Byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV la onsdag fram sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023–2026.

– Europa, Norge og Oslo er inne i en urolig tid, som påvirker alles liv. Alt tyder på at dette er en situasjon som vil vedvare. Vi legger nå fram et budsjett der vi prioriterer det aller viktigste: sosial utjevning, arbeid til alle og å kutte klimautslipp, i tillegg til en rekke tiltak for å møte strømkrisa og prisveksten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

– Veldig mange kommer til å oppleve at tida framover blir krevende økonomisk. Vår jobb i dette budsjettet er å svare på de utfordringene, gjennom å levere gode tjenester, forebygge utenforskap og gjøre byen grønnere, supplerer finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

90 milliarder kroner

Byrådets budsjettforslag for 2023 er på totalt 90 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 71 milliarder kroner, mens 19 milliarder settes av til investeringer.

– Økonomisk ansvarlighet er viktig for byrådet, og gjeldsgraden til kommunen er betydelig lavere nå enn da vi tok over i 2015. Byrådet har startet arbeidet med å ta igjen det enorme etterslepet på viktig infrastruktur som vannforsyning, sykkelveier, skoler, sykehjem og idrettsanlegg. Ratingbyrået Standard and Poors bekrefter i år som tidligere år vår status med AAA-vurdering som gir Oslo lavere lånerenter, sier finansbyråden.

Han påpeker at krig i Europa, ekstremvær som følge av klimaendringer og urolige økonomiske tider med stor prisvekst, rentehevinger og svært høye energipriser påvirker livene til Oslos innbyggere. I budsjettet foreslår byrådet å sette av 3 milliarder kroner til å håndtere lønns- og prisveksten. Byrådet foreslår samlet om lag 174 millioner kroner til energieffektivisering i kommunale bygg, for å få ned strømforbruket, og for å øke den lokale strømproduksjonen.

Allerede tidligere denne uken fikk alle kommunale virksomheter brev fra finansbyråden med spørsmål om hva de kan gjøre, både på kort og lang sikt – for å redusere strømforbruket sitt. Hvilke konkrete pålegg som deretter vil komme fra kommunen, er imidlertid ikke klart.

– Vi vet ikke hvilke tiltak vil skal sette inn nå. Nå kartlegger vi og ser hvilke muligheter vi har og hvilke konsekvenser det får. De som kan skru ned varmen og slå av lys nå, bør gjøre det. Så må vi se hvilke tiltak som er aktuelle på sikt. Vi vet heller ikke hvordan strømprisene blir fremover, sier Wilhelmsen.

Han viser til følgende tiltak for å møte strømkrisen i budsjettforslaget:

 • Møter prisveksten: 3 milliarder kroner i driftsbudsjettet er satt av til å håndtere lønns- og prisveksten. I tillegg settes det av om lag 200 millioner kroner til egne avsetninger til høye strømutgifter, i Boligbygg 50 millioner kroner og ellers i kommunen 150 millioner kroner.
 • Øker risikoavsetningen: Byrådet foreslår også å øke risikoavsetningen til pågående investeringsprosjekter med 500 millioner kroner i 2023 og 200 millioner kroner i 2024 på grunn av økning i priser på byggematerialer og energi.
 • Energieffektivisering: Byrådet ønsker å øke støtten til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i husholdninger og næringsliv. Derfor foreslås en økning av klima- og energifondet tilsagnsramme fra 120 millioner kroner til 150 millioner kroner i 2023. Byrådet foreslår også samlet om lag 174 millioner til flere ulike energieffektiviseringstiltak og solceller i kommunens egen bygningsmasse.

Utjevning av sosiale forskjeller

Både etttervirkningene av pandemien, og prisøkningen både på mat og strøm, rammer skjevt, og gjør at de som har minst fra før blir enda mer utsatt, ifølge finansbyråden. Byrådet vil budsjettet gjøre tiltak for å utjevne sosiale forskjeller og legge til rette for at flere kan delta i samfunnet.

– Byrådet foreslår å gi barn i hele Oslo gratis deltidsplass i aktivitetsskolen fra 1.-4. klasse, billigere billetter på kollektivtransporten og vi øker sosialhjelpen. Arbeidsrettede tiltak for å øke sysselsettingsandelen i områder der denne er særlig lav skal styrkes, og byrådet foreslår ekstra midler til tilrettelagt arbeid. Satsingen på sommerjobber for ungdom gjøres nå varig, sier Wilhelmsen.

Gratis AKS fra 1. til 4. klasse i hele Oslo vil totalt spare en familie med et barn for over 25.000 kroner i året, ifølge byrådets beregninger.

Tiltak for mindre ulikhet i budsjettforslaget:

 • Flere i arbeid: Byrådet foreslår å sette av 150 millioner kroner for å få flere i jobb (styrkes med 81,3 millioner kroner), blant annet gjennom målrettet, oppsøkende arbeid rettet mot unge i bydeler med lav sysselsettingsandel.
 • Sommerjobbsatsingen gjøres varig: Sommerjobbprosjektet videreføres som en langsiktig satsing og det foreslås å settes av 45 millioner kroner årlig, til sammen 180 millioner kroner i økonomiplanperioden. De siste to årene har mer enn 8000 ungdommer fått feriejobb gjennom prosjektet.
 • Sosialhjelpssatsene justeres: Sosialhjelpssatsene justeres med forventet konsumprisindeks, 6,5%, for å møte økt prisvekst og sikre kjøpekraft for mottakerne.
 • Billigere kollektiv-billetter: Byrådet setter i budsjettforslaget av over 200 millioner kroner til en ny rabatt på enkeltbilletter. En mer fleksibel billettype vil være tilgjengelig i Ruters app og gi inntil 40 prosent rabatt.

