ULLEVÅL: Kulturhusprosjektet på John Colletts plass var et samarbeid mellom kulturenheten i Bydel Nordre Aker og lokale representanter i prosjektgruppa for Abelloftet og Blindern Vel.

Magnus Ormåsen og King Ho Wong var sentrale i opprettelsen av Abelloftet som ungdomsklubb i 2014.

Fram til 2017 har de drevet lavterkseltilbudet for ungdomsskoleelever etter skoletid på Abelloftet på vegne av Bydel Nordre Aker, samt det private tilbudet iClub, en junuiorklubb for elever fra Ullevål skole.

Bydel Nordre Aker varslet i vinter at de avvikler tilbudet på Abelloftet for å flytte det til henholdsvis Lekern på Marienslyst skole, og til Berg gård fra høsten av. Årsaken er avslag på en søknad til Oslo kommune om å omregulere Abelloftet til lokalt kulturhus.

Nå forteller Magnus Ormåsen at tilbudet likevel kan fortsette på John Colletts plass, uten bydelen på laget.

Ønsker å overta leieavtalen


Magnus Ormåsen forteller at han og makker Wong er i dialog med gårdeieren i Vestgrensa 2-4 (kinobygget) om å overta leiekontrakten bydelen har i dag.

– Vi ser på muligheter for et ungdomstilbud fra høsten av og har i den anledning opprettet et ungdomsråd bestående av ungdommer fra nærområdet, som skal spille en rolle i arbeidet med et ungdomstilbud på Abelloftet, sier Magnus.

Også juniorklubben iClub, for mellomtrinnselevene på Ullevål, vil fortsette lover han.

Det er foreløpig ikke inngått noen leieavtale, partene er på dialogstadiet, men ifølge Ormåsen er gårdeier interessert i at det fortsetter å være kultur- og ungdomstilbud på loftet.

Og ikke nok med det.

Vil lage kulturhus med kinosalen

– Vi har blitt forespurt om vi teoretisk sett også kan tenke oss å overta leiekontrakten for den gamle kinosalen når den blir ledig til neste år. Det har vi selvfølgelig svart at vi er interesserte i, sier han.

Det nyopprettede, lokale ungdomsrådet han nevner, skal på sikt også bli en del av det overordnede kulturhusprosjektet i kinosalen, med særskilt fokus på tilbud og aktiviteter for barn og ungdom.

Hvordan en slik utvidet leieavtale skal finansieres, er imidlertid uklart. Ormåsen strekker en hånd ut til lokalmiljøet på Ullevål.

– Vi ønsker å samarbeide med alle som drømmer om et kulturhus på Ullevål, med aktiviteter både for ungdom og voksne. Kinosalen er glimrende til kulturaktiviteter, debattmøter og annet. De som har tanker og ideer må gjerne ta kontakt med oss, sier Ormåsen.

Han mener det er viktig å handle nå.

– Vi risikerer å «miste» Abelloftet og lokalene for mange år fremover, dersom det legges ned, og leies ut til andre fra høsten av.

– Og nå som John Colletts plass skal oppgraderes til møteplass i bydelen, gir det lite mening å legge ned kulturhuset som ligger her, sier han.

LES OGSÅ: Slik kan John Colletts plass bli etter oppgraderingen: Et snev av New York på Ullevål

Kan videreføre fremleie

Dersom Ormåsen og Wong overtar leiekontrakten for Abelloftet når bydelen flytter ut, vil de kunne fortsette utleievirksomheten til andre aktører, slik som i dag.

Det drives blant annet dansesundervisning og teater i privat regi. Disse har iføgle Bydel Nordre Aker fått tilbud om å fortsette leieforholdet i bydelens nye lokaler i Berg gård.

– Vi har snakket med flere av dem som leier lokaler av bydelen på Abelloftet i dag. De mener Berg gård ligger for usentralt, og at lokalene blir for store for det behovet de har i dag, sier Ormåsen.

Lekern

Ungdommene som sitter i Abelstyret, brukerrådet på ungdomsklubben, er avmålte til beskjeden om at lavterskeltilbudet etter skoletid, som i dag er to dager i uka på Abelloftet, flyttes til Marienlyst og Lekern fra høsten av.

– Det er er kjipt, og en dårlig nyhet at tilbudet flytter, sier Eivind Midtgård og Jens Andreassen.

10. klassingene sitter i Abelstyret, og mener Abelloftets suksess ligger i plasseringen.

– Da det var ungdomsklubb på Lekern før ble den ikke brukt så mye av ungdom fra Ullevål-området. Det er finere her, og at det er i nærmiljøet hvor folk bor, tror jeg er helt essensielt, og oppleves mer samlende for oss som bor på Ullevål, sier Jens.

