Tidligere denne måneden sendte Beathe Eli Arnesen, styreleder i Vestgrensa 23-25, følgende til bydelsadministrasjonen i Nordre Aker:

«I forbindelse med at gang- og sykkelveien langs Ringveien er stengt etter Sogn hagekoloni, så har trafikken på den andre gang- og sykkelveien (journ. anm. langs Vestgrensa og Sogn Hagekoloni) økt betraktelig. . Det er ganske høy hastighet blant mange syklister og det er observert at enkelte biler bruker gang- og sykkelveien som gjennomfartsåre. Dette kan bli veldig farlig med fotgjengere og syklister som har liten plass, seg imellom, kommer det biler i tillegg, så vil dette medføre stor fare for de myke trafikantene. Kan det settes opp en bom eller annen hindring for biltrafikk, slik at vi unngår at noe tragisk skjer i vårt nærmiljø? Håper på rask gjennomgang av denne saken, da antallet som ferdes her er mange.»

.

Nordre Aker Budstikke har også vært i kontakt med Arnesen, om henvendelsen til bydelen. Hun vil legge til at det er så godt som daglig at det observeres biler på gangveien.


Ber Bymiljøetaten se på mulige tiltak

Bydelsoverlege Tom Sundar i Bydel Nordre Aker var raskt ute og varslet Bymiljøetaten videre:

«Bydel Nordre Aker har blitt gjort oppmerksom på at det forekommer bilkjøring på gang- og sykkelvei syd for Sogn hagekoloni (Kolonihagestien, mellom Domus Athletica og Ullevål Stadion) og ber Bymiljøetaten se på mulige tiltak for å hindre bilkjøring på strekningen i konflikt med myke trafikanter.»

På befaring

Til Nordre Aker Budstikke sier Bymiljøetaten at de har blitt varslet flere ganger tidligere om bilkjøring på nevnte gang- og sykkelvei.

– Bymiljøetaten har mottatt henvendelse vedrørende kjøring på gang- og sykkelveien i 2013, 2021 og 2022, svarer pressevakt Marie Berge i etaten.

– Hva vil Bymiljøetaten eventuelt foreta seg i denne saken?

– Bymiljøetaten kan generelt opplyse at bom eller andre sperrer sjeldent settes opp i offentlige gang- og sykkelveier. Slike tiltak medfører dårligere fremkommelighet for blant annet syklister, rullestolbrukere, gående med barnevogn, problemer ved brøyting og lignende, og en fare for syklister ved påkjørsel. Oppsetting av bom eller andre sperrer i gang- og sykkelveier vurderes med bakgrunn i nevnte forhold nøye og kommer derfor sjeldent til anvendelse, svarer Berge videre.

Bymiljøetaten viser videre til at Kolonihagestien – stien langs Vestgrensa og kolonihagen – skal være skiltet og utformet slik at det ikke er noen tvil om at det ikke er tillatt å kjøre her:

– Kjøring på gangveien er et brudd på trafikkreglene, noe som håndheves av politiet. Bymiljøetaten vil utføre en befaring for å få vurdert forholdene, som blant annet skiltingen, og observere i hvor stor grad det forekommer gjennomkjøring, sier hun videre.

– Kan man under enkelte omstendigheter få tillatelse til å kjøre bil på slik gang- og sykkelvei?

– Når strekningen er skiltet med skilt 522 Gang- og sykkelvei er det forbudt å kjøre på gang- og sykkelvegen, jfr. Trafikkreglene § 4 nummer 1. Skilt 522 kan ha underskilt 808.519 «Kjøring til eiendommene tillatt» dersom gang- og sykkelveien er eneste adkomst til noen få boligeiendommer eller til annen virksomhet som ikke har større behov for kjøring enn boligeiendom. Kolonihagestien skal kun være skiltet med skilt 522. Vi gir ikke enkelttillatelser for at noen skal kunne benytte en gang- og sykkelvei til å kjøre bil på, svarer Bymiljøetaten videre, og legger til:

– Hver enkelt skal overholde vegtrafikkloven og ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom. Man skal også rette seg etter de forbud og påbud som gis ihht. offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking.

Bymiljøetaten oppfordrer også folk til å melde i fra om trafikale forhold som oppleves som utfordrende:

– Bymiljøetaten arbeider kontinuerlig med å gjøre veinettet best mulig med tanke på trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø for alle trafikantgrupper. Det er derfor viktig for oss at de som ferdes langs veinettet i Oslo kommune gjør oss oppmerksomme på trafikale forhold som oppleves som utfordrende. Årlig utfører vi en rekke mindre fysiske tiltak på eksisterende veinett som bidrar til økt trafikksikkerhet og redusert fart.