fylkesmannen et brev til Oslo kommune, der de ber om en redegjørelse for Oslo kommunes håndtering av «overskuddssnø», utover Åsland deponi og snøsmelteanlegget Terje.

Bakgrunnen var at det har kommet inn bekymringsmeldinger for deponering av snø på flere lokaliteter, blant annet Tryvann Vinterpark, Sognsvann, Maridalen, Styggedalen, Frognerseteren og Romsås.

Fylkesmannen skrev i brevet: «Fylkesmannen forutsetter derfor at Oslo kommune har tatt prøver av snøen som fjernes fra veier og parkeringsplasser samt at det er gjennomført stedsspesifikke miljørisikovurderinger som snødeponiene som nå etableres ikke medfører en fare for forurensing av nærliggende vassdrag og grunn.»

Snøen ble ikke sjekket før den ble dumpet ved drikkevannskilden

Byråden

Nordre Aker Budstikke har torsdag ettermiddag spurt både Bymiljøetaten og byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel om hvordan de kunne være så bastante på at snøen på Låkeberget ikke var skitten.

Byrådsavdelingen svarer: «Byråden har forholdt seg til informasjonen hun har fått fra Bymiljøetaten ang mellomlagring av snø. Jeg henviser til dem for ytterligere informasjon om vurderingene som er gjort mht mellomlagring på Låkeberget.»

Bymiljøetaten

Bymiljøetaten svarer følgende:

– Vi har vært bastante på at snøen aldri skulle smelte, og at den skulle fjernes. Vi har ikke vært bastante på at den ikke var skitten, men har nok omtalt den som «lokal» og «renere». Og snøen på Låkeberget var det Fylkesmannens miljøvernavdeling definerer som renere snø, med referanse til vedlagte midlertidige tillatelse, punkt 3.3, ifølge Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten:

3.3 Plan for differensiering av snø
Det må foreligge en plan for hvordan virksomheten skiller på forurenset snø fra renere snø. Snø som deponeres på Åsland må være fra renere områder uten mye påvirkning fra trafikk. Mer forurenset snø må behandles på snøsmelteanlegget «S/S Terje».

Kongsteien fortsetter:

– Snøen som ble mellomlagret på Låkeberget var lokal snø fra boligområder, som er noe annet enn den forurensede snøen som ligger rundt hovedveier og sterkt trafikkerte områder. Den renere snøen har vi tillatelse fra Fylkesmannen til å deponere på Åsland, forurenset snø må deponeres på S/S Terje.

– Drikkevannsforskriften er svært streng, og alt vann fra vei vil overskride verdier i forhold til drikkevann. Også regnvann på sommeren. Lagringen av snø på parkeringsplassen på Låkeberget var midlertidig, i påvente av bortkjøring til deponi, og det var aldri planlagt at snøen der skulle smelte. Været var stabilt kaldt, og vi vurderte det ikke til noen forurensningsfare. Prøvene som vann- og avløpsetaten har tatt, viser likevel at vurderingene og pålegget vi fikk fra Vann- og Avløpsetaten i henhold til drikkevannsforskriften var riktig. All snø som var mellomlagret på Låkeberget er for lengst kjørt bort til deponering.

Han legger til at i Bymiljøetatens kontakt med Vann- og avløpsetaten, fikk sistnevnte rask tilbakemelding på at Bymiljøetaten aksepterte krav om å fjerne snøen.

– Og at vi fikk gjort dette i løpet av kort tid. Det oppsto ingen temperaturstigning som førte til smelting og det skjedde ikke noe annet som påvirket snøen - hendelsen har dermed ikke gitt noen negative konsekvenser for drikkevannskilden. Dog var denne episoden en viktig avklaring for oss, for ikke å ta midlertidige grep som kan komme i konflikt med drikkevannsforskriften, avslutter Kongsteien.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Fakta: Drikkevannsforskriften

«Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)»

§ 4.Forurensning

Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten. Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26, gjelder forbudet brudd på disse.

I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26.

Abonnentene skal ha egnet sikring mot tilbakestrømming i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift for å hindre at drikkevannet i distribusjonssystemet blir forurenset.