– Kvinnehelseutvalgets ferske rapport peker på at kvinnehelse har lav status og liten prioritet, og SHoT viser at det er behov for tiltak også når det gjelder studenter og kvinnehelse, sier Kari-Jussie Lønning, leder for styringsgruppen til SHoT-undersøkelsen, i en pressemelding fra Studentsamskipnaden.

45 prosent av kvinnene, mot 23 prosent av mennene, oppga i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2022 at de hadde mye eller svært mye helseplager. Det er nær dobbelt så mange.

– SHoT-undersøkelsen viser tydelige kjønnsforskjeller i helsen til studentene, og det er nedslående at det skal være slik i dagens Norge. Vi ser av SHoT at det er ulike helseutfordringer for kvinnelige og mannlige studenter, og kjønnsperspektivet fortjener mer oppmerksomhet innenfor studenthelse, sier Lønning.

Mye helseplager

Generelt opplever studentene egen helse som ganske god, men det er gjennomgående kjønnsforskjeller blant studentene, både når det gjelder helse, smerter og medisinering.

I fjor svarte nær 60 000 studenter på SHoT-undesøkelsen. 74 prosent av studentene oppgir at de har god eller svært god helse. Flere menn (79 prosent) enn kvinner (71 prosent) opplever helsen sin som god, ifølge SiO.

– Kvinnene opplever gjennomgående egen helse som dårligere enn menn gjør. Denne innsikten er viktig for å forstå hvordan studentene har det, som underlag for å se på hvordan tilbudet til studenter kan forbedres, sier Lønning.

SHoT-undersøkelsen viser at kvinnelige studenter opplever større utfordringer enn de mannlige studentene i forhold til helseplagene undersøkelsen rapporterer om. Eksempler på de gjennomgående kjønnsforskjellene er:

 • opplevelse av trøtthet (55 prosent av kvinnene mot 35 prosent av mennene)
 • søvnproblemer (27 prosent mot 22 prosent)
 • hodepine (27 prosent mot 11 prosent)
 • nakkesmerter (24 prosent mot 10 prosent)

Belyses grundigere

Både SHoT-undersøkelsen, som kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studenters læring, og rapporten fra kvinnehelseutvalget som viser generelle kjønnsforskjeller i helse, er viktige underlag for utviklingen av studentsamskipnadenes helsetilbud. Hva funnene betyr for læring og studiemestring vil være et tema til videre oppfølging.

– Kjønnsperspektivet på studenthelse er et tema som bør belyses grundigere for å se på årsaker og sammenhenger, sier Lønning.


Studentsamskipnadenes tilbud

Studentsamskipnadene i Norge er en viktig brikke i arbeidet for bedre studenthelse, skriver SiO. Et eksempel er SiO Helse, som er helsetjenesten for studentene i Osloområdet.

– Min beskjed til kvinnelige studenter er at vi tar deres helse alvorlig, sier Kristina Spro, lege hos SiO Helse.

Alle fastleger i SiO Helse kan utføre livmorhalsprøve og følger opp de kvinnelige studentene som deltar i screeningprogrammet mot livmorhalskreft.

– Som studenthelsetjeneste er SiO Helse opptatt av hvordan trendene i kvinnehelseutvalgets rapport slår ut blant studentene, og hva det betyr for vårt arbeid og prioriteringer. SiO Helse har et kontinuerlig fokus på særlig unge kvinners helse, samt gynekologiske helse, seksuell helse og ikke minst trygg prevensjon, sier Spro.

Fakta om kvinnehelse fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022

 • 74 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse, det gjelder flere menn (79 %) enn kvinner (71 %)
 • Kvinnelige studenter har gjennomgående en opplevelse av mer helseplager i hverdagen enn mannlige studenter

 • 45 % av kvinnene, mot 23 % av mennene, oppgir at de har hatt mye eller svært mye helseplager siste uke

 • Gjennomgående opplever de kvinnelig studentene oftere alle helseplagene som er inkludert i undersøkelsen. Blant studenter som har hatt helseplager sist uke er dette de vanligste plagene:
  • Trøtthet (55 % av kvinnene, 35 % av mennene)
  • Søvnproblemer (27 % av kvinnene, 22 % av mennene)
  • Hodepine (27 % av kvinnene, 11 % av mennene)
  • Nakkesmerter (24 % av kvinnene mot 10 prosent av mennene
 • Kvinnelige studenter bruker gjennomgående mer medikamenter enn mannlige studenter
  • Kvinner har jevnt over høyere medisinbruk enn menn på tvers av de ulike medikamenttypene.
  • 21 % av de kvinnelige mot 11 % av de mannlige studentene oppgir å bruke smertestillende uten resept minst ukentlig

Fakta: SiO