10. klassingene mener det at ungdommene selv får være med å bestemme på Abelloftet, gir dem et eierskap til stedet, og er med på å gjøre det så populært som det er.

– Vi måtte faktisk si nei til flere som ønsket å sitte i Abelstyret, og endte med å utvide rådet fra syv til ni medlemmer dette skoleåret, sier Magnus Ormåsen.

– Mye av suksessen ligger i Magnus og King og måten de har drevet tilbudet på, sier Helle Eia, også hun 10. klassing og representant i Abelstyret.

– Veldig mange kjenner dem og er glade i dem. De to er på mange måter Abelloftet, sier Helle.

Hvorvidt Lekern kan overta Abelloftets status, er hun usikker på.

– Jeg vet ikke hordan andre vil se på det, men jeg frykter det blir mindre populært, sier hun.

Fikk gjennomslag, føler de taper

I desember gikk et 60-tall ungdommer fra Ullevål i fakkeltog til bydelsutvalgets budsjettmøte i Nydalen, for å kjempe for Abelloftet. Ungdommene ble hørt, og bydelspolitikerne flyttet over 400.000 kroner ekstra til forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

– Engasjementet fra ungdommene var helt rørende. I løpet av to dager mobiliserte de og stilte opp. Men hvilke signaler gir det til dem hvis de opplever å miste tilbudet, og ikke ser noe til pengene som ble bevilget, spør Ormåsen.

Les hva bydelen og gårdeieren sier om forslagene lenger ned i saken!

BAKGRUNNEN: Fylte et behov med Abelloftet

Historien til det som ble Abelloftet startet i 2012.

Magnus Ormåsen og King Ho Wong hadde begge jobbet på SFO ved Ullevål skole, og så at ungdommene, da de ble litt eldre, valgte å henge ute ved trikkesløyfa, i sludd og i snø. Grunnen var at det ikke fantes et skikkelig tilbud i Ullevål-området.

På denne tiden var det et tilbud til ungdomsskoleelever på Lekern på Marienlyst skole. Ifølge Ormåsen var dette ikke veldig populært blant Ullevål-ungdommene.

Innspillet om en ungdomsklubb på Ullevål, et «tak over hodet» med lavterskeltilbud, fikk gjennomslag hos Bydel Nordre Aker, som oppfordret Ormåsen og Wong til å levere et anbud på driften.

– Vi hadde aldri noen drøm om å drive dette i privat regi, men så helst at bydelen gjorde det, sier Områsen i dag.

Driftstilskudd over tre år

I 2012 startet han og Wong iClub, som et juniortilbud til mellomtrinnet. I 2014 så Abelloftet, med ungdomsklubb rettet mot ungdomsskoleelever fra Marienlyst skole som var hjemmehørende på Ullevål, dagens lys. Abelloftet var en del av Bydel Nordre Akers tilbud, drevet av Ormåsen og Wong. Her var også bydelens Kjetil Wevling et viktig bindeledd mellom ungdomstilbudet og bydelens kulturenhet, ifølge Ormåsen.

Ungdomsklubben på Abelloftet fikk et treårig driftstilskudd fra BUFDIR, med forutsetning om at bydelen videreførte finansieringen etter prosjektperioden. Da treårsperioden gikk ut tidligere i år, var planen å legge driften inn under bydelens ordinære budsjetter, slik Nordre Aker Budstikke har skrevet om tidligere.

Bydelen må flytte ut

I vinter ble det imidlertid kjent at Bydel Nordre Aker avvikler driften på Abelloftet, etter avtale med gårdeier. Plan- og bygningsetaten har avslått søknaden om bruksendring til lokalt kulturhus. Kravet om universell utforming, blant annet at det må etableres heis opp til Abelloftet, blir dessuten for dyrt, ifølge Bydel Nordre Aker.

«Flytter» Abelloftet til to nye steder

Øvrig kulturaktivitet, samt utleie til private aktører som i dag bruker Abelloftet til blant annet teater og danseskole, flyttes til bydelens egne lokaler på Berg gård.

Til Nordre Aker Budstikke sier Magnus Ormåsen at de sammen med gårdeier igjen ønsker å søke om bruksendring, og at det vil kunne finnes rimeligere løsninger for å få en heis opp til Abelloftet, enn den bydelen har skissert.

BYDELEN: Kravet om universell utforming lar seg ikke løse

Avdelingsleder Oppvekst i Bydel Nordre Aker, Trine K. Urholt, fastholder at det har vært umulig for bydelen å fortsette aktiviteten på Abelloftet.

