NORDRE AKER: – Det er kjempebra at de har laget en så grundig og fullstendig gjennomgang. Når de i tillegg har prioritert de viktigste utfordringene, har de gjort mye av jobben for oss og Bymiljøetaten. Det kan gjøre det mulig å gjennomføre tiltakene raskere, sier byråd Guri Melby (V).

Se den prioriterte lista, og hele rapporten, lenger ned i saken!

Skoleveirapport og ni prioriterte tiltak

Leder av bydelens Miljø-, plan- og samferdselskomité, Erik Skei (V), valgte Nordre Akers nyeste barneskole som ramme da bydelspolitikerne og FAU-enes trafikkutvalg overleverte bydelens skoleveirapport til miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby.

For ved siden av en rapport som kartlegger usikre skoleveistrekninger, kartlagt og rapportert av FAU-ene ved de enkelte skolene, har bydelsutvalget laget en prioritert liste over de ni tiltakene de mener haster mest.

– De prioriterte tiltakene er utarbeidet i samråd med foreldrerepresentantene. Det er en kombinasjon av tiltak som er enkelt gjennomførbare, som for eksempel parkeringsforbud i Kirkegårdsbakken ved Grefsen skole, til større og mer krevende tiltak, som rundkjøring i krysset Kjelsåsveien-Lettvintveien-Lofthusveien, sier Skei.

LES OGSÅ: For en fantastisk 17. mai-oppvarming!

Kan ikke love å fikse alt

Byråden lar seg imponere, og oppfordrer andre bydeler til å gjøre et tilsvarende arbeid som Nordre Aker.

– Jeg tror ikke det finnes én skole i Oslo hvor det ikke ønskes trafikksikkerhetstiltak. Oslo har en utfordrende trafikksituasjon. Byen endres og vi må tilpasse oss nye trafikkmønstre. Derfor er jeg veldig glad for at skole, foreldre og lokalpolitikere går sammen for å finne de beste løsningene. Trygge og gode skoleveier kommer dessuten hele lokalmiljøet til gode. Vi ønsker jo at flere skal gå og sykle. Derfor er slike tiltak både holdningsskapende og et fysisk tiltak, sier Melby.

Likevel kan hun ikke love at hele lista utbedres med det samme.

– Noen tiltak kan vi alle være enige om at er gode og viktige, men koster det 200 millioner å gjøre noe med, er det ikke bare å sette i gang, sier hun.

LES OGSÅ: 15-åringer lagde kvalm på Berg gård og russ sloss i Nydalen

Helt ny elevgruppe i trafikken på Berg

FAU-representant på Berg skole, Helene Dale Østerholt, er glad for at oppmerksomheten rettes mot skoleveiene. Hun er spesielt opptatt av situasjonen for bydelens nyeste barneskole, som i løpet av de neste årene skal utvides fra 110 til nesten 600 elever.

– Vi er veldig glad for denne kartleggingen. Her på Berg har en videregående skole blitt til en barneskole. Et økende antall små barn skal ut i trafikkbildet. Det vil bli en helt annen type elevgruppe enn tidligere, som stiller andre krav til trafikksikkerheten, sier hun.

LES OGSÅ: Vil stoppe russefestingen: Forbyr busser i Maridalen og Sørkedalen

På Berg har de identifisert fire potensielle ulykkespunkter. Disse er i kryssene Bergslia/John Colletts allé, Nils Lauritssøns vei/Vinkelveien, Irisveien/John Colletts allé og Nils Lauritssøns vei/John Colletts allé.

– Særlig er sistnevnte kryss gjentatte ganger trukket frem som et trafikkfarlig kryss, og vi er glade det har blitt prioritert i handlingsplanen, sier Dale Østerholt.

