Her ønsker Høyre/FrP å gnage seg inn i Marka, trosse Markaloven og tilrettelegge og bygge for en rekke andre aktiviteter utover det som tillates i Markaloven.

Det Høyre/FrP forsøker seg på vil bety:
* Nye inngrep og bygging av anlegg innenfor Markagrensa, og som ikke er Markarelaterte aktiviteter.
* Tilrettelegging for aktiviteter som ikke hører til i Marka innenfor Markagrensa.

Bilbasert tilrettelegging av f.eks. ballbinger og skateramper som anlegg i Marka er en særdeles dårlig idé. Nordre Aker SV mener slike anlegg hører til der barn og unge bor, i byområdene våre.

Nordre Aker SV ønsker en skånsom tilrettelegging som er nødvendig for å vedlikeholde og ivareta Markaaktiviteter, knyttet til stier, skianlegg, løypenett etc. og det må fortsatt foregå innenfor Markalovens rammer.

Begrepet aktivitetssoner er konstruert for å gjøre det lettere å bygge innenfor Markagrensa, og dette utvanner Markabegrepet og den viktige Markagrensa. Det er en uønsket utvikling mener Nordre Aker SV.

LES OGSÅ: «Skogvern er god klimapolitikk»

Bystyrets finanskomite skal 2. september behandle saken, og sende fram innstilling overfor bystyret. Oslo SV vil at de foreslåtte aktivitetssonene tas ut av plankartet.

Byrådet bes eventuelt fremme egen sak med detaljerte bestemmelser om hva slike soner kan innebære.

Begrepet aktivitetssoner er konstruert for å gjøre det lettere å bygge innenfor Markagrensa

Nordre Aker SV vil kjempe for å bevare Marka og Markaverdiene (fra Nordre Aker SV sitt program for 2015-2019):

«Bydelen vår omfatter noen av de flotteste områdene i Marka. Maridalen er vernet som Oslos viktigste historiske kultur- og jordbrukslandskap med store verdier, og må forvaltes deretter. Aktivt jordbruk er en av forutsetningene, og det er viktig med tiltak som bidrar til å sikre dalen som et livskraftig bygdesamfunn med stabil bosetting.

Maridalsalpene rommer noen av Markas fineste og biologisk mest verdifulle gammelskoger. Vår bydel har derfor et spesielt ansvar for å sikre Markas naturmangfold og opplevelseskvaliteter.

Marka skal i all hovedsak brukes til rekreasjon og friluftsliv. Mindre arealer i markas randsone som ikke kommer i vesentlig konflikt med naturmangfoldet, kan omgjøres til arealer for organisert idrett og friluftsliv. Markarelatert idrett skal prioriteres. Åpning av rørlagte bekk- og elvestrekninger øker artsmangfoldet og tilfører kvaliteter til nærmiljøet. I tillegg er dette viktig for å kunne håndtere økte nedbørsmengder som følge av klimaendringer.

Nordre Aker SV vil jobbe for at:
* Vi slår ring om Maridalen som et vernet livskraftig bygdesamfunn. Området sikres en forvaltning som tar vare på dalens historiske særpreg samt kultur og naturkvaliteter.
* «Aktivitetssonene» som er foreslått fra byrådet reduseres kraftig i overensstemmelse med Markaloven.»

Arnodd Håpnes
5. kandidat, Nordre Aker SV

LES OGSÅ:
* Slik vil SV nå unge velgere
* Varsler kraftig grønt inntog i Nordre Aker
* Halvparten av alle boligeiere i Nordre Aker må betale boligskatt

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!