GREFSEN: Hvordan bør Grefsenveien utformes? Oppgraderingsarbeidene skal stå ferdige til sommeren 2018.

Satt på kartet etter reaksjoner

Det har skapt mange og tidvis voldsomme reaksjoner, etter at Bymiljøetaten sendte ut et nabovarsel i vinter. Fordi oppgraderingen av trafikkåren mellom Kjelsås og Storo behandles som en byggesak, og ikke omregulering, kreves det heller ikke en bred varslings- og medvirkingsprosess.

Det hindret ikke bydelsutvalget i å sette saken på kartet i sitt møte 30. mars. Etter at Nordre Aker Budstikke først omtalte Bymiljøetatens foreløpige planer for strekningen Storo-Disen, og deretter om reaksjonene fra nabolaget, har politikere og lesere debattert heftig hvordan veien bør utformes.

Traseer og prioritet

Får trikken god nok prioritet med forslaget som ble varslet? Nei, mente BU-leder Per H. Christiansen (H) i et innlegg: – Det er naivt å tro at bilbruken er unødvendig.

Bystyrepolitiker Kristoffer Gustavsen (H) uttalte at trikk og bil i samme trasé er en utrolig dårlig idé.

Bydelspolitiker, og nestleder i Oslo SV, Hanne Lyssand, slo imidlertid et slag for at syklistene må ha bedre forhold i Grefsenveien.

Miljø- og samferdselbyråd Lan Marie Berg (MDG) ønsker på sin side ikke å si noe om Grefsenveien før et forslag kommer til politisk behandling. Men hun har full forståelse for at de som bor i området er opptatt av denne saken, sier hun til Nordre Aker Budstikke.

Trikk, sykkel eller bil?

Stridens kjerne ligger likevel i bestillingen fra byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel.

Den sier at kollektivtrafikk og sykkel skal ha førsteprioritet i Grefsenveien. I utkastene til løsning fra Bymiljøetaten, utformet av Norconsult, vil imidlertid trikk og bil, som i dag, delvis dele trasé mellom Disen og Storo, mens sykkelfeltene, særlig nedover mot Storo, flere steder blir avbrutt av inn- og utkjøring til sidegatene.

Spørsmålet det ikke ser ut til å bli helt enighet om er hvorvidt det skal legges til rette for egen sykketrasé. Kan syklistene få bedre forhold i andre veier enn Grefsenveien?

Ja, mener noen og trekker frem at mange i dag unngår Grefsenveien fordi den ikke er tilrettelagt for sykling. Dessuten møter syklistene på et Storokryss der det ikke er noen form for tilrettelegging (første fase av Grefsenvei-oppgraderingen omfatter Storo-Disen. Neste fase, som tar for seg Storokrysset og nedre del av Grefsenveien, starter tidligst sommeren 2018). Derfor bør sykkeltraseen legges til andre gater, mener de. At biltrafikken fra Kjelsås forsvinner har de liten tro på. Selv om færre skulle velge å ta bilen i fremtiden, vil bygging av nye boliger i området fremover kunne spise opp den gevinsten. Da kan ikke trikk og bil fortsette å stampe i samme felt.

Syklistene få tryggere forhold i Grefsenveien, mener andre. Årsaken til at Grefsenveien velges bort i dag, er nettopp at den ikke er sikker nok. Samtidig er det den raskeste veien, og de syklistene som sykler her i dag vil ikke forsvinne selv om det ikke lages plass til dem. Og, spør de, skal Grefsenveien planlegges for dem som sykler der i dag, eller skal det legges til rette for at flere skal tørre å ta til pedalene i fremtiden – og dermed bidra til å redusere biltrafikken?

LES OGSÅ: Se om ditt nabolag står på «fortettingslisten»

Høy sykkeltemperatur – her er vedtakene

Bydelsutvalget brukte lang tid på å diskutere seg frem til en vedtakstekst. Det måtte tas en pause for diskusjon på bakrommet, og tidvis var temperaturen høy i BU-salen i Nydalsveien 21 torsdag kveld.

Det endte tilslutt med et flertallsvedtak i flere punkter, selv om ikke hele BU kunne stille seg bak alle formuleringene.


Egnet som sykkelvei, eller ei?

Det føste vedtakspunktet, som det var tverrpolitisk enighet om, lyder: «Bydelsutvalget i Nordre Aker er positiv til at Grefsenveien opprustes til å få en bedre trafikkavvikling og fremkommelighet for kollektivtrafikken».

Deretter startet uenigheten.

