NYDALEN: – Dette er en god nyhet og veldig gledelig, sier Julie Myhre Barkenæs (MDG), som er leder for miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) i Nordre Aker.

Byrådet, ved byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG), legger frem et helt eget alternativ for utvikling av Nydalsveien 32B, kjent som redskapsfabrikken eller Fiskars-bygget, til byrådsmøtet 4. november. Der har de skrellet vekk alle de foreslåtte påbyggene på den gamle fabrikkbygningen som ble oppført til Christiania Spigerverk i 1877. Det får Nordre Aker Budstikke bekreftet fra Nordre Aker MDG fredag, og går frem av byrådssak 233.


To alternativer med tårn

I 2016 bestilte Avantor oppstartsmøte for omregulering av Nydalsveien 32B fra spesialområde – bevaring (kontor, industri og lager) til bevaring med kombinerte formål med blant annet bolig, næring og industri.

Forslaget innebar tre boligtårn på toppen av det gamle industribygget, med høyder opptil 42 meter – siden redusert til 31 meter, og cirka 60 boenheter. Dagens parkeringsareal og kjørevei er foreslått omgjort til gatetun.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefalte ikke planforslaget og har fremmet et alternativ som i stor grad er likt alternativ 1, men som også sikrer oppgradering av sykkelløsning i Maridalsveien, at torgene blir regulert offentlig, og en kortere lengde på ett av nybyggene.

Riksantikvaren har levert innsigelser til både alternativ 1 (Avantor) og 2 (PBE) fordi den mener bygget har høy kulturhistorisk verdi som en godt bevart og autentisk del av den tidlige industrialiseringen i Norge, og langs Akerselva. Byantikvaren (BYA) fremmet et tredje alternativ som bevarer eksisterende bebyggelse i sin nåværende form, men som tilrettelegger for at bygningen kan gis en ny bruk.

I høringsrunden støttet bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker Byantikvarens alternativ 3. BU uttalte at det ikke er ønskelig med ytterligere fortetting i Nydalen før grøntområder, friarealer og fellesrom er behandlet i Tiltaksliste for offentlige rom Nydalen. De mente videre at utbyggingsforslagene vil endre opplevelsen av det tidligere industrimiljøet.

– Bydel Nordre Aker har vært veldig tydelig på at vi ikke ønsker det forslaget som Avantor har presentert, og heller ikke det justerte alternativet fra Plan- og bygningsetaten, sier Aase-Marie Olafsen, gruppeleder for MDG, og nestleder i BU, til Nordre Aker Budstikke.


Byrådet

Men det er altså ikke bare Bydel Nordre Aker, Riksantikvaren og Byantikvaren som har vært kritiske til å bygge ut redskapsfabrikken med boligtårn. I høringsrunden har også Bymiljøetaten, Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner, Naturvernforbundet, Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel og Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen gått mot planene.

Byrådets eget alternativ 4 vil være anbefalingen når reguleringssaken nå skal videre til behandling i byutviklingsutvalget, og til slutt vedtas i bystyret. Byrådets forslag er likt Byantikvarens alternativ 3, men med endringer i reguleringsbestemmelse som sikrer at det blir vegetasjon på torg og turvei. Forslaget åpner for at bygget kan brukes til andre formål enn kontor og industri.

– Vi ønsker at dette skal bli et samlingshus for bydelen, for frivillighet, kultur og næringsliv. Historielaget har også vært interessert i å benytte lokalene. Jeg mener at Avantor burde gi dette bygget tilbake til innbyggerne i Nordre Aker, slik at bydelen sammen med frivilligheten – lag og foreninger – kan fylle bygget med det lokalmiljøet ønsker, sier lokalpolitiker Aase-Marie Olafsen i Nordre Aker MDG.

Byrådet skriver i sin innstilling at forslagsstiller og PBE utfordrer kommuneplanens retningslinjer om at det ikke skal bygges innenfor en sone på minimum 20 meter fra Akerselva, og at dette er noe som også spesifikt er nevnt i byrådsplattformen. Videre viser de til at Nydalsveien 32B ble båndlagt for regulering til spesialområde bevaring i Kommunedelplan Akerselva miljøpark i 1990, og regulert i 2000, med hensyn å bevare det historiske volumet og de lave fabrikkhallene som formidler Nydalens historie som del av miljøet og kulturlandskapet langs Akerselva.

– Etter byrådets vurdering sikrer ikke alternativene (1 og 2, journ.anm.) en reell bevaring av bygningen. Byrådet mener at Redskapsfabrikken må sikres et fortsatt og reelt vern som en helhet. Dette innebærer at byggets form, også takform, må bevares, skriver byrådet videre.

Forslagsstiller Avantor skriver i svaret til innsigelsene at «Planforslaget vil medføre noen negative konsekvenser for kulturminner, hvorav den vesentligste negative konsekvensen er for opplevelsen av bygningsanlegget fra avstand.

Imidlertid innebærer planforslaget at hovedtrekkene i bygningsanlegget med omgivelser bevares og videreføres som kulturminne. Samtidig åpnes bebyggelsen mot omgivelsene ved at midtskipet gjøres allment tilgjengelig. Det etableres en tverrforbindelse gjennom bygget og det innpasses blandete funksjoner med boliger og utadrettede virksomheter. Fortetting med høy utnyttelse rundt Nydalen kollektivknutepunkt er i tråd med kommuneplanens byutviklingsstrategi. Negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø mer enn oppveies av de positive virkningene en utbygging av eiendommen vil medføre for bymiljøet, både med tanke på utvikling av nye byrom og innpassing av nye formål i bebyggelsen som vil tilføre liv og aktivitet gjennom større deler av døgnet og året».

---

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!