Skulle du være så uheldig å få kreft, er du tross alt heldig som bor i Norge. Vi har et velfungerende offentlig helsevesen, hvor alt gjøres for at du som kreftrammet skal overleve og bli frisk. Men mange kreftpasienter opplever det utfordrende å komme hjem etter endt behandling på sykehuset. I Oslo har kommunen og bydelene prioritert god kreftomsorg, og alle Oslos kreftpasienter har tilgang på en kreftkoordinator som kan bistå med store og små spørsmål. Samtidig vet vi at det fortsatt er store ulikheter i hvordan kreftpasienter både blir fanget opp, og blir fulgt opp etter endt behandling.

Helsedirektoratet har vist hvordan forskjellene øker i helse-Norge: Jo høyere utdanning og lønn du har, jo større er muligheten for at du får rett behandling, god oppfølging og får best mulig liv etter du har vært syk. Er du i motsatt ende av skalaen, med lav utdanning og lav lønn, risikerer du å få dårligere behandling. De minst ressurssterke klarer ofte ikke navigere seg fram gjennom alle digitale plattformer, tilbud, rettigheter og muligheter som finnes og stå på kravene sine som dem med høyere sosioøkonomisk status.

Slik skal det ikke være i Norge – og dette kan vi heller ikke akseptere i Oslo! Heldigvis har Oslos politikere, anført av helsebyråd Robert Steen, satt i gang arbeidet med en folkehelsestrategi for hovedstaden. Vi håper at denne folkehelsestrategien vil bidra til å utjevne de sosiale ulikhetene vi ser i oppfølgingen av blant annet kreftpasienter. En av de helt konkrete tiltakene vi i Kreftforeningen mener vil være viktig å prioritere i tiden som kommer, er implementeringen av en mer systematisk oppfølging av kreftpasientene i bydelene.

I vinter ble «Pakkeforløp hjem» lansert. Begrepet pakkeforløp hjem sier kanskje ikke så mye, men det er, kort fortalt, en logistikkform som skal sikre at alle pasienter i og under behandling blir fulgt opp der de bor. Når kreftpasienter blir skrevet ut av sykehuset, er det kommunene som overtar ansvaret for kreftpasienten.

Om du bor i bydel Nordre Aker, Østensjø, Frogner eller Grorud skal ikke ha noe å si for hvor god oppfølging du får. Nå forventer Kreftforeningen at politikerne i hele Oslo prioriterer arbeidet med innføring av pakkeforløp hjem i 2022. Det vil løfte den lokale kreftomsorgen og bety mye for dem som er rammet av kreft.

Ingen skal møte kreft alene

Pakkeforløp hjem skal bidra til mindre forskjeller. Du skal få samme kartlegging og oppfølging uansett om du er rik eller fattig, bor i en liten eller stor kommune. Kommunen skal ivareta deg som kreftrammet gjennom systematisk kartlegging og vurdering. Fastlegen og kreftkoordinator har en viktig rolle for at DU skal bli sett og fulgt opp der du bor. I Kreftforeningen får vi ofte tilbakemelding om at kreftpasienter føler seg alene og overlatt til seg selv når de kommer hjem fra sykehuset. De sitter igjen med mange og store spørsmål. Hva gjør jeg nå? Hvem kan hjelpe meg? Hvilke rettigheter har jeg?

Det er kommunene sin oppgave å hjelpe kreftpasientene, og gi dem rett tilbud og oppfølging. Vi i Kreftforeningen støtter mange kreftpasienter gjennom gratis lokale tilbud, tilbud på sykehusene og ikke minst vår rådgivingstjeneste og rettshjelp, men det er kommunene som må sikre at alle får den samme kartleggingen og oppfølgingen. Kreftforeningen ser frem til at alle kommuner og bydeler har en god struktur og oppfølging av alle kreftpasienter i årene som kommer.