Bymiljøetaten har fått i oppdrag å planlegge og gjennomføre byggingen av prosjektet på vegne av Oslo kommune, og rett over påske setter entreprenør Isachsen Anlegg AS i gang med anleggsarbeidene i Grefsenveien.

Hele den 1750 meter lange strekningen mellom Disen holdeplass og Myrerskogveien skal oppgraderes i løpet av prosjektet, som er forventet ferdigstilt høsten 2024, skriver Bymiljøetaten i en pressemelding.

Første fase er strekningen mellom Disen holdeplass og Grefsen allé. Oppstart er 11. april og forventet ferdigstillelse på denne strekningen er høsten 2023.

– Prosjektets formål er å legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport ved å bygge nye opphøyde sykkelfelt og fortau, samt oppgradere overvannsløsninger og opparbeide ny park, skriver etaten.

Skal lage sammenhengende sykkelvei til sentrum

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet og er en viktig brikke i et sammenhengende sykkelveinett som vil strekke seg fra Kjelsås til Oslo sentrum, ifølge Bymiljøetaten.

Grefsenveien– Sandakerveien – Thorvald Meyers gate – Markveien – Torggata en av strekningene i Oslo med høyest potensiell sykkeltrafikk dersom det tilrettelegges godt for sykling og vil danne en direkte forbindelse mellom store boligområder og et stort antall arbeidsplasser. Kun Ring 2 er beregnet å ha større potensial for sykkeltrafikk.

Redusert fremkommelighet og støy

Så hvordan vil anleggsarbeidene påvirke deg?

  • Støy:
    – Generelt vil det bli redusert fremkommelighet gjennom anleggsgjennomføringen. Bymiljøetaten oppfordrer til vise varsomhet, være oppmerksom og følge skiltingen i området, skriver de.

    I hovedsak vil det være normal anleggsstøy i anleggsperioden, men i perioder vil det være nødvendig med støyende arbeid utover normal anleggsstøy og utover normale arbeidstider, fortsetter de, uten å konkretisere omfanget av dette.
  • Parkering i veien opphører:
    For å kunne bygge opphøyde sykkelfelt på begge sider av veien opphører muligheten til å parkere i Grefsenveien på en rundt 500 meter strekning (tilsvarer rundt 120 plasser) mellom Glads vei-Grefsenplatået og Grefsenplatået-Myrerskogveien. Dette vil skje etter hvert som arbeidene utføres på strekningen, med start fra høsten 2023.

Dette skal gjøres i den første fasen

Frem til høsten er det strekningen mellom Disen holdeplass og Grefsen allé som skal oppgraderes.

Her skal blant annet eksisterende asfalt i fortau og sykkelvei fjernes, det skal graves grøft for å legge ned nye kabelrør under fortau, fortau- og sykkelfelt skal utvides og eksisterende overvannsanlegg skal rehabiliteres.

I denne fasen vil det også utføres arbeid ved det som omtales som «Plutoparken» (grøntområdet ved krysset Grefsenveien/Jupiterveien ved Sverre Enevolds plass). Her gjerdes området inn og blir utilgjengelig mens det utføres ulike arbeider for å bedre overvannshåndteringen i området.

Stans i trikketrafikken

Det vil være nødvendig å utføre noe arbeid nær trikkesporene. For å kunne gjennomføre arbeidet på en sikker måte må trikken tas ut av drift. Det vil arbeides døgnkontinuerlig for å redusere tiden trikken ikke kan bruke sporene.

Det vil være fire slike perioder i løpet av prosjektet. Den første vil være i månedsskiftet mai/juni og vare i en uke. For å utnytte at trikken står vil Sporveien, parallelt med Bymiljøetatens arbeider, utføre arbeid på strekningen mellom Disen og Storo. Nærmere oppstart vil Bymiljøetaten informere mer om arbeidene som skal gjøres og Ruter vil informere om kollektivtilbudet.

Informasjon

Informasjon og dialog med berørteBymiljøetaten og Isachsen Anlegg AS legger stor vekt på å informere om prosjektet og å ha god dialog med berørte.

Berørte naboer, næringer og andre informeres i forkant av de ulike fasene i prosjektet og vil få fortløpende informasjon underveis om relevante saker.

Kontaktinformasjon og detaljert informasjon om prosjektet finner du på prosjektets nettside.

Har du fått med deg dette fra området?