LES OGSÅ: Lyn: «Det er nå vi ser hvem som er de virkelige supporterne»

Byråden: Ekstrapott på 20 millioner

– Skoleveisikkerhet er en stor satsing for oss, og det er derfor det i år er satt av 20 millioner kroner ekstra, mot 7,5 millioner i fjor, i en pott øremerket sikringstiltak på skolevei. Dette er penger som kommer i tillegg til det som allerede brukes på veisikring, deriblant skoleveier, av Bymiljøetaten hvert år, sier Melby.

Hun sier denne potten brukes fortløpende på tiltak som dukker opp. Og flere av Nordre Akers prioriterte tiltak kan få penger herfra, dersom de viser seg enkle å gjennomføre. Men allerede har fem skoleveitiltak i Nordre Aker fått penger fra denne potten, tiltak som skal utbedres i løpet av 2015.

Blant disse er nettopp det prioriterte krysset ved Berg skole, der det skal lagets fartshumper ved John Colletts allé/Nils Lauritssøns vei.

De øvrige fire er opprusting av fortau i Betzy Kjelsbergs vei, tiltak i forbindelse med fotgjengerundergangen i kysset Tåsenveien/Blåsbortveien, fartshumper i tilknytning til Grefsen skole, og bom i gang- og sykkelveien i Kapellveien forbi Grefsen skole.

LES OGSÅ: Fabian Stang: – Også vi som ikke har mammaer lenger trenger noen å snakke med

– Skolene bør bli Trafikkagenter!

– I tillegg vil jeg oppfordre skolene i Nordre Aker til å bli med i Bymiljøetatens prosjekt Trafikkagentene. Her får elevene laste ned en app, og ta bilder og rapportere det de opplever som farlig på skoleveien sin. På den måten får vi en unik oversikt over hvordan elevene selv vurderer sin skolevei. Og kommer det inn mange meldinger om samme utfordring er det ting vi er nødt til å gjøre noe med, sier Melby.

To Nordre Aker-skoler var med i pilotprosjektet, men ingen skoler i bydelen har deltatt etter at posjektet ble rullet ut i februar.

«Da må de regne med at utfordringer i andre bydeler som har gjort denne kartleggingen av skoleveier utbedres først» skriver Bymiljøetaten i et notat Nordre Aker Budstikke har fått innsyn i.

LES OGSÅ: Rørende møte mellom Amalie (6) og russejenta Victoria (18) på barnekreftavdelingen

Skoleveirapporten – de prioriterte strekningene

– Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen om å gå i dialog med Bymiljøetaten om løsninger på utfordringene vi påpeker. Vi ønsker å være løsningsorienterte, og legger derfor ikke føringer på hvordan Bymiljøetaten skal sikre de myke trafikantene i hvert område. Det er en faglig vurdering vi overlater til etaten, sier Erik Skei.

Her er de ni prioriterte tiltak for økt trafikksikkerhet på skoleveier i bydelen. Prioritereingen er foretatt av bydelsutvalget (BU) etter innspill fra skolenes FAU:

1. Øking av sikkerheten for myke trafikanter ved kryssing av Sognsveien i kryss ved Eventyrveien

2. Øking i sikkerhet for myke trafikanter i krysset Maridalsveien – Blåsbortveien – Nydalen Bruks vei

3. Gjennomføre fartsreduserende tiltak i Kjelsåsveien fra krysset Kjelsåsveien – Lettvintveien – Lofthusveien opp til Glads vei, samt øke sikkerheten for myke trafikanter i dette krysset

4. Ombygging av Tåsenveien innenfor Ring 3 i tråd med reguleringsplan

5. Økning av sikkerheten for myke trafikanter ved fotgjengerovergang ved Joker i Carl Kjeldsens vei.

