NYDALEN/MARIDALEN: Kampen for å redde Inn på tunet, et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, på Skjerven gård i Maridalen har pågått i mange år. Torsdag fikk den en foreløpig sluttstrek. Og det opprørte flere.

Kort fortalt vedtok et splittet BU å ta bydelsadministrasjonens redegjørelse for eksisterende demenstilbud i Nordre Aker til orientering. Men før de kom så langt kom det tordentaler både fra Grefsen Lions, som finansierte tre Inn på tunet-plasser på Skjerven gård i fjor, og fra opposisjonen i bydelsutvalget. På forslag fra Høyre kan det imidlertid komme opp en egen sak om at bydelen virksomhetsoverdrar Inn på tunet fra Skjerven gård, for å drive det i «eget hus».

Les om hele debatten og utfallet av den under.

Bakgrunn og historie:

Tori og Jon Ivar Bakke drev Inn på tunet for Oslo kommune i nær ti år, før de i 2019 tapte anbudskonkurransen, og ikke lenger kunne levere tjenesten til kommunen. Bydel Nordre Aker kjøpte på eget initiativ plasser til tre innbyggere i 2020, men måtte si opp plassene fra og med i fjor, fordi Kommuneadvokaten konkluderte med at denne direkteanskaffelsen var i strid med Oslo kommunes reglement.

Oslo kommune har allerede gjennom en anbudskonkurranse, hatt avtale om kjøp av Inn på tunet-plasser på Hauger gård i Fetsund fra 2020. Kritikken mot tilbudet i Fetsund går i hovedsak på at reiseveien er for lang, Bydelspolitikerne har ønsket å benytte seg av plassene på Skjerven gård, som har kortere reisevei, og ligger i egen bydel.

Gjennom en kronerulling i regi av lokale Lions-klubber, fikk alle tre brukerne som mistet plass gjennom bydelen returnere til Skjerven i løpet av fjoråret, men pengene holdt bare til plass i 2021.

Bydelsutvalget vedtok i desember 2021, i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022, å be bydelen gjennomføre en lokal anbudskonkurranse for Inn på tunet, der reisevei skulle være en viktig parameter.

Bydelsdirektøren varslet at vedtaket måtte gjennom en lovlighetskontroll i byrådsavdelingen. Konklusjonen ble at bydelen har plikt til å ha et fullverdig tilbud til sine innbyggere, og står fritt til å utforme det. Bydelsutvalget kan imidlertid ikke instruere bydelens utforming av vedtak, og bydelen frarådes og kan ikke fritt gjennomføre en lokal anbudskonkurranse på siden av Sykehjemsetaten.

I 2020 ble kommunens plikt til å ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens lovfestet. Intensjonen med lovfesting er at kommunen har tilbudet som skal gi mening, mestring og gode opplevelser for den enkelte og avlastning for de pårørende. I tillegg bør tilbudene bidra til å hindre eller utsette innlegging på institusjon.

Bydelsadministrasjonen varslet at de ville legge frem en orienteringssak som redegjør for bydelens eget tilbud, for bydelsutvalget i mars 2022.

Les også

«Vi må ta vare på det eneste tilbudet vi har»


Bydelen: Har gode nok tilbud

Under bydelsutvalgsmøtet torsdag 17. mars orienterte bydelsadministrasjonen om bydelens eget tilbud til innbyggere med demens. De skriver blant annet at:

«Bydelen drifter flere dagaktivitetstilbud for personer med demens. 2 dagsenter er lokalisert i Hareveien 10 med 12 plasser per dagsenter, totalt 24 plasser per dag. Dagaktivitetstilbudet Pastor’n er åpent 3 dager per uke og har 8 plasser per dag (24 plasser per uke). Ved behov har vi også hatt tilbud om mannfolkgruppe med 4 plasser en dag per uke. Bydelen tilbyr et variert dagaktivitetstilbud som trim, turer i nærmiljøet og marka, måltider, kulturopplevelser, hukommelsesstimulerende samtaler og brukerskole.»

Videre konkluderer de, blant annet på bakgrunn av tilbakemeldingene fra byrådsavdelingen, at det ikke er aktuelt å gjennomføre en lokal anbudskonkurranse for Inn på tunet-plasser til egne innbyggere i bydelens regi. De skriver blant annet:

«Bydelsdirektøren baserer dette på Byrådsavdelingen og Kommuneadvokatens drøfting og oppsummering av mulighetsrommet til bydelen. Bydelsdirektøren viser videre til at bydelen har god kompetanse og et godt, variert tilbud i egenregi og bydelens innbyggere hjemmeboende med demens er best tjent med at bydelen ikke foretar en anbudskonkurranse som både er tidkrevende. En konkurranse tapper bydelen for den faglige kompetansen som i dag brukes på beste faglige og effektive måte opp mot hver enkelt bruker. Den faglige kompetansen som bydelens brukere i dag drar nytte av hver dag er god, og vil være krevende å erstatte på kort tid. Det vil kreve en stor innsats fra bydelens demensteam i tillegg til innleid kapasitet.»

