DISEN: Bydel Nordre Aker varslet i slutten av 2017 økonomisk tilsyn med 100 meterskogen barnehage i Lettvintveien på Disen. Før ferien kom konklusjonen: Lønnen til eier og daglig leder Irina Jonsson, har vært altfor høy, sammenliknet med arbeidsoppgavene bydelen mener hun har utført. I tillegg er husleien barnehagen har betalt langt høyere enn hva som er å regne som markedsleie. Det er barnehageeieren selv som også eier bygget barnehagen leier.

Bydel Nordre Aker mener derfor barnehagen har brutt barnehagelovens § 14a, om at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode». Bydelen mener derfor 100 meterskogen barnehage AS må tilbakebetale 1.573.186 kroner den fikk i tilskudd i 2015 og 2016.

Fakta 100 meterskogen barnehage

Disse verdiene knytter Bydel Nordre Aker til regelverksbruddene:

 • Lønn til eier i 2015 utover markedsmessig lønn – 686.996 kroner
 • Lønn til eier i 2016 utover markedsmessig lønn – 332.663 kroner
 • Husleie til eier utover markedspris i 2015 – 267.111 kroner
 • Husleie til eier utover markedspris i 2016 – 286.416 kroner
 • Totalt: 1.573.186 kroner

Barnehageloven §14a sier også at en barnehage ikke kan gjøre overføringer til barnehageier eller selskaper eid av barnehageeier, av beløp som avviker eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Det er det som har skjedd i dette tilfellet, mener Bydel Nordre Aker - les også tidligere sak i lokalavisa her.

100 meterskogen barnehage fikk i 2015 6,9 millioner kroner, og i 2016 6,8 millioner kroner i offentlig tilskudd fra Oslo kommune. Det er deler av disse beløpene Oslo kommune nå krever tilbake. Les hele saken fra forrige uke om bydelens tilsyn og konklusjon.

Ti år

– Penger som skulle kommet barna til gode. Irina Jonsson har drevet barnehagen i omtrent ti år, og mye tyder på at hun har drevet med samme økonomiske mislighold alle disse årene. Tilsynet går kun inn på regnskapsårene 2015 og 2016. Likevel kommer de til at hun disse to årene har tatt over 750.000 i snitt per år fra barna. Det reelle beløpet er sannsynligvis en del høyere, uttalte barnehagefar Terje Morstøl, leder av barnehagens samarbeidsutvalg (SU) i forbindelse med tilsynet.

Nordre Aker Budstikke har sett regnskapene for 100 meterskogen barnehage for 2013 og 2014, og begge disse årene ligger lønnen til daglig leder på over én million kroner. For de to årene det ble utført tilsyn for, 2015 og 2016, tok daglig leder ut henholdsvis i overkant av én million kroner, og 642.000 kroner i lønn. I 2017 var lønnen redusert til en halv million.

– Et hån

I perioden tilsynet er utført hadde barnehagen i tillegg en styrer i 100 prosent stilling. I tilsynet for 2015 og 2016 mener Bydel Nordre Aker at daglig leders lønn, på bakgrunn av arbeidsoppgaver og etter sammenlikning med liknende private barnehager i bydelen, ikke burde ha oversteget 280.000 kroner i året.

– Estimerer man over en tiårsperiode, får man et relativt høyt millionbeløp. Det føles da som en hån mot foreldre og skattebetalere i Oslo kommune at hun kun må tilbakebetale en brøkdel at dette. Foreldre og skattebetalere i både Oslo og Norge kan ikke akseptere at midler misbrukes av private barnehageeiere på denne måten, sa også Morstøl i tidligere sak i Nordre Aker Budstikke.

Klaget på vedtaket

Morstøl har i juli også sendt inn klage på vedtaket fra tilsynet. I klagen står det blant annet:

«Jeg er i hovedsak enig i tilsynsrapportens hovedtrekk, men er uenig i beløpenes størrelse (…) Tilsynet har kun gått inn i regnskapsårene 2015 og 2016. I de fem regnskapsårene før dette har daglig leders lønn ligget på over én million i året tre av årene og over 820.000 kroner to av årene. Som SU-leder ser jeg ut fra budsjetter at husleie har vært meget høy i 2017 og 2018. Hva husleie er i 2019 er ikke endelig, men det kan tyde på at denne er redusert.

Gjennom en tiårsperiode er det mye som tyder på at det er vesentlige millionbeløp som skulle ha kommet barna til gode, og som ikke har gjort det. Dette er skattepenger og foreldrebetaling som dessverre har gått helt andre steder enn de skulle.»

Nordre Aker Budstikke har også vært kontakt med Morstøl om klagen, han opplyser følgende:

– Bydelen har sendt klagen videre til fylkesmannen, slik at Fylkesmannen får avgjøre om min klage kan behandles, sier Morstøl.

Irina Jonssons advokat har søkt om utsettelse på klagefristen, og har blitt innvilget utsettelse av Bydel Nordre Aker, til 7. august 2019.

Bydelen: Vurderer flere tilsyn

I saken fra tidligere i sommer sa Bydel Nordre Aker at de vil vurdere også å gå gjennom barnehagens regnskaper og bruk av offentlige tilskudd i årene 2017 og 2018.

– Da tilsynet ble startet var 2016-regnskapet det siste tilgjengelige godkjente regnskapet for barnehagen. Av kapasitetshensyn gikk man ikke lenger tilbake enn to år. Når denne saken er sluttført, vil det være mulig å føre tilsyn med regnskapsåret 2017 og 2018 når 2018-regnskapet foreligger. Private barnehager har frist til å levere regnskapet for 2018 i løpet av høsten 2019.