Miljø-, plan- og samferdselskomiteen hadde på forhånd innstilt på et vedtak som lød at Grefsenveien ikke er egnet som del av hovedsykkelveinettet. (Det er foreslått som en del av dette nettet, men det er ennå ikke vedtatt.) Så bastante ville BU ikke være, og endte på en omforent tekst, etter forslag fra Høyre:

«Det varslede planforslaget ivaretar ikke sikkerheten for syklistene på en tilfredsstillende måte. BU er usikker på om Grefsenveien er egent som del av hovedsykkelveinettet i bydelen».

Hele BU stilte seg bak den første setningen i vedtakspunktet, mens representanten fra SV, MDGs to BU-representanter, samt én av Arbeiderpartiets fire representanter, ønsket den siste setningen strøket. De ville ikke være med på å utelukke Grefsenveien som del av hovedsykkelveinettet.

Ber om ny løsning


I vedtakets tredje punkt ble det enighet om teksten: «Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om at det utarbeides et nytt forslag for sykkelløsning basert på lokalt sykkelbruksmønster, der alternative sykkeltraseer til Storo blir vurdert, og at bydelen får dette forslaget til høring». På innspill fra MDG ble følgende setning lagt til: «En eventuell alternativ trasé må være tydelig skiltet.»

Enighet ble det også om punktet «Bymiljøetaten bes derfor også om at det lages en ny løsning for avvikling av trafikken nederst i Grefsenveien og som gir bedre fremkommelighet for trikken enn forslaget som nå foreligger», samt tillegget fra Venstre: «Bydelsutvalget forutsetter at en tilfredsstillende trasé for sykkel er på plass før endelig plan for ombygging av Grefsenveien blir vedtatt».

– Prematurt forslag


Grefsen-beboerne Haavard Nordlie og Tom Ole Bergerud, som har foreslått en alternativ løsningn i Grefsenveien, og vært i møter med Bymiljøetaten, apellerte til BU i Åpen halvtime for en løsning som prioriterer trikken hele veien.

De sa til Nordre Aker Budstikke etter behandlingen at det endelige vedtaket «var det beste vi kunne få på det nåværende tidspunktet».

– Dessverre skinner det gjennom i diskusjonen at flere av poltikerne ikke helt skjønner problemstillingen. Det er begrenset plass i veien. Istedenfor å få en god løsning for alle trafikanter, kan vi ende med noe som blir dårligere for alle. Vårt mål er at kollektivtrafikken skal få best mulig forhold, ikke bilen. Og vi vil ha en god sykkeltrasé, men den bør ikke gå i Grefsenveien, sier Nordlie til Nordre Aker Budstikke.

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen refererte til bydelspolitikerne fra et møte med Bymiljøetaten, der de skal ha uttalt at saksfremlegget fra Norconsult, som også er sendt ut i nabovarselet, var noe prematurt.

– De har fått laget en trafikkanalyse som er klar over påske. Da vil Bymiljøetaten komme med sitt forslag til løsning, sa han. Han la til at etaten vil presentere det endelige forslaget i et møte med bydelen.

Hovedåre fra Grefsen og Kjelsås

I tillegg til vedtakspunktene, ble BU enige om å legge til en omforent merknad:

«Det er kun tre veier ut av Kjelsås/Grefsen-området: Kjelsåsveien i øst mot Sinsen og mot Maridalen i andre enden, Frysjaveien og Grefsenveien. Grefsenveien er hovedveien ut av området. Derfor har god framkommelighet for trikk og buss første prioritet ved oppgradering av denne veien nå. Det må også tas hensyn til at Solemskogbussen nr 56 har stoppested på begge sider av Grefsenveien på den berørte strekningen. Og denne bussruten har både nå og fremover behov for hyppigere avganger.

Oppgraderingen av nedre del av Grefsenveien og bedre fremkommelighet for trikken har stor interesse blant beboerne i området. Denne saken bør derfor behandles på en grundigere måte og med bedre involvering av beboerne enn det som nå har skjedd. Planlegging av en god løsning for Grefsenveien som gir bedre fremkommelighet enn i dag krever grundigere forarbeid og mer involvering lokalt enn en vanlig byggesak»

Red.anm.: Det tas forbehold om at den endelige ordlyden i vedtaksteksten kan ha blitt noe annerledes enn gjengitt her. Referatet fra BU-møtet blir lagt ut på bydelens nettsider. Det var ikke klart da denne saken ble publisert.

Grefsenveien skaper debatt. Noen av innspillene kan leses i kommentarfeltet til denne Facebook-posten:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!