(Avisa Oslo) På Geonorge.no, en kartløsning utviklet og driftet av Kartverket, får man en oversikt over kvikkleireområder i Norge. Man kan søke på områder med «mulig marin leire» (MML) for å finne steder hvor det potensielt kan finnes kvikkleire.

Oslo kommune, ved Plan- og bygningsetaten, mener derimot at kartet har store mangler. De mener flere områder i Oslo, hvor det fra før er dokumentert kvikkleirerisiko, ikke er blitt fanget opp av kartet.

Nå slår etaten alarm.

«Vi mener at det ikke er forsvarlig å bruke MML-kartet i Oslo da det er stor fare for at kvikkleirerisiko undervurderes», skriver Plan- og bygningsetaten i et brev til Norges geologiske undersøkelse og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Flere kvikkleiresoner i Oslo

Planmyndighetene skriver at kartet har «store feil» i varselet sendt 19. september. De viser blant annet til at man har oppdaget to kvikkleiresoner ved Blindern og to på Lilleaker i Oslo. I kartet derimot er kvikkleire registrert som «stort sett fraværende» i områdene som nevnes.

Etaten mener de også kan komme med flere slike eksempler. De ber nå om at Oslo kommune ikke vises i karttjenesten på søkefunksjonen «mulig marin leire».

Ifølge kommunen er det fra nasjonalt holdt blitt påpekt at kartet på Geonorge.no kan brukes som et overordnet aktsomhetskart for kvikkleire.

– Helt enig med Oslo kommune

Avdelingsdirektør i NGU, Kjersti Løvseth Ruud, forteller følgende til Avisa Oslo:

– Vi har lest brevet og er helt enig med Oslo kommune om at kartgrunnlaget er for dårlig. NGU kommer til å ta kontakt med kommunen for å svare på brevet og gi mer detaljert tilbakemelding, sier Ruud.

Etter Gjerdrum-skredet i 2020 har NGU utarbeidet en kvartærgeologisk kartleggingsplan. Den viser blant annet at landet ikke har kart i god nok kvalitet eller tilfredsstillende målestokk for dette.

NVE, som også har mottatt brevet fra Oslo kommune, forteller at de vil følge opp saken.

– Vi er klar over denne utfordringen og vil ha dialog med Oslo kommune om hvordan de nasjonale aktsomhetskartene skal vises i kommunen. Bakgrunnen er at den geologiske kartleggingen er basert på eldre kartlegginger og det er behov for en betydelig oppgradering og styrking av NGUs geologiske kartlegging i mange deler av landet, sier Lars Harald Blikra, seksjonssjef for skred i NVE.

– Vi vil imidlertid anbefale Oslo kommune om å bruke det de har av grunnlag i undergrunnskartverket (tidligere undersøkelser) i tillegg til MML-kartet), legger han til.

Ullern-beboere varslet om kvikkleire

Nylig ble 200 eiendommer ved Abbedikollen og St. Georgs vei på Ullern varslet om funn av kvikkleire i området.

Alminnelig bruk av området er blitt ansett som trygt, men det er forbudt inntil videre å gjøre inngrep som kan endre terrengforholdene, het det i varselet.

– Det betyr at det ikke kan graves eller legges masse innenfor dette området. Videre at det er lagt ned forbud mot tiltak i området til vi har tilstrekkelig kunnskap om forholdene til å kunne gjøre en ny vurdering, sa Jenny Ingelöv Eriksson, kommunegeolog i Oslo kommune, til Akersposten.

I fjor måtte man også stenge parken på Myraløkka på Sagene etter funn av en kvikkleirelomme på området.