NYDALEN: 27. desember fikk tårnplanene fra Avantor på Gullhaug Torg 2A godkjennelse fra Plan- og bygningsetaten. Da ble planforslag til politisk behandling sendt til Rådhuset.

Det er over ti år siden de første planene om et "signalbygg" på Gullhaug torg dukket opp. Dagens reguleringen av Gullhaug torg er fra 2010, da Avantor fikk bystyreflertallets velsignelse til å bygge et 24 etasjers signalbygg, på omlag 75 meter, på plassen mellom Torgbygget og Riksteatret. I planene lå også en klar plan for Gullhaug torg. Signalbygg-planene møtte motstand lokalt, ikke minst fra bydesutvalget som gikk imot forlsaget, for snart ni år siden.

Det ble imidlertid aldri noe av signalbygget. I 2016 forklarte prosjektleder Terje Løvold i Avantor at årsaken var at byggekostnadene ble høyere enn forventet salgsverdi på prosjektet, og at nye tekniske forskrifter hadde medført at prosjektet ble mindre effektivt.

Bolig og næring

Siden er planene justert, og et tidlig forslag fikk også tommel ned fra lokalpolitikerne i Nordre Aker i 2016.

Planområdet er 11,6 daa stort. Avantor er forslagsstiller, med Cowi som konsulent, og bygget som nå ønskes oppført er tegnet av Snøhetta. Det skal være et miljøvennlig FutureBuilt-forbildeprosjekt. Avantor ønsker å legge til rettefor bygging av i alt 10.760 kvadratmeter, der inntil 4100 kvadratmeter skal være bolig (til sammen 41 boliger). Det består av et høyhus på 70 meter, inntil 17/18 etasjer, bygget sammen opp til femte etasje, med et mindre bygg på 32 meter, inntil 7 etasjer.

Faktaboks

Gjeldende regulering, Gullhaug torg

S-4505 17.02.2010, Reguleringsplan for Gullhaug torg.
Byggeområde (bolig, kontor, hotell, forretning, bevertning) og trafikkarealer (offentlig fortau, kollektivfelt, felles gårdsplass og avkjørsel). Maksimalt BRA 4100 m². Byggehøyde inntil ca. 77 meter over eksisterende terreng (tilsvarer 24 etasjer). Maksimalt 120 m² grunnflate i høybygg. Kontor/forretning/bevertning i 1.-3. etasje, bolig/hotellformål fra 4. etasje samt en paviljong som henvender seg mot torget. S-3809, Reguleringsplan for sentrale Nydalen. Offentlig torg og friområde (turvei/park/vann).

Kilde: Plan- og bygningsetaten

Resterende areal er tenkt å være næringslokaler, slik som kontor og publikumsrettede funksjoner som forretninger, kafeer, kulturformål osv. Det er ikke lagt opp til hotell. Omkringliggende torg og friområder skal opparbeides til offentlige byrom. Dette omfatter dagens Gullhaug torg, gategrunn rundt det foreslåtte bygget og Gullhaug bru. Dette innebærer at Gullhaug bru blir stengt for gjennomkjøring. Det vil kun bli opparbeidet sykkelparkering i tilknytning til bygget, ingen bilparkeringsplasser.

Plan- og bygningsetaten skriver i sitt saksfremlegg at planforslaget er i samsvar med kommuneplanens fortettingsstrategi rundt Nydalen kollektivknutepunkt og høyhusvedtaket. Imidlertid er planforslaget i strid med kommuneplanens retningslinje for byggefri avstand på 20 meter til Akerselva, støybestemmelsen for avvikssonen og tidspunkt for opparbeidelse av flomløpet, som det er knyttet rekkefølgekrav til. Deler av bebyggelsen er på kulverten over Akerselva. Dette strider med kommuneplanens mål om gjenåpning av elver. Det vises imidlertid til at Gullhaug Torg allerede er regulert for ny bebyggelse over Akerselva-kulverten i gjeldene regulering fra 2010, og at dagens forslag dekker en mindre del av kulverten, og er mindre enn godkjent bebyggelse i gjeldende reguleringsplan.

Plan- og bygningsetaten har likevelt innstilt på å støtte forslaget slik det nå foreligger.

Akerselva

Ut fra planforslaget går det frem at elveløpet mellom Gullhaug bru og kulverten under Riksteatrets bygning bevares som i dag. Det planlegges imidlertid anlagt lette bryggekonstruksjoner over deler av Akerselva. Det stilles krav om at bryggekonstruksjonene ikke skal føres ned i elva. Langs eksisterende kulvert vil bryggekonstruksjonen ligge innenfor regulert byggegrense i dagens regulering, hvor bygningen tillates utkraget over Akerselva, står det videre.

