Oslo kommune ved Bymiljøetaten gjennomfører et forprosjekt for bedre tilrettelegging for myke trafikanter i Lettvintveien, Kapellveien og Lofthusveien. Ett av forslagene er at Lettvintveien og Kapellveien skal enveisreguleres i motsatt retning av hverandre, og at det skal etableres sykkelfelt i begge gater.

Byrådet har besluttet å gjøre omfattende endringer for trafikanter og beboere på nedre Grefsen, uten å ha konsekvensutredet eller lyttet til beboerne. Vi mener at dette er uheldig og lite demokratisk.

Beboerne i Kapellveien mener at Rambølls utredning om sykkelveiene på nedre Grefsen ikke er en god løsning på den utfordrende trafikksituasjonen som er i området. Det største problemet er at de i rapporten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de myke trafikantene.

Syklistene vil med denne løsningen bli tvunget inn det allerede overbelastet og farlige krysset Grefsenveien og Kapellveien. Det vil igjen føre til farlige situasjoner for de mykeste trafikantene, ikke minst de mange skolebarna som krysser veien hver dag.

Sykkelvei over Disenjordet

For å ta hensyn til syklistene, de gående og også den generelle trafikkflyten, mener vi at det er langt bedre å koble Grefsenveien og Kjelsåsveien sammen ved å lage en sykkelvei over Disenjordet, istedenfor å etablere sykkelveier i Kapellveien og Lettvintveien. Det kan her lages en undergang som gjør at de syklende kan passere stien på jordet uten å konkurrere med de gående.

Nedre Grefsen er et av de mest trafikkutfordrende områdene i Oslo. Gatene skal romme fotgjengere, syklister, biler, trikker og busser. Mange bor i området og mange har disse gatene som sin skolevei.

Sykkelalternativet som Rambøll foreslår, vil skape et enda mer kaotisk gatebilde. Vi mener at syklistene bør ledes av Grefsenveien allerede før trikkestoppet på Disen.

Led ikke syklistene inn i et farlig kryss

Krysset Kapellveien og Grefsenveien er allerede i dag en utfordring, spesielt fordi det ofte er kø i nedre del av Grefsenveien. De gangene Lettvintveien har vært enveisregulert på grunn av vedlikehold tidligere, har Kapellveien fungert som avlastningsvei. Da har vi sett at køen står gjennom hele gata, fra Grefsenveien og helt til Kjelsåsveien. Bussen har hatt dårlig framkommelighet, med påfølgende store forsinkelser.

Det har også vært ulykker ved utkjøringen i Kapellveien de siste årene som følge av det pressede trafikkbildet. Desto lenger ned mot Storokrysset veien er, desto mer krevende blir trafikkbildet ved inn- og utkjøring. Dette vil trolig bli verre i framtida hvis endringene som er foreslått blir virkelighet.

Skal syklistene virkelig ledes inn i dette krysset der biler, busser og trikker kjører i høy hastighet begge veier, og der fotgjengere krysser i flere retninger. Det er allerede et trafikkfarlig kryss. Vi frykter virkelig konsekvensene av denne løsningen.

I dag brukes Kapellveien som gangvei mellom Kjelsåsveien og Grefsenveien. Kapellveien er skoleveien for ungdomsskoleelevene som skal til Morellbakken, alle som bor i blokkene på Nordre Åsen, alle som skal til og fra Skeidbanen for fotballtreninger, barnehager som skal til Muselunden eller elever ved Morellbakken skole som skal til Skeidbanene eller Muselunden.

De går alle gjennom Kapellveien.

Økt trafikk i Kapellveien vil også føre til et mer uoversiktlig trafikkbilde i overgangen mellom Kjelsåsveien og Kapellveien. Dette er et område som preges av stort antall myke trafikanter. Her går alle som bor i blokkene på Nordre Åsen, Skeidbanene, Muselunden sammen med alle som skal på Rema 1000. Dette er skoleveien for de som skal på Disen skole og de som skal til Morellbakken skole.

Institusjoner med spesielle behov

I starten av Kapellveien har blokken på Nordre Åsen direkte utgang til gata, og på motsatt side av gata er parkeringsplassen til de som bor i blokken. En barnefamilie som skal fra hjemmet sitt til bilen, må passere en vei som nå planlegges å bli mer trafikkert. I tillegg er det to institusjoner i gata med flere bygg på begge sider. Beboerne ved den kommunale institusjonen har behov for spesialtransport og derfor trenger de god plass til å stoppe for av- og påstigning. Vi har allerede erfart at dette har vært problematisk i perioder hvor

Kapellveien har hatt økt trafikk på grunn av veiarbeid i andre gater. På grunn at transportbehov til og fra institusjonen har kommunen måtte regulere at det ikke er mulig å parkere i en stor del av gata for å sikre nok plass til av- og påstigning, inn- og utkjøring.

Beboerne ved institusjon, som har ulike behov, går tur i nærområdet med ulike bevegelseshjelpemidler og ledsagere. De har behov for mer enn et trangt fortau. Mellom byggene til institusjonen er det en sti som barna som bor i Engveien og Bjerkealleen bruker som skolevei. Disse barna krysser Kapellveien for å gå videre til Disen skole.

Bare flere dårlige løsninger

Vi forstår at det ikke er en lett løsning på den trafikale situasjonen i nedre del av Grefsen. Men forslaget fra Bymiljøetaten løser ikke problemet, det lager bare flere dårligere løsninger for flere gater. Vi må ta ansvar for de mykeste trafikantene. Gjør Kapellveien bedre tilrettelagt for gående mellom Grefsenveien og Kjelsåsveien og lag heller sykkelsti over Disenjordet. Det er den beste løsningen for syklistene, de gående og øvrig trafikk.