 • Tilskudd til frivillige og ideelle: Det fordeles 153,8 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner og tiltak på helse- sosial- og mangfoldsfeltet i 2023.
 • Gratis AKS: Fra høsten 2023 får alle elever i Osloskolen gratis deltidsplass i AKS uavhengig av inntekt eller bosted. Byrådet fullfører utvidelsen med gratis deltidsplass i AKS til 4. trinn på skolene i bydelene Ullern, Frogner, St. Hanshaugen, Vestre Aker, Nordre Aker, Østensjø og Nordstrand. Budsjettet for 2023 økes også med 10 millioner kroner for å legge til rette for at barn med særskilte behov i AKS skal kunne få et tilrettelagt tilbud.
 • Fritidsaktiviteter for alle: For å gjøre fritidsaktiviteter tilgjengelig for alle barn setter byrådet av penger til meråpne skoler, flere nabolagsklubber og åpner spesialbibliotek for barn og unge, Biblo, på Holmlia i 2023. Byrådet foreslår å investere 4,9 milliarder i idrettsanlegg de neste fire årene.
 • Styrker Sommerskolen: For å gi et mer tilrettelagt, variert og kvalitativt godt tilbud i sommerferien, foreslår byrådet nå å øke bevilgningen til Sommerskolen med 16 millioner kroner i 2023 og 2024 til totalt 58,5 millioner kroner.
 • Psykisk helse: Koronapandemien har synliggjort et stort behov for å styrke lavterskeltilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Byrådet setter av 60 millioner i 2022–2024 for å styrke bydelenes lavterskel friskliv- og behandlingstilbud i denne perioden.

Klima og miljø

– Klimautfordringene blir tydeligere for hvert år som går. I Europa er det ekstremtørke, og Oslo har vært gjennom en sommer med vannsparing. Byrådets forslag til budsjett vil kutte klimagassutslippene i Oslo med 33 prosent i 2023 og 49 prosent i 2026 (sammenlignet med 2009-nivå), sier Wilhelmsen.

– Vi har aldri før levert så store utslippskutt som vi gjør i dette budsjettet. Vi realiserer karbonfangst på Klemetsrud og reduserer trafikken gjennom økte priser i bomringen og på parkering. Samtidig kutter vi prisene på beboerparkering i ytre by, og gjør det billigere å reise kollektivt, legger han til.

Viktige tiltak for å kutte klimautslipp i budsjettforslaget:

 • Karbonfangst på Klemetsrud forbrenningsanlegg: Anlegget skal fange inntil 400.000 tonn CO2. Av dette er 165.000 tonn fossile utslipp, noe som tilsvarer 17 % av Oslos totale utslipp. Byggeprosjektet har en kostnadsramme på 5,55 milliarder kroner. Oslo kommune skal finansiere prosjektet gjennom å tilby lån på inntil 2,1 milliarder kroner, det koster kommunen om lag 125 millioner kroner i 2023.
 • Bilfritt byliv: Totalt foreslås om lag 50 millioner kroner til bilfritt byliv i 2023.
 • Lettere å leie bil når det trengs: Byrådet vil øke antall plasser reservert for bildeling, fra 600 til 1000. En bildelingsbil kan erstatte opp mot 15 privatbiler.

 • Trafikksikkerhet og trafikkreduksjon: Byrådet setter av 125 millioner kroner i 2023 til tiltak som skal øke trafikksikkerheten på veiene, få ned biltrafikken og etablere flere bilfrie områder.
 • Sykkel: Neste år settes det av over 600 millioner kroner til ny sykkelinfrastruktur. Dette skal gi 25 kilometer ny- og oppgradert sykkelinfrastruktur, i tillegg til økt tilrettelegging for gående og sykkelparkering.

Andre punkter i budsjettet:

 • Byrådet vil bruke 38 millioner kroner i økonomiplanperioden til å plante 100.000 trær.
 • Det settes av 2 millioner kroner til en tilskuddsordning for dyrevern.
 • 36.900 elever i videregående skoler og ungdomsskoler får gratis skolemat.
 • Ruter Aldersvennlig transport (Rosa buss) utvides til Bydel Østensjø i 2023, og ytterligere to bydeler følger på i 2024.
 • 119 millioner kroner i året til områdesatsinger i Groruddalen, Oslo sør og indre øst.
 • Det settes av 364 millioner kroner i kulturtilskudd (en økning på 35 millioner kroner). Blant disse får Maridalsspillet 515.000 kroner over Oslobudsjettet.
 • Det settes av 15 millioner kroner til et pilotprosjekt for leie til eie i kommunale boliger.

Hele budsjettforslaget kan leses på Oslo kommunes nettsider.