Innenfor planområdet reguleres det totalt ca. 760 kvadratmeter til friområde og ca. 1720 kvadratmeter til friluftsområde i sjø og vassdrag (Akerselva). I gjeldende reguleringsplaner er det ca. 690 kvadratmeter friområde og ca. 1260 kvadratmeter friområde (Akerselva) innenfor planområdet. Totalt sett foreslås det regulert i overkant av 500 kvadratmeter mer til friområde og friluftsområde enn i eksisterende situasjon, skriver forlagsstiller.

Området er flomutsatt, og det er utredet mulighet for å etablere et nytt åpent flomløp langs vestsiden av Gullhaug Torg 2B (Riksteateret). Denne skal kunne avlaste eksisterende elvekulvert ved framtidige ekstreme flomhendelser. Forslagsstiller skriver at de siste 20 meterne av det skisserte flomløpet ligger innenfor planområdet for Gullhaug Torg 2A. Det skal derfor tilrettelegges for et nytt åpent og permanent flomløp på vestsiden av Gullhaug Torg 2B.

Plan og- bygningsetaten begrunner sin aksept for å bygge nærmere Akerselva enn 20 meter, slik kommuneplanen sier, med at det historisk har vært bygget tett på Akerselva i Nydalen. De viser også til at forslaget ikke er til hinder for en fremtidig utvidelse av kulverten, eller åpning av elva. Forslaget om brygger anser PBE at ikke er i strid med kommuneplanens bestemmelser. De mener også de foreslåtte bryggene vil tilgjengeliggjøre elvebradden i større grad enn i dag, og at de er å anse som en forlengelse av turveien langs elva. PBE skriver også at de på det nåværende tidspunkt ikke anbefaler full åpning av Akerselva, fordi det vil innebære at Riksteater må rives.

Les hele planforslaget som er sendt til politisk behandling på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Faktaboks

Pågående planarbeid i området

Nydalsveien 32B (Fiskars):
Avantor har gjennomført parallelloppdrag med hensyn på å få belyst muligheter for å etablere boliger i Nydalsveien 32B, i kombinasjon med den bevaringsregulerte industribebyggelsen som står på området. Avantor ønsker å utarbeide planforslag basert på vinne rutkast fra plankonkurransen. Avantor sendte i november 2016 inn bestilling av oppstartsmøte. PBEs område- og prosessavklaring forelå i mars 2017. Planprogram ble fastsatt i november 2018.

Gullhaug Torg 1-3-5:
Avantor og Norwegian Property sendte i august 2017 inn felles bestilling av oppstartsmøte for sine eiendommer i Gullhaug Torg 1-3-5 med tanke på en transformasjon av nåværende næringsbebyggelse til blandet formål med hovedvekt på boliger. PBEs område- og prosessavklaring forelå i mars 2018. Avantor og Norwegian Property besluttet etter dette, i juli 2018, å trekke saken fra videre behandling da de meddelte rammebetingelsene ikke ga mulighet for en regningssvarende utvikling av eiendommene.

Sandakerveien 138-140:
Norwegian Property sendte i september 2018 inn felles bestilling av oppstartsmøte for sine eiendommer i Sandakerveien 138-140 med tanke på å transformere eksisterende bebyggelse for å få en bedre arealutnytting og fordeling av lyse/mørke areal. Forslagsstiller ønsker å øke byggets høyder med tanke på Nydalen øst som et utviklingsområde. Nåværende arealformål (hovedsakelig kontor) tenkes videreført. PBEs område- og prosessavklaring forelå i november 2018. PBE Saksnr: 201602045-282 Side 21 av 135 anbefaler ikke planinitiativet fordi det ikke er i tråd med den ønskede utviklingen gitt i overordnede planer og føringer.

Sandakerveien 121:
OBOS sendte i desember 2016 inn bestilling av oppstartsmøte for Sandakerveien 121 med tanke på å rive eksisterende avistrykkeri og utvikle eiendommen med ca. 1000 nye boliger. PBEs område- og prosessavklaring forelå i mai 2017. Plan- og bygningsetaten anbefalte bevaring av trykkeriets pressehaller, og OBOS igangsatte på bakgrunn av dette et nytt kisseprosjekt for å imøtekomme nye rammebetingelser. Nytt konseptforslag ble oversendt PBE for vurdering i august 2018.

Kilde: Plan- og bygningsetaten


Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke