OSLO: Da elsykkel er å anse som motorisert ferdsel, er det i utgangspunktet forbudt i utmark etter loven. Det ble likevel åpnet for dette etter en forskriftsendring i 2017. Men endringen fikk ikke virkning i Marka siden markaloven har egne forbudsregler om motorferdsel. Bruk av elsykkel i Marka krever derfor endring av markaloven. Dette foreslår regjeringen nå.

– Vi tilrettelegger for at enda flere kan sykle i Marka. De som bruker elsykler i Marka i dag, vil nå kunne sykle lovlig. Der sykling kan være et problem, vil kommunene ha mulighet for å innføre begrensinger, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding fra regjeringen 9. november.

Kommunene vil kunne forby el-sykler i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

Dette er i tråd med det byrådet i Oslo også ønsker, i byrådssak 211/18 foreslår byrådet at «Det legges også opp til at det skal være tillatt med elsykler på veiene i kommuneskogen, men ikke på stier».

[gallup70LF]

Endring av bestemmelsen om markagrensen

Regjeringen foreslår også å endre markaloven § 2 slik at det bli klarere rammer for hvilke justeringer av grensen som kan vedtas i forskrift. Regjeringen foreslår at markagrensen kan innskrenkes der vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Videre foreslår regjeringen at det kan gjøres mindre justeringer der grensen går gjennom boligeiendommer, eller det er større praktiske ulemper for forvaltningen av en eiendom.

Justeringene må ikke skade friluftsliv, idrett eller naturopplevelse nevneverdig. Endringene vil gjøre bestemmelsen i markaloven § 2 enklere å praktisere og gi større forutsigbarhet for kommunene.

LES OGSÅ: Oslo kommune bygget ulovlig innenfor markagrensa

Grenseendring

Lovforslaget inneholder forslag til grenseendring som innebærer at ca. 225 dekar tas ut av Marka i Lunner kommune og ca. 524 dekar tas ut av Marka i Nittedal kommune. Samtidig foreslår regjeringen å legge til tre områder i Marka på totalt 743 dekar i Nittedal kommune. Områdene er foreslått av kommunen og gjelder del av Berger skog nord for Tumyrhaugen (ca. 479 daa), område ved Asveien nord (ca. 151 daa) og Kirkebylia sør (ca. 113 daa).

– Endringene gjør det mulig med klimavennlig boligbygging nær kollektivknutepunkter. Samtidig ivaretar vi Marka ved at vi legger inn nye arealer tilsvarende de som tas ut, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke