Nordre Aker Budstikke skriver i en artikkel den 28. november (med referanse til en sak i Utdanningsnytt) at Oslo ikke har noen konkrete tiltak mot mobbing i videregående skole. Det stemmer selvsagt ikke, og jeg har behov for å rydde i det inntrykket som tegnes.

I Oslo jobber vi systematisk for at alle elever i videregående skole skal ha et trygt og godt skolemiljø, og vi kan begynne oppryddingen med å skille mellom de umiddelbare tiltakene som gjøres knyttet til russefeiring, og det løpende arbeidet som pågår mot mobbing i osloskolen – hver eneste dag.

Den siste tiden har både elever og ansatte ved enkelte osloskoler varslet om utestengelse og ekskludering i forbindelse med planlegging av russefeiring. Dette er svært alvorlig og her tar kommunen selvsagt umiddelbare grep. Utdanningsetaten har avholdt møte med og bistår nå rektorer og rådgivere ved de aktuelle skolene. Fordi forholdene på hver skole er ulike, må skoleledelse, ansatte og elever sette seg sammen og finne tiltak som er tilpasset deres situasjon. Det gjør de, og de får støtte i dette arbeidet. Umiddelbare tiltak som er satt i gang ved de ulike skolene er for eksempel:

  • Økt voksentetthet i fellesarealer og som moderatorer på sosiale medier
  • Et eget undervisningopplegg om inkluderende felleskap i skolen
  • Etablering av nye og flere lytteposter, der elevene medvirker, blir hørt, ansvarliggjort og kan foreslå tiltak
  • Etablering av ansattgrupper som jobber spesifikt med skolemiljø
  • Gjennomgang av egen handlingsplan mot mobbing og rutinene for håndteringen av mobbesaker

Samtidig jobber Utdanningsetaten med en handlingsplan for en inkluderende russefeiring. Dette arbeidet ble satt i gang i januar etter to år med pandemi der elevene har fått omgås mindre sosialt. Dette arbeidet involverer både elever fra 10. til 13. trinn, skoler og foresatte.

Når det gjelder det større arbeidet mot mobbing og for et trygt skolemiljø, har Utdanningsetaten etablert et bredt og godt støttesystem for å forebygge og støtte skolene i saker som gjelder elevenes psykososiale skolemiljø. Alle skoler i Oslo skal ha en handlingsplan mot mobbing, og alle skoler har en felles prosedyre for hvordan mobbesaker skal håndteres. De siste årene har det blant annet blitt innført nye retningslinjer og rutiner for varsling, mal og veiledning for aktivitetsplan, retningslinjer for dokumentasjon og veiledning for elevsamtaler.

Utdanningsetaten har løpende dialog med videregående skoler om elevsaker og jobber også med å heve kompetansen knyttet til mobbing ute på skolene, blant annet gjennom e-læringskurs og workshops. Alt dette er systemer som skal hjelpe skolene med å oppfylle aktivitetsplikten ved mistanke eller kjennskap til at elever har et utrygt læringsmiljø, slik at skolene undersøker og setter inn tiltak på en god måte.

Alle elever i osloskolen har rett på et trygt skolemiljø og skal inkluderes i faglige og sosiale felleskap på skolene. De dyktige medarbeiderne våre i osloskolen jobber for dette hver eneste dag.