Den opprinnelige adkomsten til tomten i Gjerdrums vei 9, under en bro på Gjøvikbanen, er for trang for stort maskineri, og utbygger vil derfor benytte seg av gangveien Skolebakken som alternativ rute. Siden 2020 har naboene uttrykt bekymring for bruk av veien, og nå varsler Aase Utvikling om byggestart i løpet av juni.

Avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetaten

De ni boligene er alle solgt, og arbeidene på tomta skal starte i løpet av måneden. Utbygger mener at det ikke finnes noen andre muligheter for transport enn ruta gjennom Skolebakken, og har gjort en avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om bruk av veien:

"I denne saken mottok EBY en henvendelse om bruk av kommunens eiendom gnr./bnr. 74/11 til adkomst i en midlertidig periode. Etter innspill fra Bydel Nordre Aker inntok EBY en rekke krav i kontrakten for å sikre at gående og syklende kan ferdes trygt. Kontrakten som vi har inngått med Aase Utvikling AS regulerer kun bruk av Oslo kommunes eiendom gnr./bnr. 74/11 frem til rettigheten opphører 31.03.2023."

Men ikke hele strekningen er Oslo kommunes eiendom. Deler av Tverrvei 1, som må brukes dersom den alternative ruta skal benyttes, er eid av Skolebakken 10 C og D.

Tidligere har eier av 10 C akseptert at veien benyttes, men nå er eiendommen solgt. Beboerne i Skolebakken 10 D motsetter seg stadig bruken:

– Vi kan bekrefte at ikke alle grunneiere har gitt tillatelse til kjøring og transport over sin private tomt. Vi gjør også oppmerksomme på at Skolebakken 10c har fått ny eier, som vi antar ikke er forespurt om tillatelse, skriver beboer i 10 A på vegne av begge eiendommer.

Også Plan- og bygningsetaten skrev i november 2021 at avtalen med EBY er utilstrekkelig for å benytte seg av de privateide delene av veien:

"Utover dette vurderer vi ikke om samtykke fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten er tilstrekkelig for å benytte gang-/og sykelveien i byggeperioden. Vi anser det som et privatrettslig forhold vi ikke skal ta stilling til, jf. pbl. § 21-6. Spørsmålet må derfor løses mellom de berørte parter."

Ulovlig

Tidligere har en rekke naboer stilt opp for å protestere bruken av Skolebakken, sendt protester og merknader til Plan- og bygningsetaten, samt uttalt seg i Nordre Aker Budstikke.

En av de største bekymringene er sikkerheten for barn, syklister og andre myke trafikanter ved transport av maskineri i gangveien, som er bratt og i dårlig stand.

Erik Kjeldsen er nabo og initiativtaker for aksjonen, og reagerer sterkt på at Aase Utvikling varsler byggestart, til tross for at avtalen med EBY ikke gjelder de privateide delene av veien.

– EBY presiserte at avtalen med Aase Utvikling ikke gjelder den private delen, naturligvis. Vi tenkte da at det var en slags løsning på saken, at de da ikke kan benytte seg av veien. Men nå har vi fått denne varslingen, og det virker som om Aase har ignorert uttalelsen fra EBY.

Etter å ha mottatt varslingen, tok Kjeldsen igjen kontakt med EBY for å forsikre seg om at det ikke foreligger noen annen kontrakt med Aase utvikling. Det gjør det ikke, bekrefter etaten.

– Det virker da som om Aase henviser til den samme avtalen, som EBY da har presisert at ikke gjelder privatrettslige forhold.

Kjeldsen forteller at han flere ganger har tatt kontakt med utbygger over e-post, uten å få svar. Stemningen i nabolaget beskriver han som frustrert og usikker.

– Det er klart det er provoserende å ikke få svar, når man stiller helt konkrete spørsmål. Vi er fortsatt bekymret for hvordan de skal ivareta sikkerhet til alle som ferdes på veien.

Dersom Aase Utvikling ikke besvarer naboskapets henvendelser og benytter seg av veien, så har flere av naboene anbefalt grunneier å kontakte politiet.

– Det vil være siste instans for å stoppe dem i å bruke den veien ulovlig. Nå har vi prøvd alle mulige andre måter.

Avslutningsvis presiserer Kjeldsen at naboenes hensikt ikke er å stoppe prosjektet, som de i utgangspunktet ikke ser noe i veien med. Det er bruken av Skolebakken og utbyggers fremgangsmåte de reagerer på.

– Vi ønsker både nye og eksisterende naboer velkommen i nye hjem når dette en dag står ferdig.

Aase Utvikling svarer

Aase Utvikling, representert ved arbeidende styreleder Elisabeth Aase, har blitt fremlagt kritikken fra naboene, samt spørsmål fra lokalavisa. Utbygger svarer ikke på konkrete spørsmål, men kommenterer følgende:

«Vi ønsker å ha et godt forhold til naboene våre, og i henhold til avtalen vi har med EBY har vi varslet naboene om at vi vil starte opp byggingen. Som EBY angir gjelder dette et privatrettslige forhold, og vi finner det unaturlig at vi skal redegjøre ovenfor andre naboer om hvilken dialog som har vært direkte med de eiendommene det gjelder. Gjerdrums vei 9 AS mener at de har rett til å benytte Skoleveien 10 A-D som adkomstvei for nødvendig inn- og uttransport til/fra byggeplassen i Gjerdrums vei 9 i byggeperioden slik det er gjort rede for overfor Plan og bygningsetaten og naboer til den aktuelle strekningen.

Det er ofte slik i en byggesak at enkelte i nabolaget er usikre på hva som skal skje og ønsker mer informasjon. Det vil vi søke å gi etter hvert som arbeidene skrider frem.»

Aase Utvikling forklarer også at de har forståelse for at enkelte naboer er urolige for ulemper i forbindelse med prosjektet, og at de vil jobbe for å redusere ulempene mest mulig. Alt som får plass, skal transporteres via den opprinnelige adkomsten.

«Det har tatt lang tid å avklare diverse forhold vedrørende dette prosjektet, blant annet har vi flyttet garasjekjelleren nærmere jernbanen for å redusere behovet for spunting. Vi er glade for at vi nå kan starte opp byggearbeiderne slik at kjøperne, som tålmodig har ventet snart et år, ser at vi er i gang med å realisere deres nye hjem.»

Videre skriver de at kun én gravemaskin skal transporteres gjennom Skolebakken i denne omgangen. Den er planlagt transportert neste uke, og skal beltes inn i barnas skoletid med en sikkerhetsvakt som går foran.