Ett av de viktige punktene i samarbeidsavtalen mellom styringspartiene i Nordre Aker (AP, SV og MDG) er at bydelen skal få sin egen klima- og miljøstrategi. Denne skal fremme miljøvennlig drift i alle virksomheter og miljøvennlig bydelsutvikling. Planen skal løfte frem de viktigste innsatsområdene på klima, miljø og nærmiljø. Arbeidet skal bidra til «En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle».

Våren 2022 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med tre representanter fra Miljø-, plan -og samferdselskomiteen. Arbeidsgruppen ble ledet av komiteleder Julie Myhre Barkenæs (MDG).

Jeg opplevde dette som et veldig positivt og konstruktivt samarbeide, både i gruppen og med bydelen – og er veldig godt fornøyd med og stolt av resultatet, bydelen har gjort et veldig godt og grundig arbeid og jeg er fornøyd med at politikernes innspill er ivaretatt på en god måte.  

Julie Myhre Barkenæs (MDG), leder for MPS-komiteen.

Planen ble i møtet i MPS-komiteen den 29. august sluttbehandlet og oversendt til behandling i bydelsutvalget med følgende forslag til vedtak:

Bydelsutvalget vedtar Bydel Nordre Akers Klima- og miljøplan for perioden 2022-2026 og legger til grunn at den kan revideres underveis, tidligst våren 2024.

Satsingsområdene i planen vil være styrende for alle sektorer i bydelen og vil sikre at klima og miljø blir en sentral del av bydelens virksomhet.

Bente M. Larsen (Ap), leder av bydelsutvalget