6. Redusert hastighet fra 50 til 40 km/t i Kjelsåsveien på strekningen Midtoddveien – Frysjaveien

7. Sikkerhetstiltak nær Grefsen skole i vestre del av Glads vei og i Kirkegårdsbakken, herunder parkering forbudt i Kirkegårdsbakken

8. Øke trafikksikkerheten i krysset John Collets allé – Nils Lauritssons vei (allerede avsatt midler til utbedring før skolestart 2015)

9. Øke trafikksikkerheten ved fotgjengerovergang ved Kiwi/Kringsjå T-banestasjon og Sognsveien


Skoleveirapporten – alle tiltak fra skolene

Prioriterte trafikktiltak fra Tåsen FAU:

1. Tåsenveien nedenfor Ring 3
* gjennomføre reguleringsplan
* fortau på begge sider
* opphøyde gangfelt
* sykkelfelt

2. Kryss Nordbergveien-Asalveien ved skolen

3. Sykkelvei Darre Jensens Plass-fare for fotgjengere i krysset

4. Rolf Wickstrøms vei ved skolen og T-banen-mangler gjerde

5. Krysset N .Bays vei-Tirilveien-uoversiktlig kryss-mangler overgangsmulighet

Prioriterte trafikktiltak fra Ullevål FAU:

1. Sognsveien- tryggere kryssing av
* hindre kjøring mot rødt i Sognsveien
* hindre kjøring mot rødt lys i Eventyrveien
* bygge opphøyet gangfelt i Sognsveien-Vålveien
* fotobokser med gjennomsnittsmåling i Sognsveien; senke hastigheten.

2. Jutulbakken
* ta vekk parkeringsmuligheten i bakken
* alternativt stenge av veien for biltrafikk
* uoversiktlig overgang

3. Senke farten i John Colletts allé
* etablere fartshumper
* bedre belysning langs veien
* JCA-Jutulveien utbedre farlig kryss

Prioriterte tiltak fra Kjelsås FAU:

1. Fotgjengerovergang ved Midtoddveien 30

2. Fortau lang Kjelsåsveien 109B-20-30 m

3. Redusert fartsgrense i Kjelsåsveien mellom Midtoddveien-Frysjaveien til 40km/t

Prioriterte tiltak fra Korsvoll FAU:

1. Trafikklys ved fotgjengerovergang ved Joker i Carl Kjeldsens vei

2. Utbedring av kryss Carl Kjeldsens vei-Rødbråtveien
* er uoversiktlig, oppleves som farlig.
* mangler fortau
* mangler fotgjengerfelt

3. Fotgjengerfelt Carl Kjeldsens vei-Korsvollbråten
* bedre belysning og gangfelt

Prioriterte tiltak fra Disen FAU:

1. Krysningspunkter av Kjelsåsveien ved Disen skole
* begge krysningene oppleves som uoversiktlige; opphøyd gangfelt, bedre belysning, lengre innsnevring av veibane og kantsteinstopp for buss.

2. Lavere hastighet i Kjelsåsveien ved skolen- til 30km/t

3. Krysset Kjelsåsveien-Lettvintveien-Lofthusveien- utflytende og vanskelig kryss for
skolebarn
* strammes opp eventuelt rundkjøring
* bedre belysning
* kortere strekning å krysse
* fartsreduserende tiltak

Prioriterte tiltak fra Berg FAU:

1. Krysset Bergslia-John Colletts allè- mangler skilt og fotgjengerovergang

2. Kryss Nils Lauritssøns vei-Vinkelveien-mangler fotgjengerovergang og skilt

3. Kryss Irisveien- John Colletts allè- opphøyd gangfelt

Prioriterte tiltak fra Kringsjå FAU:

1. Rundkjøringen Sognsveien-Carl Kjeldsens vei
* Overgang-undergang-lysregulering

2. Fotgjengerovergang ved Kiwi, Kringsjå T-banestasjon
* Belysning, opphøyet, fartsdemping


Les mer i bydelsutvalgets sakspapirer, sak 68/15 i dokumentet.

LES OGSÅ:
* Universitetet har brukt 305 millioner på dette bygget
* Tåsen-jenter danner drilltropp og vil fylle gata med høye kneløft

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!