Byrådet ba i 2021 Plan- og bygningsetaten om å foreslå innstramminger i småhusplanen, som omfatter rundt 28.000 Oslo-eiendommer, deriblant store områder av småhusbebyggelsen i Nordre Aker. Da forslaget kom i våres ble det samtidig på dagen innført et midlertidig forbud mot tiltak i hele området.

Årsaken var at byrådet med revideringen ønsker at småhusområdene i større grad skal skjermes for fortetting og at videre utbygging bør skje med sterkere vern av småhusområdenes særpreg og vern av grønne kvaliteter, heter det.

Klagene og protestene lot imidlertid ikke vente på seg. De som sendte inn saker frem til det plutselige forbudet kom, har fått behandlet sine søknader, alle andre er avslått.

Opprettholder forbud, men vil myke opp

Torsdag opplyser byrådet at de anbefaler å opprettholde det midlertidige byggeforbudet i forbindelse med revidering av småhusplanen, men understreker at søknader som samsvarer med forslaget til ny småhusplan vil kunne bli behandlet. Byrådets innstilling skal videre til behandling i byutviklingsutvalget.

– Vi har vurdert alle innspillene og klagene grundig. Jeg har stor forståelse for at det midlertidige byggeforbudet kan oppleves vanskelig både for privatpersoner og bedrifter. Vi jobber derfor for at denne midlertidige fasen skal vare så kort som mulig, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, i en pressemelding.

– Alle skal behandles likt etter loven, og det er vanskelig å lage tilpasninger uten at det som oppfattes rettferdig for noen blir urettferdig for andre. Derfor anbefaler vi byutviklingsutvalget å opprettholde det midlertidige byggeforbudet slik det er, sier Marcussen videre.

– Et byggeforbud vil dessverre alltid ramme noen, og derfor ønsker vi å gjøre denne perioden så kort som mulig. Vi kan ikke risikere et ras av byggesøknader med høy fortetting og der mye grønt går tapt mens småhusplanen er under revidering. Vi vil at småhusområdene skal få et sterkere vern, og da må vi ta grep for å sikre at de kvalitetene vi ønsker å bevare ikke går tapt for alltid, sier Marcussen.

Hun legger til at planen er den reviderte småhusplanen, med nye bestemmelser, skal bli ferdig i inneværende bystyreperiode, som ender høsten 2023.