Situasjonen for myke trafikanter, særlig i Lettvintveien, er uholdbar. Det er egentlig bare et under at det ikke har skjedd ulykker med alvorlige personskader eller at liv har gått tapt. Veien er ikke dimensjonert for toveis-trafikk og var opprinnelig enveiskjørt. Syklister og fotgjengere må «slåss» om plassen på fortauet. Det er på høy tid at barn og unge på vei til trening, fritid og skole får trygg ferdsel.

Lettvintveien og Lofthusveien ble i 2018 vedtatt inn i plan for sykkelveinettet for Oslo. I 2021 ble dette vedtaket fulgt opp med et nytt vedtak som fikk et bredt flertall bak seg, herunder sørge for bedre sykkeltilrettelegging i Lettvintveien samt bedre forholdene for myke trafikanter i krysset ved «Svettern.»

I slutten av august presenterte Bymiljøetaten planene for Lettvintveien, Kapellveien og Lofthusveien samt krysset ved «Svettern.» Planene inneholder en rekke grep og tiltak som samlet vil gi langt bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for både syklister og gående. Vi mener tiden nå er overmoden for at myke trafikanter prioriteres.

Liv og helse

For oss handler dette om sikkerheten til alle små og store myke trafikanter som ferdes i området. Veien er den mest trafikkerte gaten i området, med en årsdøgnstrafikk på godt over 5000 kjøretøy. Samtidig har veien flest syklister og gående. Store kjøretøyer må delvis bruke fortauet for å kunne passere hverandre. Er det slik vi skal ha det for hundrevis av barn og unge på vei til trening på Skeid eller på vei til skole og fritid?

I krysset ved «Svettern» står det til stadighet parkert biler på fortauet som gjør at myke trafikanter må ut i veien for å komme forbi.

For oss er det derfor åpenbart og presserende at tilrettelegging for myke trafikanter må skje før, ikke siden.

Lytt på fagmiljøene

Bak planene står Rambøll og vår egen bymiljøetat. Rambøll er en av landets ledende rådgivere innenfor trafikkfaget. Oslo kommune har de senere år bygget mange titalls kilometer med sykkelvei og har opparbeidet seg et godt kompetansemiljø på dette. I forprosjektrapporten som Rambøll har utarbeidet er det bl.a. gjort trafikktellinger, analyser og vurderinger av totalt seks ulike alternativer.

Basert på tellinger utført i mars 2022 er det utført trafikkberegninger. Beregningene viser ingen avviklingsproblemer for biltrafikken i analyseområdet. Verken i dagens situasjon, med framtidig utforming eller i følsomhetsberegninger med økt antall gående og syklende (vår utheving). Det er beregnet begge varianter av enveisregulering av gateparet Kapellveien og Lettvintveien. I krysset mot Grefsenveien fører enveisregulering til redusert forsinkelse for venstresvingende trafikk fra sør mot Grefsenveien sammenlignet med dagens utforming. Det vil si at den foreslåtte løsningen vil bedre trafikkavviklingen i området, ikke forverre den.

Den foreslåtte løsningen som nå har kommet baserer seg med andre ord på objektive og kvantitative data.

Hva bør prioriteres?

For oss er ikke dette en kamp mot bilen, men en kamp for å bedre forholdene for alle myke trafikanter. Vi er opptatt av å få til et trygt og godt samspill mellom harde og myke trafikanter. I dagens situasjon er det ikke det. Om vi skal nå vedtatte lokale og nasjonale mål når det gjelder sykkelandel og hvilke trafikanter som skal prioriteres, kommer vi ikke unna at syklister og gående må prioriteres foran bilen og parkering.

Senest denne uken har Veivesenet og Norges Automobilforbund i Aftenposten påpekt viktigheten av sykkelveier, og at utbyggingen forseres. Blir det bedre tilrettelagt for syklister, vil også flere sykle. Tall fra Oslo kommune viser nå at rekordmange sykler. Det er bra for folkehelsen og miljøet!

Vi skjønner at fjerning av gratis parkering og endrede trafikale forhold kan oppleves vanskelig, herunder at trafikken fordeles ut. Men bedre sykkeltilrettelegging og sikring av myke trafikanter må telle mer enn bilen.

Videre er Lettvintveien og Kapellveien de logiske veiene å bruke for å få et mer sammenhengende sykkelveinett, noe som er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Man trenger ikke være ekspert på kart eller mobilitetsforsker for å se at spesielt Lettvintveien er den naturlige veien å bruke, for å binde Disen, Lofthus, Årvoll mv. sammen med Grefsen, sykkelveinettet langs Ring 3 og ned mot byen.

Omdisponering av vei- og gateareal er antageligvis det tiltaket som gir mest effekt. Og det koster lite. Tiden er nå inne for å realisere tidligere vedtak. Før det er for sent.

LES OGSÅ:

Les også

Hva driver byråd Stav med?

Les også

Opprørte over Bymiljøetatens forslag: Legg heller sykkelveien over Disenjordet!