Det er Plan- og bygningsetaten som melder at gjennom pågående reguleringsarbeid i Frysjaveien 29, er det gjennomført geotekniske undersøkelser.

– Utredningene har påvist en kvikkleiresone i området Frysja og Frysjaveien. Det er foreløpig ikke grunn til å tro at det er umiddelbar fare for skred. Alminnelig bruk av området anses trygt, men det skal ikke gjøres arbeid som kan medføre risiko for skred. Etaten vil varsle rettighetshavere og stoppe pågående arbeider i området, ifølge Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten.


Han fortsetter:

– I dag – 28. september 2022 – er det derfor sendt brev til rettighetshavere – rundt 800 hjemmelshavere innenfor løsnesonen, med en buffersone på 50 meter rundt denne – med beskjed om å stanse all aktivitet som kan endre terrengforholdene. Det gjelder graving, boring og tilføring av laster. Etaten vil vedta midlertidig forbud mot tiltak og iverksette stoppordre til et konkret byggeprosjekt. Forbud mot tiltak vil gjelde til vi har tilstrekkelig kunnskap om forholdende i området til å kunne gjøre en ny vurdering.

Som nevnt er det reguleringsplan på gang for nye boliger i Frysjaveien 29 . Det samme gjelder også for Frysjaveien 33 c. I Frysjaveien 31 er det planlagt skole på sikt. I tillegg til at Stor-Oslo Eiendom AS og OBOS bygger på andre siden av Frysjaveien, deler av prosjektet er ferdig, adressene er Frysjaveien 44, 42 og 40.

LES OGSÅ: