Nordre Aker Budstikke har skrevet om et bystyrevedtak fra 2019 om etablering av gangfelt og fartshumper i Kjelsåsveien for å trygge skoleveien til Kjelsås skole. Bystyrevedtaket er ikke fulgt opp. Tiltakene som ble utført etter vedtaket påvirker ikke skoleveien til Kjelsås skole.

Det gleder meg å lese at Bymiljøetaten nå erkjenner å ha gjort en feilvurdering og vil følge opp med fartsmålinger og ytterligere tiltak.

Bymiljøetaten uttalte først at gangfelt øker risikoen for påkjørsler, men dette er åpenbart en feil måte å lese statistikk på. Gangfelt reduserer ulykkesrisikoen for kryssende fotgjengere med 22 % ifølge Transportøkonomisk institutts trafikksikkerhetshåndbok. Bymiljøetaten sa også at fortauet ikke kan utvides på grunn av busstrasé, men har selv laget flere innsnevringer i busstraseer i Kjelsåsveien ved Disen skole og i Carl Kjelsens vei. Snu heller prioriteringen: definer nok fotgjengerareal først, deretter kjørebanebredde!

Bymiljøetatens egen oversikt over trafikksikkerhetstiltak i Oslo kommune viser 14 tiltak rundt Disen skole etter 2020. Det er bra. Dessverre er det ikke ett eneste tiltak som gjør skoleveien til Kjelsås skole tryggere.

Vi som bor i området, har en klar forventning om at Bymiljøetatens nye undersøkelser må føre til handling. Vi trenger gangfelt, fartsreduserende tiltak og bredere fortau. Skoleveien for elever ved Kjelsås skole må gjøres tryggere.

Dette handler imidlertid ikke bare om skoleveien. Det handler også om veien til å besøke venner, veien til fotballbanen og veien til trikken og butikken. Barna kan ikke gå og sykle i bilveien, og har ikke plass til å gå og sykle på fortauet. Det handler om fremkommelighet og sikkerhet for barn og andre gående, uansett hvor de skal.

Behovet for flere gangfelt er åpenbart. Det er over 300 meter mellom dagens gangfelt ved Kapellveien og Kjelsås stasjon. Fortauene dit er smale, mens fortauet på motsatt side er bredere og tryggere. Hver dag krysser folk veien utenom gangfeltene. Ideelt skulle vi hatt to nye gangfelt, ett nær Sømveien og ett nærmere Daniel Walstads vei, som det var under byggeperioden for Kjelsåsgrenda. Gangfelt og fartsreduserende tiltak som innsnevring og fartshumper på begge sider av svingen, vil gi trygg kryssing av veien og få bukt med høy fart og støy.

Problemet med smale fortau blir enda større om vinteren når store mengder snø på fortauet tvinger fotgjengere ut i bilveien.


Det er behov for en tryggere skolevei. Vi trenger ikke å vente på at ulykker skal skje på strekningen. Ulykker har skjedd allerede. Bare i desember skjedde to ulykker med bil på skoleveien.

En bil krysset fortauet og kjørte rett i murveggen like etter skoleslutt. Under to uker senere kolliderte to biler like ved utkjørselen til Kjelsås stasjon, hvor gangfeltet til skoleveien er i dag.

Bildene fra skadestedet tyder på høy fart. Og for noen år siden ble husgjerder i Kjelsåsalleen smadret av en bil. Dette er fortauene våre barn skal bruke. Det er bare flaks at ingen har blitt skadet.

Når Bymiljøetaten nå skal vurdere ytterligere tiltak bør de også se behovet for å stramme inn krysset Daniel Walstads vei – Kjelsåsveien og utvide fortauet. Nå er en ypperlig anledning fordi Vann- og avløpsetaten denne våren kommer til å grave opp veien og fortauet. Dagens fortau er smalere og kortere enn inntegnet fortau i reguleringsplanen til Oslo kommune.

Med en rask beslutning nå kan Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i samarbeid koordinere slik at kart og terreng stemmer overens. Sånn kan vi bruke våre felles ressurser effektivt, samtidig som vi gjør Oslo og bydelen til et bedre sted å bo og ferdes.

Jens Veberg er tredjekandidat for Nordre Aker MDG.