NORDRE AKER: I rapporten «Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005», fra Statistisk sentralbyrå, går det frem at fra 2005 til 2017 fikk Norge mer enn doblet antall innbyggere med innvandrerbakgrunn, men bostedssegregeringen i de største byene har i den samme perioden gått nedover. Det skriver Aftenposten.


Fortsetter utviklingen

Det store bildet er at Oslo blir litt mindre segregert, men forskjellene på bydelsnivå er store. I de ytre bydelene i Oslo øst er hovedbildet en klar bostedssegregering i retning personer med innvandrerbakgrunn. Likevel har det i disse områdene vært en viss fallende trend i bostedssegregeringen i retning personer med innvandrerbakgrunn, sammenliknet med 2005.

Faktaboks

Segregering er å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Det motsatte blir kalt integrasjon eller integrering.

Kilde: Store Norske Leksikon

I de indre bydelene i Oslo øst er det hovedsakelig bostedssegregering i retning personer med innvandrerbakgrunn. Dette kommer klarest frem i Gamle Oslo. Det er imidlertid enkelte delbydeler i de indre østlige bydeler med bostedssegregering i retning personer uten innvandrerbakgrunn. Dette gjelder blant annet for alle delbydeler i Bydel Sagene.

I de indre vestlige bydelene går bostedssegregeringen i retning personer uten innvandrerbakgrunn.

«Gylne gettoer»

Den samme utviklingen ser man også i de tre ytre vestlige bydelene. Dette er bydeler som har hatt høy bostedssegregering i retning personer uten innvandrerbakgrunn, og denne utviklingen fortsetter. Det er spesielt to bydeler med delbydeler hvor dette gjelder: Bydel Nordre Aker og Bydel Ullern.

Disse delbydelene har fått økt segregering med en enda større andel uten innvandrerbakgrunn. Disse områdene er av flere forskere, på bakgrunn av innbyggernes bakgrunn og økonomiske status, kalt «gylne gettoer», ifølge Aftenposten.

Her kan du også lese mer om «gylne gettoer», fra forskning.no.

Bostedssegregeringen i SSB-rapporten er målt med den såkalte D-indeksen. Når D-indeksen i en bydel er null, er innvandrerandelen i området lik innvandrerandelen i hele Oslo. Når den er positiv, foreligger det segregering i retning av innvandrere, mens negative tall viser segregering i retning av personer uten innvandrerbakgrunn.

For eksempel for områdene Disen, Grefsen, Myrer, Kjelsås og Tåsen i Nordre Aker øker segregeringen i retning personer uten innvandrerbakgrunn, mens på Korsvoll, Nordberg og Ullevål Hageby går den noe ned.

Tåsen har den største økningen av bostedssegregering i Bydel Nordre Aker, mens Grefsen har den høyeste bostedssegregeringen.

Nordberg er den delbydelen i Nordre Aker som skiller seg mest ut, ved å gå fra bostedssegregering i retning personer med innvandrerbakgrunn, til bostedssegregering i retning personer uten innvandrerbakgrunn. Her finner man mange studenter knyttet til studentbosettingen på Kringsjå, noe som er med å bidra til forskjellige segregeringsmønstre enn i de øvrige delbydelene, skriver SSB.

Faktaboks

Slik defineres en innvandrer i rapporten:

En innvandrer er definert som en person som har innvandret til Norge og blitt registrert bosatt her, og som er født i utlandet med to foreldre og fire besteforeldre som alle er født i utlandet. For å bli registrert bosatt i Norge, må man som hovedregel ha til hensikt å bo i Norge i minst seks måneder, og ha lovlig opphold i landet. Det betyr at sesongarbeidere og andre personer på korttidsopphold i Norge ikke er inkludert i analysene, og heller ikke asylsøkere som venter på å få sin sak behandlet. Det er også slik at ik ke alle som har innvandret til Norge, regnes som innvandrere. Personer som er født i Norge, men som har bodd en tid i utlandet og deretter flyttet tilbake, regnes ikke som innvandrere i Norge. Det samme gjelder personer født i utlandet med norskfødte foreldre og/eller besteforeldre. Personer født i Norge av to innvandrerforeldre er per definisjon ikke innvandrere til Norge, men blir i deler av analysen gruppert sammen med alle innvandrere, der summen av alle personer født i Norge med to innvandrerforeldre og alle innvandrere utgjør gruppen personer med innvandrerbakgrunn.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Hele rapporten kan leses på SSBs nettsider.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke