Beboere i Lettvintveien har det alt annet enn lettvint når det gjelder trafikk. De har derfor arbeidet seg godt innpå byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), for å få henne til å gjøre noe med saken.

Resultatet foreligger nå, gjennom en omlegging av trafikk som får vidtrekkende konsekvenser for hele Grefsen/Disen/Kjelsås-området, uten at berørte har hørt et ord. Hvordan har det gått til?

For det første har byråden lånt mer enn ett øre til beboerne i Lettvintveien. Kommunens arkiv forteller om personlige møter mellom byråden og talspersoner for en omlegging. Greit nok, men problemet er at det store flertallet av vi som blir berørt har forsøkt det samme, men blitt møtt med øredøvende taushet fra samme person. Om samme sak.

For det andre er saken omgitt av en uforståelig, men strategisk smart saksgang – tilsynelatende regissert av politikere som ikke vil ha åpne, demokratiske og rettferdige prosesser. Enkelt sagt startet saken som et privat forslag fra Venstre, som tok til orde for enveiskjøring og toveis sykkelsti. Men fordi dette ville bli både kostbart og langtekkelig, fikk man vedtatt intensjonen i Venstres forslag, med et tillegg om å følge trådene i et mystisk notat fra byråden.

Dette notatet sier alt og ingenting. Det slår først fast at en slik løsning som Venstre foreslår må utredes og forankres, for så i neste øyeblikk å antyde at byråden er helt for en konkret løsning som bymiljøetaten visstnok har i ermet. Det står ingenting i notatet om hvilke konsekvenser man kan vente seg i tilliggende boligområder.

Når bymiljøetaten nå går i gang med sitt prosjekt, som ene og alene er tuftet på et nedstemt Venstre-forslag og et vedtak om å gjøre noe i tråd med et uforståelig notat, viser det seg at det vil føre til sterk kødannelse i tilliggende gater, fjerning av gateparkering og bygging av enveis sykkelstier som vil føre til store endringer for både beboere, gående, syklende og bilister.

For ytterligere å slippe blest om saken er den definert som en byggesak, ikke en reguleringssak, hvor høringsinstituttet er mye bredere og saksgangen mer omfattende. Men gjennom en artikkel i bydelsavisa Nordre Aker Budstikke nylig, fikk berørte beboere endelig nyss i saken, og har nå organisert seg for å belyse saken slik den bør.

Vi skjønner våre naboer i Lettvintveien, men skjønner ikke hvordan man kunne finne på fra kommunens side å ikke bare flytte problemet, men øke det ved å skissere en løsning slik den nå foreligger. Men det som verre er; vi ser et mønster av lukkede prosesser, byråkratiske snarveier, beslutninger som går langt ut over det politisk bestemte, og en byråd som på ingen måte leverer på det løftet om økt medbestemmelse og demokrati man vitterlig gikk til valg på.

Om kort tid vil det bli levert et innbyggerforslag i saken basert på innsamlede underskrifter fra en mildt sagt forfjamset befolkning i bydelen. Vår dør står fortsatt åpen dersom byråden endrer holdning og viser vilje til å lytte til flere sider av saken.

Den står også åpen for andre politikere i bystyret dersom de ønsker å se det elleville resultatet av et vedtak om å følge en tråd i et notat som var uten en tråd.

Les også

Opprørte over Bymiljøetatens forslag: Legg heller sykkelveien over Disenjordet!

Tilsvar fra beboere i Lettvintveien

Av Kristian Kvamme på vegne av beboere i Lettvintveien.

Antydningene som motstandsgruppen kommer med faller på sin egen urimelighet. Vi har stor tillit til og forventer integritet fra alle våre folkevalgte. Vi har gitt våre innspill for en forsering av noe som ble vedtatt i 2018, herunder at Lettvintveien og Lofthusveien er en del av Oslo framtidige sykkelveinett. Dette er en plan som er utarbeidet av Oslo kommune og Statens vegvesen, og er et resultat av grundig kartleggingsarbeid hvor det bl.a. ble sett på hvor folk sykler i dag og hvor de oppgir at de ønsker å sykle i fremtiden.

For oss som bor her, som hver dag ser mange myke og harde trafikanter, er det åpenbart at det er presserende å tilrettelegge for myke trafikanter. Dette har vi også gitt uttrykk for til lokale politikere. Venstre så tidlig behovet for sykkelvei og har jobbet aktivt for å realisere vedtaket fra 2018, noe som har vært fremmet åpent over tid i lokalmedia, lokalpolitikken og i bystyret.

Politikk handler om å prioritere. Skal lokale og nasjonale mål nås, må det prioriteres. Omdisponering av vei- og gateareal er antagelig det tiltaket som gir mest effekt. Og det koster lite. Så vi syns egentlig det bare er på høy tid at bystyrets vedtak fra 2018 og 2021 følges opp og vi er 100 % enig i de trafikk-faglige vurderingene som er gjort av BYM og Rambøll. Vi innser at det er motstand mot å etablere sykkelvei. Til syvende og sist så handler dette om å trygge fremkommeligheten for myke trafikanter som barn og unge.