Nordre Aker bydel er et godt sted å leve. Her bor vi nær marka og har tilgang til varierte fritidstilbud, gode barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester. I en tid da verden preges av krig, prisvekst og utrygghet er vi heldige som lever i et så trygt nærmiljø.

I bydelspolitikken ser vi de store oppgavene i det små og lokale. Vi skal gjøre det vi kan i kampen for klimaet og miljøet. Vi skal gjøre det enklere å gjenvinne og gjenbruke, styrke kollektivtilbudet og ta godt vare på elva og markaområdene som omkranser bydelen.

Vi vil motvirke økende sosiale forskjeller ved å bygge boliger som flere har råd til, vi vil satse på å få flere inn i arbeidslivet og gi de som faller utenfor, den støtten de behøver. Vi vil kjempe mot fattigdom og utenforskap. I tider med globale kriser skal vi sørge for å ta godt imot flyktninger, innvandrere og andre som bosetter seg i bydelen.

Nordre Aker Arbeiderparti satser på folkehelsearbeid og vil styrke det forebyggende arbeidet mot helse- og levekårsutfordringer. Dette må skje på tvers av innsatsområder. Et godt sted å bo og et inkluderende arbeidsliv er grunnleggende. Tidlig innsats i barnehage og skole er viktig for å gi alle unge et godt grunnlag for resten av livet. Forebygging av utenforskap er grunnleggende for en god folkehelse. Vi satser på lavterskeltilbud som gir store folkehelsegevinster.

Etter pandemien oppleves det enda viktigere enn før at vi knytter lokalmiljøet tettere sammen. Vi vil styrke frivilligheten i bydelen og bygge møteplasser, parker og arenaer der beboere kan møtes på tvers av generasjoner og bakgrunn. Vi vil spille på lag med alle de som skaper fellesskap, aktivitet, kulturopplevelser og idrettstilbud. Vi deler ut frivillighetsmidler til bydelens lag og foreninger for å styrke aktiviteten.

Arbeiderpartiet er en garantist for et trygt og organisert arbeidsliv. Vi jobber for en heltidskultur med faste og hele stillinger. Vi er opptatt av å utdanne og tiltrekke oss fagfolk med kompetansen til å løse de oppgavene bydelen står foran. De siste årene har vi vært spesielt stolte av satsingen vår på sommerjobber for ungdommer.

I de siste fire årene har vi hatt flertall i bydelsutvalget. I denne perioden har vi styrket skolehelsetjenesten, redusert utslippene fra bydelens bilpark, utvidet tilgangen til rask psykisk helsehjelp, etablert nye aktivitetstilbud for barn og unge, trygget skoleveier og jobbet for en heltidskultur i bydelen, for å nevne noen av gjennomslagene som vi er stolte av. Samtidig har vi sørget for å holde oss trygt innenfor de økonomiske rammene som vi har i bydelen.

Som du kan lese i dette programmet, er det fortsatt mye vi i Nordre Aker Arbeiderparti ønsker å gjøre. Vi tror på å løse oppgaver i fellesskap, med utgangspunkt i sosialdemokratiske verdier som frihet, likhet og solidaritet. Vår politikk skal kjennetegnes av trygghet, rettferdighet og at vi ser framover – verdier som har gjort bydelen vår til et godt sted å leve i alle livets faser.

Vi håper at du velger å gi din stemme til Arbeiderpartiet.