Oslo kommune bygger en reservevannforsyning stor nok til å gi hele Oslo tilgang på rent drikkevann.

Boringen av den nye tunnelen starter 9. januar 2023. Tunnelen blir 19 kilometer lang og skal frakte vann fra Holsfjorden og inn til Oslo.

I dag forsyner Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg til 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. Hvis noe skjer med dagens vannforsyning, finnes det ingen reservevannkilde som kan sørge for drikkevann i springen.

Det er AF gruppen/Ghella som i fjor fikk oppdraget med å bygge nye hovedledninger for drikkevann. Kontrakten har en kontraktsum på 8,77 milliarder kroner eks. mva., og omfatter etablering og bygging av tunneler og all infrastruktur som skal frakte rent drikkevann fra det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby ut til byens innbyggere.

Etter planen skal tunnelen være ferdig 1. januar 2028.

Ny vannforsyning består av flere deler; bygging av det samlede distribusjonssystemet for drikkevann fra Huseby til Stubberud og fra Oset til sentrum. I tillegg skal det bygges nye bassenger for drikkevann på Haugerud, og et nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby.

I vår bydel er det spesielt beboere ved Oset på Kjelsås og Gransjordet (Disenjordet) på Grefsen/Disen som blir berørt av anleggsarbeidene, ettersom det skal sprenges en ny tunnel mellom det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset og påkoblingspunktet til Stamnettet ved Gransjordet.

Vann- og avløpsetaten utredet fire alternativer, som i hovedsak skilte seg fra hverandre når det gjalt om tunnelen mellom Oset og Gransjordet skulle drives fra Oset eller Gransjordet, med påfølgende masseuttak og transport ved dagens vannbehandlingsanlegg på Oset, eller på Gransjordet. Bystyret ga støtte til Vann- og avløpsetatens egen anbefaling, nemlig å drive tunnelen fra Oset og sørover.

Sprengningsarbeidene på Oset startet 11. august i fjor. Uttransporteringen av masser startet etter første tunnelsalve. Oppstart av rigg- og anleggsarbeider på Disenjordet (Gransjordet) vil skje i løpet av 2023.