Videre viser de til at Nordre Aker, som eneste bydel, er invitert med i Statsforvalterens arbeid med «Inn på tunet 2-løftet», som drøfter og utvikler kriterier for dagaktivitetstilbud som skal inngå i kravspesifikasjoner for en anbudskonkurranse. Her vil de jobbe for at et kriterium som reisevei blir tillagt større vekt, og at det er behov for flere leverandører av tilbudet.

Bydelsdirektøren vil «i den grad det er hensiktsmessig også henstille Sykehjemsetaten å forsere ny IPT- anbudskonkurranse» og ikke utløse opsjonsår to av avtalen med Hauger gård.

Tordentale fra Ivar Christiansen


Ivar Christiansen, president i Grefsen Lions, var alt annet enn positiv til bydelens «orienteringssak». I BU-møtets Åpen halvtime tordnet han mot bydelsadministrasjonen, med fungerende bydelsdirektør Trine Kønche Urholt i spissen. Til lokalpolitikerne sa han:

– I likhet med meg, så tror jeg også dere så frem til dagen i dag, som den dagen da vi faktisk skulle komme videre, og få beskjed om at det skulle legges ut et anbud fra denne bydelen. Slik at tilbudet på Skjerven gård kunne bli brukt.

– Tilbudet på Fetsund er sikkert bra, men det ligger for langt unna. Brukerne blir mer urolige, det smitter over på familiene. Det går utover helsa til både brukerne og familiene. De pårørende er helt tydelige overfor oss at de ikke blir tatt hensyn til, når det gjelder deres bønn og anmodning om at reiseveien er for lang.

Han var svært kritisk til avgjørelsen om at bydelen ikke har kapasitet til å gjennomføre en egen anbudsutsetting med vekt på reisevei.

– Hvorfor ikke bruke blåkopi fra Sykehjemsetaten, og legge til én setning om reisevei. Som jo er årsaken til at dette helvetet startet? Skal byråkratiske regler stenge for sunn fornuft - igjen og igjen? spurte Christiansen, som understreket at det er stor skuffelse hvis en så viktig sak skal ende med at man tar den «til orientering»:

– Det er en løsning mot et enstemmig bydelsutvalg og mot lokalbefolkningen. Jeg har ikke snakket med ett menneske som ikke er imot det som legges frem for bydelsutvalget i dag. Vi kan også garanterer for at det i fremtida ikke blir færre demente som trenger et demenstilbud som det på Skjerven gård. Nå er dere med på å ødelegge tilbudet og jeg kan ikke skjønne en administrasjon som kan påføre andre en sånn smerte, sa også Christiansen, og at han hadde erfart tilbud til demente på sykehjem i Oslo:

– På Skjerven hugger de ved, de steller hester, de driver med hagearbeid og matlaging. Hva slags tilbud har demente på sykehjem. Jeg har sett de kommer inn på sykehjem, med hodet lavt på skuldrene og smerter i øya. Så sitter de rundt et bord i en av etasjene og foretar seg ingenting. Og det kaller dere å ha et godt tilbud til yngre demente? tordnet Christiansen og avsluttet:

– Blir vedtaket å ta saken «til orientering» så viser bydelsadministrasjonen at de har tatt fullstendig styringa over den politiske ledelsen i Nordre Aker. Noe som er helt uakseptabelt i et demokrati!

Også Finn Geiran møtte opp i åpen halvtime, og snakket varmt om tilbudet på Skjerven, der hans kone Paula var i en tidlig fase av sin sykdom.

– Hun døde i fjor høst. Min kone så frem til dagene hun skulle besøke gården. Hun var merkbart roligere og mer fornøyd da hun kom tilbake fra gården. Jeg var også med for å hjelpe til og for å lære hvordan man er sammen med demente, sa Geiran.

– Tori og Jon Ivar Bakke gjør et strålende arbeid, dels og ikke minst også på grunn av sine personlige egenskaper. Dette er humanisme på sitt beste, fortsatte han. Geiran har tidligere skrevet om sin opplevelse med Inn på tunet i et innlegg i Nordre Aker Budstikke.

Les også

«Tilbudet på Skjerven representerer humanisme på sitt aller beste»


Ville teste saken i rettsapparatet

Til tross for de sterke innleggene måtte Hanne Lyssand (SV), leder av Helse- og sosialkomiteen i bydelen helle kaldt vann i årene på de håpefulle:

– Vi har gjort vedtak for å prøve å finne løsninger. Bydelen har gjort en grundig behandling av saken, og som de orienterer om nå. Jeg mener at vi ikke kan overprøve dette. Så lenge anbudet gjelder sentralt så kommer vi ikke lenger i denne runden. Det kommer nye runder - med nye anbudsdokumenter. Da kan det bli andre løsninger.

Venstres May-Brith Døssland har tidligere foreslått å omgå regelverket ved å opprette en egen frivillighetsmiddel-pott, kalt demensaksjonsmidler.

