OSLO: – Elsparkesyklene er blitt veldig populære, og de er bra for mikromobiliteten. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til bruken av dem. Derfor gjør vi nå noen endringer i regelverket for bruken av elsparkesykler, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide, i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet i forrige uke.

Reglene innebærer blant annet at det blir forbud mot å være flere på ett kjøretøy. Både politi og Statens vegvesen får nå muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr på 3000 kroner.


Lenger ned i saken kan du se alle de nye reglene for elsparkesykler.

Også nye regler også for syklister

Det kanskje ikke alle har fått med seg er at «Forskrift om endring i forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)» også gjelder syklister.

Ǥ 18 nr. 3 skal lyde:
Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand, i tilnærmet gangfart og uansett med en fart ikke over 6 km i timen.»

Forskriften trer i kraft 18. mai 2021.

Syklistenes Landsforening


Generalsekretær Morgan Anderson i Syklistenes Landsforening, forteller til Nordre Aker Budstikke at ny forskrift som gjelder syklister, er mye diskutert i foreningen. Han viser også til følgende informasjon som er lagt ut internt:

Neste uke trer strengere regler for bruk av elsparkesykler i kraft. I den sammenheng blir det gjort endringer i fire forskrifter, deriblant i § 18 i forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler). Der står det nå at passering av gående i «tilnærmet gangfart» betyr «en fart ikke over 6 km i timen». Samferdselsdepartementet opplyser at dette bare er en presisering av dagens tekst, og at det derfor er uproblematisk å endre ordlyden selv om fartsbegrensning for sykkel ikke var en del av høringen. SLFs høringssvar var kun rettet mot små elektriske kjøretøy. Departementet opplyser videre at denne nye regelen ikke vil gjelde gang- og sykkelvei. Det er politiet som vil håndheve den nye regelen, uten at det er klart i hvilken grad dette vil bli prioritert.

I praksis vil det etter lovens bokstav være forbudt å passere alle som holder en fart på 6 km/t eller høyere, selv om man gjør det hensynsfullt og aktsomt. SLF mener dette i praksis vil gjøre det vanskelig å ferdes på gangvei, fortau eller i gangfelt på en effektiv og samtidig lovlydig måte og vil be om departementets syn på denne problemstillingen.

Turveier

Anderson sier til Nordre Aker Budstikke at det vil bli viktig fremover for alle, gående, syklister og andre å være bevisst på hva slags anlegg de ferdes på.

– Og dertil viktig med skilting som forteller om nettopp dette. Rulleskiløpere og joggere, som fort kan komme over seks kilometer i timen, er ikke nevnt, men de er jo også ansett som gående, sier Anderson til avisa.

Nordre Aker Budstikke var onsdag i kontakt med Samferdselsdepartementet om saken, men har ikke lykkes i å motta noen tilbakemelding.

OPPDATERT: Til NRK fredag sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarseth (H), blant annet følgende:

– Vi kommer langt med å bruke hodet uansett om du er gående eller kjørende. Og regelen med 6 kilometer i timen ved forbipassering av gående gjelder ikke på gang- og sykkelstier.

– Det kan sitte en treåring midt i veien rundt neste sving

Statens Vegvesen viste i samme sak videre til Vegdirektoratet:

– Syklende må tilpasse farten etter forholdene og ta hensyn, særlig gjelder det sykling der man ikke skiller mellom gående og syklende (gang-/sykkelveier, fortau). Ved passering av gående skal syklister holde tilnærmet gangfart, svarte pressevakt Monica Knoff, i Vegdirektoratet, og at dette er også presisert i Forskrift om kjørende og gående trafikk.

Trygg Trafikk viser til Vegtrafikkloven paragraf 3 og utdyper:

«Vegtrafikklovens §3 gjelder alle trafikanter, gående, syklende og kjørende. Den handler om at du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter (gående, kjørende eller syklende).

Tredje paragraf er altså et godt sted å starte for alle som skal ut i trafikken – uansett kjøretøy. I denne paragrafen i Vegtrafikkloven beskrives hovedbegrepene hensynsfull, aktpågivende og varsom, som betyr at du må vise hensyn og være oppmerksom og forsiktig i trafikken. Som syklist innebærer dette først og fremst at du må kunne tilpasse farten din til stedet, sikten og trafikkforholdene rundt deg, og at du må kjenne, og overholde, trafikkreglene.»

Mer om elsparkesykler

Kommunene får flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De får muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud, står det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.

Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.

– Jeg er glad for at vi nå raskt får på plass disse endringene i regelverket. Kommunene får nå gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud. Vi tydeliggjør forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og at fotgjengere har prioritet på fortau, og at fartsgrensen er på 6 km/t ved passering. I tillegg klargjør vi at trafikkreglene ikke skal begrense kommunal eierrådighet, sier Hareide videre i meldingen.


---

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!