NYDALEN: Det var i februar i år det ble bestilt oppstartsmøte for utvikling av den ca. 4 mål store eiendommen i Gunnar Schjelderups vei 9, som Bonum Utvikling AS kjøpte for boligutvikling i 2018. Nordre Aker Budstikke presenterte planene i denne saken i forbindelse med bestilling av oppstartsmøtet i vinter.

20. mai varslet tiltakshaver oppstart av arbeidet med detaljregulering, via Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, og ber om innspill til prosessen innen 24. juni 2020.

Dette er planen

Det er Lund Hagem Arkitekter AS, som har utarbeidet prosjektet på vegne av det Bonum-tilknyttede selskapet Carbo AS, og ønsket er å omregulere tomta fra industri til cirka 80 nye boliger i to boligtårn med volumer i 9 og 13 etasjer, plassert i hver ende av tomta. Det foreslås utadrettet virksomhet i 1. etasje mot Gunnar Schjelderups vei.

Om hovedgrepet i planen står det at «Volumoppbyggingen gir prosjekt et tydelig identitet og danner et fint fondmotiv i gateløpet. Foreslått bebyggelsesstruktur sikrer gode solforhold på uteoppholdsarealer mot øst og vest. Det sentrale gårdsrommet er skjermet fra trafikkstøy og kan benyttes til nød- og nyttetrafikk, sykkelparkering, og andre fellestiltak».

Plan- og bygningsetaten mener byggenes høyde – på opptil 40 meter er for høyt, noe som også bryter med kommuneplanen, som ikke tillater mer en 30 meter i Nydalen.

Parkplanene

I TOR Nydalen (tiltaksliste for offentlige rom) er hele eiendommen vurdert som egnet til park, og Plan- og bygningsetaten skriver i kommentaren til reguleringsarbeidet at de vil vurdere et eget planalternativ for park i det videre planarbeidet. Videre viser de til den kommende politiske behandlingen av Avantors utbyggingsforslag i Sandakerveien 113-119, samt de private forslagene om park på samme tomt, fra henholdsvis aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen og Venstres Hallstein Bjercke:

«I pågående plansaker for Sandakerveien 113-119 og Sandakerveien 121 har PBE mottatt et brev fra Byrådsavdeling for byutvikling datert 28.11.2019, hvor det bes om å se på muligheten for en større park på disse eiendommene. En park på disse to eiendommene vil kunne bidra til å dekke behovet for park som angitt i temakart 7 og KDP17. Inntil dette er avklart vil Plan- og bygningsetaten anbefale park på Gunnar Schjelderups vei 9, som vist i utkast til TOR Nydalen. Dette mener vi er nødvendig for å sikre muligheten for å opparbeide en park her inntil parkbehovet for Nydalen og Storo/Lillo eventuelt dekkes et annet sted.»

Både Bydel Nordre Aker og Bydel Sagene kunne, som PBE, heller ikke anbefale planene i Gunnar Schjelderups vei 9 da de uttalte seg til oppstartsmøtet tidligere i vår, fordi de er i konflikt med ønskene i TOR Nydalen. Bydelen ber også om at man ikke gir tillatelser til enkeltprosjekter uten å se på helheten i området:

«Eiendommen er en av 8 eiendommer som ligger i et område avgrenset av Ring 3, Storokrysset, Vitaminveien og Gunnar Schjelderups som alle vil påvirke hverandre og mulighetene for å skape et godt nærmiljø i området. PBE må derfor sikre at planene samordnes for å sikre en god utvikling der også TOR tiltakene ivaretas. Planer bør ikke realitetsbehandles før det er enighet om hvordan infrastruktur og TOR Nydalen skal realiseres.»

I forslaget går det også frem at det mot Storo-senteret planlegges for en offentlig gangvei, og at deler av eiendommen til Storo Storsenter er tatt med i planområdet, etter Plan- og bygningsetatens anbefaling, for å undersøke ulike muligheter for en forbindelse bak senteret.

Innspill til reguleringsarbeidet i Gunnar Schjelderups vei kan meldes inn via Plan- og bygningsetatens nettsider, og hele saksgangen kan følges i saksinnsyn.


Vitaminveien 5B

Samtidig som det varsles oppstart av reguleringsarbeidet for Gunnar Schjelderups vei 9, har Avantor sendt inn bestilling av oppstartsmøte for sin tomt i Vitaminveien 5B, som er i overkant av 26 mål stor. Dette er naboeiendommen til Gunnar Schjelderups vei 9, og er en industritomt som ligger rett bak Storo Storsenter, avgrenset av Gjøvikbanen og Ring 3. Det er denne eiendommen Avantor i fjor spilte inn som mulig tomt for NRK, som skal flytte fra Marienlyst. Rikskringkasteren har ennå ikke bestemt hvor den skal flytte, men Avantor legger nå frem to alternativer – næring, eller en kombinasjon av bolig og næring, som vil kunne gi 460 boenheter.

De to grunneierne Avantor og Bonum ba i 2018 PBE om å se på mulighetene til å utvikle de to tomtene i Gunnar Schjelderups vei 9 og Vitaminveien 5B i sammenheng – til henholdsvis bolig, kontor og utadrettet virksomhet. Den gang sa PBE at Vitaminveien 5B er vurdert som mulig plassering av en ny skole i Nydalen, og det ble enighet om at de to eierne kunne sende inn egne forslag for hver eiendom.

Avantor er innforstått med at PBE ønsker skole på eiendommen, men overlater til etaten å fremme et reguleringsalternativ med undervisningsformål.

I innspillene til reguleringsoppstart i Gunnar Schjelderups vei 9, peker PBE på at en utvikling av Gunnar Schjelderups vei 9 må «ivareta mulighetene for å utvikle en skole med gode kvaliteter på naboeiendommen (Vitaminveien 5B, journ.anm.). Tilsvarende må opprettholdelse av god bokvalitet for eksisterende boliger i Gunnar Schjelderups vei 11 ivaretas i reguleringsforslaget for Gunnar Schjelderups vei 9. Plan- og bygningsetaten mener derfor det nordlige bygget er for høyt, og ligger dessuten for nær eiendomsgrensen, til å kunne gi tilstrekkelige solforhold for tomten i Vitaminveien 5B».

Både Vitaminveien 5B og Gunnar Schjelderups vei 11 skal dessuten ha tinglyst rett til atkomst over Gunnar Schjelderups vei 9.

For Vitaminveien 5B skriver Avantor at de vil videreføre den eksisterende kvartalsstruktur fra boligområdene i nord (langs Gunnar Schjelderups vei), og binde det sammen med det mekaniske verkstedet, noe som frigjør et område til et aktivitetstorg med publikumsrettede kvaliteter.

I TOR Nydalen er også deler av Vitaminveien 5B avsatt til park med tilhørende grønn forbindelse fra Akerselva gjennom Nydalen og til Storo. Avantor skriver at med deres forslag vil en stor del av området kunne avsettes til torg og park. Gitt at Gunnar Schjelderups vei 9 reguleres til park, slik den er anbefalt i TOR Nydalen, vil de to eiendommene kunne utløse en bydelspark på til sammen cirka 12-14 dekar (i næringsalternativet for Vitaminveien 5B), ifølge Avantor.

Planen for Vitaminveien kan følges i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, her.

---

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!