– Denne saken er så viktig for oss, og vi kan ikke bare ta den til orientering. Venstre har tillatt oss å tenke utradisjonelt i denne saken, ved å foreslå opprettelsen av demensaksjonsmidler, slik andre kommuner har gjort. Dette ble kjent ulovlig, men jeg stiller meg undrende til dette. Men vi har makt til å opprette frivillighetsmidler og innrette dem slik vi mener er riktig for bydelen. Når Skjerven gård tilrettelegger aktiviteter for demente, mener jeg frivillige midler til dette er en god midlertidig løsning i denne saken. Dette må komme frem i vedtaket vi gjør, sa Døssland.

– Det haster for dem det gjelder, sa Høyres Sidsel Kjeldaas Salte, som mente bydelsutvalget ikke kan sitte og godta tilbakemeldingen fra bydel og kommune.

– Vi bryter loven og tester det vi gjør mot rettsapparatet. Det er den eneste måten, for det er urimelig at det er én ting som ikke er tatt inn i anbudet, og det er reisevei. Og det er jo alfa omega for de som skal ha tilbudet. Hvis vi nå går inn for at vi likevel beslutter at vi opprettholder demenstilbudet på Skjerven gård, så kan det testes mot rettsapparatet.

Foreslår virksomhetsoverdragelse

Konstituert bydelsdirektør Trine Køhncke Urholt svarte at de ser at det er uheldig at ikke reiseveien var endel av den forrige anbudskonkurransen.

– I fagavdelingen i administrasjonen har vi gjennomgått tilbudet Oslo kommune har til yngre med demens - det er andre gode dagtilbud til denne gruppa. Det betyr ikke at vi ikke forstår behovet for å være på Skjerven gård. Men som bydelsadministrasjon må vi se på hva slags tilbud vi har fra før til denne gruppa. Det finnes Inn på tunet-tjenester på Hauger gård i Fetsund. Det er også andre aktuelle og gode dagtilbud her i bydelen. Vi er heldigvis også en del av arbeidet som pågår i Sykehjemsetaten om Inn på tunet 2, og vil viderebringe erfaringene vi har hørt fra dere og i åpen halvtime. Vi har veldig respekt for historiene som fortelles, og bydelsutvalgets enstemmige ønske om å gjøre noe i saken. Men en anbudsrunde nå, vil bydelsadministrasjonen ikke gå inn på, sa hun.

Høyres gruppeleder Erik Kreyberg Normann ville ikke støtte sin partifelles ønske om å bryte anskaffelsesreglementet.

– Men blir tilbudet på Skjerven vurdert nedlagt, så kan vel bydelen vurdere å drive tjenesten selv, og ansette folkene som jobber der? Altså virksomhetsoverdra fra de som driver tilbudet nå og til bydelen.

BU-leder Bente M. Larsen (Ap) svarte at det i tilfellet er noe som må opp som en helt egen sak, som må starte med behandling i Helse- og sosialkomiteen.

Komiteleder Hanne Lyssand (SV) gjentok at saken, slik den står nå, er ferdig. Hun er imidlertid åpen for å diskutere hvordan man i fremtiden skal ha et godt demenstilbud for bydelens innbyggere – fortrinnsvis også i eget nærmiljø. Til Nordre Aker Budstikke presiserte hun etter møtet at forslaget fra Normann vil være aktuelt å drøfte videre i komiteen.

Høyres Sidsel Kjeldaas Salte mente det må fremkomme av BU-vedtaket at saken settes på sakskartet i Helse og sosialkomité. Slik kan lokalpolitikerne sende signaler til folk at de blir hørt.


– Har snudd hver stein

– Det å støtte lokaldemokratiet og få til noen av løsningene som kommer frem her, det synes jeg er skammelig hvis vi ikke får til. Det er et typiske tegn i tiden at myndighetene overstyrer folkets ønsker, sa tidligere Frp-representant, nå uavhengig, Hans A. Kielland Aanesen.

BU-leder Larsen fremholdt at dette på ingen måte er en sak bydelspolitikerne «bare har tatt til orientering»:

– Vi har aldri i BU eller i komiteene tatt denne saken til orientering. Vi har snudd hver stein. Vi har fått den vurdert av byrådsavdelingen og Kommuneadvokaten, og hadde det vært mulig, så hadde det ikke vært noe som kan glede meg mer enn om vi kunne fremmet en anbudskonkurranse.

I den endelige voteringen ble det vedtatt, mot opposisjonens stemmer (Høyre, Venstre og uavhengig) å ta fremlegget fra bydelsadministrasjonen til orientering. Ap, MDG, SV og Rødt stemte for. En rekke tilleggsforslag fra Venstre falt også med kun Venstres og uavhengings stemmer. Et siste punkt om å henstille Sykehjemsetaten om å forsere ny IPT-anbudskonkurranse fikk også stemmer fra Høyre, men falt mot stemmene fra de rødgrønne.