Jeg benytter kvinnedagen til å rette oppmerksomheten mot kvinner og realfag. Vi vet at vi trenger flere som studerer realfag, og vi vet at vi har mange flinke jenter – derfor ønsker jeg at flere av dem velger realfag.

Torsdag 5. mars besøkte jeg Simula, et ledende forskningsinstitutt innenfor informasjonsteknologi, med høy faglig anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Det vil si, jeg besøkte egentlig jentene på Simula, blant annet lederen for Simulaskolen, Molly Maleckar.

Sammen med blant annet Universitetet i Oslo utdanner de doktorgradskandidater og tilbyr postdoktorstillinger. På Simula arbeider de nemlig målrettet og systematisk med å øke kvinneandelen blant de vitenskapelige ansatte, både gjennom økt rekruttering og gjennom
videreutvikling av de kvinnelige talentene de har innen forskning og forskningsledelse.

Det arbeidet har gitt gode resultater: Fra 2009 til 2013 økte kvinneandelen fra 19 til 26 prosent.

På Simula arbeider de nemlig målrettet og systematisk med å øke kvinneandelen blant de vitenskapelige ansatte

Blant ph.d.-studenter og postdoktorer ligger andelen for 2014 enda høyere, på
henholdsvis 36 og 27 prosent. Kunnskapsdepartementets likestillingspris for 2013 ble tildelt Simula, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte i forbindelse med utdelingen at «Simula Research Laboratory beviser i praksis at mangfold kan bidra til internasjonal suksess og fremragende forskningsresultater».

Samtidig opererer Simula i et fagfelt der rekrutteringsgrunnlaget for kvinnelige medarbeidere er under 20 prosent. Hvordan har da Simula oppnådd så gode resultater på så kort tid?

Simulas Gender Action Plan fra 2009 satte et tydelig og konkret mål om å øke kvinneandelen blant de vitenskapelig ansatte til 25 prosent innen 2015, nå revidert til 30 prosent innen 2017. En kombinasjon av ulike virkemidler har gitt de ønskede resultatene på kortere tid enn opprinnelig skissert.

Muligheten og viljen til å utøve finansiell fleksibilitet har utvilsomt spilt en viktig rolle. Simula har prioritert å holde på lovende kvinnelige kandidater, både på
doktorgrads- og postdoktornivå, uavhengig av om videre finansering er fullt på plass.

Simula har satset bevisst og gitt kvinnene rom til å sikre videre finansiering. På den måten klarer de å beholde kvinnelige talenter og legge til rette for en karrierevei for dem videre i organisasjonen.

Jeg tror aktiv utvikling av kvinnelige rollemodeller har stor effekt på likestillingsarbeidet over tid

Simula har i sin strategi for 2013-2022 satt seg som mål å få en kvinneandel på minst 30 prosent. For å nå dette målet, vil Simula i tillegg ta i bruk midler som individuell veiledning, målrettet fordeling av forskningsressurser, skreddersydd lederopplæring, og profesjonelle aktiviteter rettet mot mobilitet og nettverksbygging.

Fokuset på kjønnsbalanse er forankret i toppledelsen, og det budskapet nå gjennomsyrer organisasjonen.

Simula har også tatt tak i rekrutteringsproblematikken gjennom skoleprosjektet Prepare som har som hovedfokus økt oppmerksomhet og interesser for realfag og teknologi blant unge og spesielt kvinner. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Simula og skolemyndighetene i Asker, Bærum, Oslo og Akershus.

Prosjektet lærer opp en gruppe mentorer som besøker skoler, holder foredrag og tilbyr kurs om ulike emner innenfor forskning og programmering for elevgrupper og skoleklasser. Intensjonen er at både formidlingsmåten og rollemodell-effekten skal være en inspirasjonsfaktor.

Jeg tror aktiv utvikling av kvinnelige rollemodeller har stor effekt på likestillingsarbeidet over tid. Det å ha gode rollemodeller fra skolen, gjennom høyere utdanning og i forskningsmiljøet er utvilsomt positivt for rekrutteringen av jenter til IT-forskningen, og det er bare å gratulere Simula med fremragende arbeid!

Det er selvsagt også spesielt gøy å se siden jeg selv har en fortid som leder av Simulas utdanningsvirksomhet før jeg bestemte meg for å gå inn i politikken.

8. mars feirer jeg kvinnelige IT-forskere på Simula!

Kristin Vinje
Stortingsrepresentant (H), Korsvoll

LES FLERE 8. MARS-KOMMENTARER HER:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!