Nordre Aker Budstikke kom over disse to, på «hodet» i Akerselva ved Kjelsåsveien, i forrige uke. I sommer gjør Antoine Levasseur, student ved AgroParisTech, og forsker Tor Erik Eriksen i Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) målinger av vannets oksygeninnhold fra utvalgte lokaliteter i Akerselva, Hovinbekken, Sognsvannsbekken og Frognerelva.

– Ved å plassere ut loggere på elvebunnen måler vi vannets oksygenkonsentrasjon gjennom døgnet – én måling hvert minutt – i ca. en uke. Målet er å studere hvordan det står til med oksygeninnholdet i Oslos bynære vassdrag. Sammen med prøver av vannets oksygeninnhold samler vi inn prøver av smådyr som lever på elvebunnen, forteller forsker Eriksen i NIVA.

Det de ønsker å finne ut av er om det er sammenheng mellom elvevannets oksygeninnhold og sammensetningen av slike bunndyr.

– Fort mangelvare

Vannlevende organismer som planter, fisk og bunndyr trenger oksygen i sin stoffomsetning for å vokse og formere seg. Oksygen er tungt løselig i vann, til sammenligning med luft, og blir fort mangelvare i vannmiljøet dersom forbruket er høyt, forklares det videre.

– Utslipp av forurensende stoffer til vann, slik som ved overgjødsling og utslipp av lettomsettelig organisk stoff, kan raskt medføre et unaturlig høyt oksygenforbruk. Noen akvatiske arter forsvinner dersom det blir lite oksygen, mens andre kan klare seg godt.

– Sammensetningen av slike biologiske indikatorer brukes derfor systematisk av vannforvaltningen til miljøovervåking. Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten overvåker derfor regelmessig de største elvene og bekkene i kommunen ved bruk av biologiske indikatorer, som fisk og bunndyr, forklarer Eriksen videre.

Han forklarer videre at i dagslys driver vannlevende alger og planter fotosyntese som bidrar til økt oksygenmetning i vannet, men i mørket forbruker de mer enn de produserer. Oksygenforbruket i vannmiljøet vil derfor naturlig være høyere om natten enn om dagen.

Loggere

– Utplassering av loggere er derfor spesielt nyttig i miljøovervåking for også å kunne studere hva som skjer på nattestid.

Eriksen forsker spesielt på bruk av freskvannsbunndyr i miljøovervåking, og er også prosjektleder i et pågående overvåkingsprogram som bruker bunndyr i overvåkingen av elver i Oslo, på oppdrag fra Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten.

Eriksen legger til at arbeidet som nevnt over skal foregå frem til september, og at han vil oppdatere lokalavisa om resultatene.