– Bydel Nordre Aker har hatt flere møter med gårdeier for å se på muligheter, men har konkludert sammen med gårdeier om at kravet om universell utforming ikke lar seg løse innenfor en kostnadsramme som er noenlunde rimelig. For bruk til lokalt kulturhus er det et sterkt krav om at lokalene skal være tilgjengelige for alle – også mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bydel Nordre Aker kan ikke drive tilbud i lokaler som ikke oppfyller et slikt krav, og som vil direkte diskriminere og utelukke enkelte grupper. Dersom en privat aktør ønsker å drive et tilbud i disse lokalene må driften/type allikevel være i henhold til den bruken arealet er regulert for, sier hun.

Urholt viser til at Fylkesmannen har gitt et endelig avslag på søknaden om bruksendring, og at gårdeier har gitt utrykk for at de ikke ønsker å bruke mer ressurser på saken. Hun understreker at dialogen mellom bydel og gårdeier har vært god.

På spørsmål om tilskuddet fra BUFDIR til oppstart av Abelloftet legger føringer på at tilbudet må drives videre i de samme lokalene, svarer hun nei.

– Tilskudd fra BUFDIR forutsetter at tilbudet videreføres av bydelen, men det stilles ikke krav til at dette må foregå på samme adresse, sier hun.

Bydel Nordre Akers oppfatning av Ullevål-ungdommenes forventninger til en ny ungdomsklubb på Lekern er en annen enn representantene fra Abelstyret gir uttrykk for. Miljøarbeidere fra forebyggende enhet har ifølge Urholt snakket med mange elever bosatt i Nordre Aker som går på Marienlyst, og som er positive til en flytting.

Hun har ikke konkrete tall på hvor mange som brukte det tidligere tilbudet på Lekern, men understreker at det nye tilbudet vil være noe annet og mer variert enn det som ble drevet der tidligere. Tilbudet vil utformes i samarbeid med ungdommene, sier hun.

Bydelen setter i tillegg inn midttimetilbud med miljøterapeut på Marienlyst fra skolestart høsten 2017. Disse vil kunne motivere større og nye brukergrupper til det nye tilbudet på Lekern på ettermiddag/kveld.

– I tillegg har ungdomsrådet i Nordre Aker også vært svært positive til et tilbud rett ved skolen. Ungdomsrådet mener tilbudet vil bli mer tilgjengelig ved å være knyttet til en arena der alle har naturlig tilhørighet, sier hun.

Bydelen kjenner seg ikke igjen i påstanden om at leietakerne på Abelloftet ikke ønsker seg til Berg gård. Av fire aktører som har benyttet lokaler på Abelloftet (i tillegg til juniorklubben iClub) har to sagt at de er interesserte i å bli med videre til Berg. En av aktørene har ifølge bydelen lagt ned sitt tilbud, uavhenging av flyttingen.

GÅRDEIER: Positiv til kulturhus

Morten Waarli, styreleder hos gårdeier Vestgrensa 2-4, sier leieforholdet med bydelen har vært svært bra.

– Det har vært et helt utmerket leieforhold. Vi synes det er veldig beklagelig at tilbudet ikke kan fortsette, sier han.

Både kommunen og Fylkesmannen har blitt invitert på befaring i bygget i forbindelse med avslaget på søknaden om bruksendring, men det har ikke vært vilje til å delta, ifølge Waarli. Kravet om universell utforming, og etablering av heis, har vært vanskelig å få til.

– Fra vår side er det helt umulig, og svært kostbart å få til. Man kunne legge noe utenpå huset, men det kan bli vanskelig siden bygget er oppført på Gul liste, sier han. Så langt Waarli er orienter har behovet for heis så langt ikke vært tilstede.

Han bekrefter at det er dialog mellom gårdeier og Ormåsen og Wong om en ny leieavtale.

– Det vil kreve at de benytter lokalet på en måte som ikke utløser krav til bruksendring. De hevder de kan gjøre det, og vi er i dialog, sier Waarli.

Gårdeieren er svært positiv til et utvidet kulturtilbud i hele det gamle kinobygget, slik han tidligere har sagt til Nordre Aker Budstikke.

– Vi synes det hadde vært helt ypperig å bruke lokalet til den type virksomhet, uten at vi har konkretisert hva.

Om også kinosalen kan tas i bruk til kulturhus i framtiden, avhenger av eksisterende leieforhold.

– Men til den delen av bygget er det allerede etablert heis. Det ble gjort i forbindelse med tilrettelegging til undervisningsformål for flere år siden, sier Waarli.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!