På oppfølgingsspørsmål om bydelen også vil gjøre tilsyn med barnehagens bruk av tilskudd også lenger tilbake i tid, til årene før 2015, svarte Hilde Tomta Strønen, spesialkonsulent ved barnehagekontoret:

– Det er flere omstendigheter som gjør at vi ikke vurderer det. Blant annet fordi slike økonomiske tilsyn er veldig ressurskrevende, og vi har ikke hatt grunn til å tro eller blitt varslet om mulige misligheter fra tidligere år.

Denne avgjørelsen er i samråd med byrådsavdelingen, opplyste hun. Strønen ønsket ikke å kommentere om det p.t. pågår økonomiske tilsyn av andre private barnehager i bydelen.

Barnehageeier Irina Jonsson har ikke besvart Nordre Aker Budstikkes henvendelser. Nordre Aker Budstikke var 1. juli i kontakt med Jonssons advokat Kim Torneus, som sa de ikke ønsket å kommentere saken utover at den skal ankes.

Byråden: – Grove brudd

Oppvekstbyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), har i tidligere sak i Nordre Aker Budstikke sagt at hun er er glad for flere økonomiske tilsyn i private barnehager.

– Dette tilsynet har avdekket grove brudd på barnehageloven, og det er svært alvorlig. Det viser hvor viktig det er at kommunen gjør tilsyn i økonomien til private barnehager. Vi er nødt til å sjekke om offentlige skattekroner og foreldrebetaling faktisk går til barna og barnehagene. Byrådet gjennomfører derfor økonomiske tilsyn i private barnehager – noe som ikke ble gjort i det hele tatt under Høyre-byrådet. I en sektor som blir stadig mer kommersialisert, og der private aktører ser gode muligheter for lukrative investeringer, skulle det bare mangle at kommunen driver tilsyn med hva pengene faktisk går til. Noe annet er naivt, ifølge Thorkildsen.

Siden 2016 har Oslo kommune gjennomført 15 økonomiske tilsyn i private barnehager. Vedtaket om at 100 meterskogen barnehage må tilbakebetale nesten 1,6 millioner kroner er det nest største enkeltvedtaket. Totalt er det fattet vedtak om tilbakebetaling av 6,1 millioner kroner fra syv ulike barnehager. Flere av disse er klaget inn til Fylkesmannen, og enkelte av klagene er fortsatt til behandling der.

Faktaboks Gjennomførte tilsyn

Gjennomførte tilsyn i barnehager:

 • Bolteløkka: Saken er endelig avgjort og barnehagen har betalt tilbake 0,5 mill. kroner
 • Waldemars: Saken er endelig avgjort og barnehagen har betalt tilbake 0,7 mill. kroner
 • Økernly: Kravet er 0,8 mill. Kommunen har fått medhold av Fylkesmannen, men PBL har på vegne av barnehagen begjært om omgjøring av vedtaket grunnet feil lovanvendelse. Fylkesmannen har avslått begjæringen. Saken er klaget videre til Udir.
 • Kanonen: Kravet er 0,4 mill. Vedtaket er påklaget og klagen er til behandling hos Fylkesmannen.
 • Langaard: Kravet er 0,4 mill. Vedtaket er påklaget og klagen er til behandling hos Fylkesmannen.
 • Månestråle: Kravet er 1,76 mill. Vedtaket er påklaget, og er til behandling hos Fylkesmannen.

Kilde: Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap

I tillegg til disse sakene må Torshovhagen barnehage, etter et tilsyn fra Fylkesmannen i 2018, tilbakebetale hele 4,7 millioner kroner av offentlige tilskudd, etter brudd på barnehageloven. Her skal offentlig tilskudd ha gått til leasing, bompasseringer, forsikringer, reparasjoner, service, bøter, bensin, bilvask og parkering tilknyttet en BMW 2013-modell. Fylkesmannen mente også at spa-behandliger og hudpleieprodukter i forbindelse med seminarer ble feilaktig belastet barnehagen.

Private barnehager i Oslo mottar totalt 2,8 milliarder kroner årlig i kommunale tilskudd og foreldrebetaling.

LES OGSÅ: I 2017 avdekket tilsyn at en et selskap som drev familiebarnehager i Nordre Aker og Nordstrand bydeler tok mer i matpenger fra foreldrene enn det som ble brukt. Barnehager har ikke anledning til å ta mer mapenger enn kostpris. Den gang gikk ikke byråden videre med saken, fordi dette ble sett på som et anliggende mellom barnehage og foreldre. Barnehagen er senere avviklet.

Endringer i barnehageloven

– Vi er opptatt av at disse pengene skal gå til økt bemanning, økt kvalitet, skikkelige lønns- og pensjonsforhold, og alt det som sikrer at barna våre får det beste barnehagetilbudet. Det er derfor en svært alvorlig utvikling at barnehagesektoren domineres stadig mer av barnehageeiere som beriker seg på bekostning av tilbudet til barna, sa også Inga Marte Thorkildsen i saken fra tidligere i sommer.

Krever over 10 millioner tilbake fra åtte barnehager

Byrådsavdelingen sier også at man i teorien kan føre tilsyn lenger tilbake i tid:

– Men før regelverket ble endret i 2012 (endring i barnehageloven og ny § 14 a ble vedtatt i 2012, journ.anm.) var det veldig vanskelig å finne barnehager som ikke oppfylte de kravene loven stilte. Regelverket var rett og slett for dårlig – for mye var innenfor. Dette har heldigvis blitt skjerpet siden den gang. Nå er jo forslag til ny barnehagelov på høring, som vi hadde håpet skulle skjerpe muligheten for å ta ut store overskudd ytterligere. Men dessverre ser vi at forslagene fra Regjeringen og Høyre ikke vil løse de store utfordringene med profitt i barnehagesektoren, og som vi ser stadig nye eksempler på, ifølge byrådsavdelingen i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!